Mic­ro­soft pred­sta­vil naj­väč­šiu kon­ku­ren­ciu pre Apple Mac­Book Pro!

Rišo Néveri / 6. októbra 2015 / Tech a inovácie

Je to až neuve­ri­teľné, ale note­book, ktorý dnes Mic­ro­soft odha­lil, je vôbec prvým, ktorý spo­loč­nosť pred­sta­vila. A nie je to hoci­jaký note­book! V duchu posled­ného roku, odkedy vidíme sku­točne nový Mic­ro­soft, ponú­ka­júci len tie naj­lep­šie tech­no­ló­gie a pro­dukty čo dokážu vytvo­riť, je aj tento Sur­face Book abso­lútna špička!

Mic­ro­soft dnes pred­sta­vil novú radu zaria­dení pre ope­račný sys­tém Win­dows 10. Nechý­bali nové smart­fóny, Sur­face sa doč­kal svo­jej štvr­tej gene­rá­cie.. potom však prišlo niečo neča­kané. Mic­ro­soft pred­sta­vil svoj prvý note­book. Mic­ro­soft Sur­face Book. Je to však zaria­de­nie, ktoré je omnoho viac ako prostý note­book. Má vlast­nosti ako už dobre známe zaria­de­nia 2v1, takže obra­zovku odde­líte a môžete ju pou­ží­vať ako tab­let a môžete ju oto­čiť a na note­bo­oku pra­co­vať pomo­cou dotyku, či inte­li­gent­ným perom. Prečo to však nie je prostý note­book? Lebo Mic­ro­soft netro­chár­čil! Sur­face Book je 2X rých­lejši ako Mac­Book Pro, má nád­herný design a ponúka toho oveľa viac!

Sur­face Book má 13.5 pal­cový disp­lej s hus­to­tou pixe­lov 267ppi, ktorý je navyše v pria­mom kon­takte s doty­ko­vou plo­chou. Vzniká tak dobre známy pocit pria­meho dotyku s obra­zov­kou, ktorý Apple tak rád zdô­raz­ňuje pri pre­zen­tá­cii iPhonu. Celé telo note­bo­oku je kovové, vyro­bené z hor­číka pou­ží­va­ného aj pri tab­le­toch Sur­face Pro. Aj keď to znie, že Mic­ro­soft oko­pí­ro­val design Mac­Bo­oku, stále je Sur­face Book dosta­točne odlišný, aby si ho nie­kto nepo­mý­lil. Už len kvôli pán­tom, ktoré note­bo­oku umož­nia pohodlné pou­ží­va­nie pri kaž­dej polohe (viď video), ale vytvá­rajú čudnú medzeru, keď sa note­book zatvorí. Nie sme si istí, či kvôli tomu nebude prí­liš ľahké note­book poško­diť, naprí­klad pri náraze v taške.

Ako som už spo­mí­nal, disp­lej sa dá od klá­ves­nice odpo­jiť a pou­ží­vať ako tab­let. Mic­ro­soft tu využil novú tech­no­ló­giu, ktorá je dosť podobná per­ma­nent­ným mag­ne­tom v tele­fó­noch pro­jektu Ara od Google. Mecha­nické jazýčky držia obra­zovku pevne na mieste, až kým nes­tla­číte tla­čidlo, ktorý ju uvoľní. Jedná sa o dosť silné a spo­ľah­livé spo­je­nie, ktoré bolo odpre­zen­to­vané aj na pódiu. Mic­ro­soft však vyz­dvi­huje aj mimo­riadne tichú klá­ves­nicu a tvrdí, že Sur­face Book je doko­nalý pre tých, čo chcú mať tú naj­po­hodl­nej­šiu klá­ves­nicu na note­bo­oku vôbec.

Výdrž baté­rie je až 12 hodín, vo vnútri sa ukrý­vajú naj­nov­šie pro­ce­sory od spo­loč­nosti Intel — i5 a i7 šies­tej gene­rá­cie a do note­bo­oku sa dostala aj dedi­ko­vaná gra­fická karta GeForce od Nvi­die s pamä­ťou GDDR5. Gra­fika sa skrýva v klá­ves­nici, preto pre jej využi­tie bude musieť byť tab­let pri­po­jený. Vzhľa­dom na jeho roz­mery a váhu môžeme hovo­riť o naj­rých­lej­šom note­bo­oku na trhu. Aspoň to tvrdí Mic­ro­soft. Jeho cena začína na 1499 ame­ric­kých dolá­rov a v Ame­rike sa začne pre­dá­vať 26 októbra s pre­dob­jed­náv­kami od zaj­tra. Čo však nie je jasné je, kedy sa dostane do našich kon­čín. 

Mic­ro­soft, neve­rím, že to poviem, ale mňa si si zís­kal.

Pridať komentár (0)