Mic­ro­soft pred­sta­vil naj­väč­šiu kon­ku­ren­ciu pre App­le Mac­Bo­ok Pro!

Rišo Néveri / 6. októbra 2015 / Tech a inovácie

Je to až neuve­ri­teľ­né, ale note­bo­ok, kto­rý dnes Mic­ro­soft odha­lil, je vôbec prvým, kto­rý spo­loč­nosť pred­sta­vi­la. A nie je to hoci­ja­ký note­bo­ok! V duchu posled­né­ho roku, odke­dy vidí­me sku­toč­ne nový Mic­ro­soft, ponú­ka­jú­ci len tie naj­lep­šie tech­no­ló­gie a pro­duk­ty čo doká­žu vytvo­riť, je aj ten­to Sur­fa­ce Book abso­lút­na špič­ka!

Mic­ro­soft dnes pred­sta­vil novú radu zaria­de­ní pre ope­rač­ný sys­tém Win­do­ws 10. Nechý­ba­li nové smart­fó­ny, Sur­fa­ce sa doč­kal svo­jej štvr­tej gene­rá­cie.. potom však priš­lo nie­čo neča­ka­né. Mic­ro­soft pred­sta­vil svoj prvý note­bo­ok. Mic­ro­soft Sur­fa­ce Book. Je to však zaria­de­nie, kto­ré je omno­ho viac ako pros­tý note­bo­ok. Má vlast­nos­ti ako už dob­re zná­me zaria­de­nia 2v1, tak­že obra­zov­ku odde­lí­te a môže­te ju pou­ží­vať ako tab­let a môže­te ju oto­čiť a na note­bo­oku pra­co­vať pomo­cou doty­ku, či inte­li­gent­ným perom. Pre­čo to však nie je pros­tý note­bo­ok? Lebo Mic­ro­soft netro­chár­čil! Sur­fa­ce Book je 2X rých­lej­ši ako Mac­Bo­ok Pro, má nád­her­ný design a ponú­ka toho ove­ľa viac!

Sur­fa­ce Book má 13.5 pal­co­vý disp­lej s hus­to­tou pixe­lov 267p­pi, kto­rý je navy­še v pria­mom kon­tak­te s doty­ko­vou plo­chou. Vzni­ká tak dob­re zná­my pocit pria­me­ho doty­ku s obra­zov­kou, kto­rý App­le tak rád zdô­raz­ňu­je pri pre­zen­tá­cii iPho­nu. Celé telo note­bo­oku je kovo­vé, vyro­be­né z hor­čí­ka pou­ží­va­né­ho aj pri tab­le­toch Sur­fa­ce Pro. Aj keď to znie, že Mic­ro­soft oko­pí­ro­val design Mac­Bo­oku, stá­le je Sur­fa­ce Book dosta­toč­ne odliš­ný, aby si ho nie­kto nepo­mý­lil. Už len kvô­li pán­tom, kto­ré note­bo­oku umož­nia pohodl­né pou­ží­va­nie pri kaž­dej polo­he (viď video), ale vytvá­ra­jú čud­nú medze­ru, keď sa note­bo­ok zatvo­rí. Nie sme si istí, či kvô­li tomu nebu­de prí­liš ľah­ké note­bo­ok poško­diť, naprí­klad pri nára­ze v taš­ke.

Ako som už spo­mí­nal, disp­lej sa dá od klá­ves­ni­ce odpo­jiť a pou­ží­vať ako tab­let. Mic­ro­soft tu využil novú tech­no­ló­giu, kto­rá je dosť podob­ná per­ma­nent­ným mag­ne­tom v tele­fó­noch pro­jek­tu Ara od Goog­le. Mecha­nic­ké jazýč­ky držia obra­zov­ku pev­ne na mies­te, až kým nes­tla­čí­te tla­čid­lo, kto­rý ju uvoľ­ní. Jed­ná sa o dosť sil­né a spo­ľah­li­vé spo­je­nie, kto­ré bolo odpre­zen­to­va­né aj na pódiu. Mic­ro­soft však vyz­dvi­hu­je aj mimo­riad­ne tichú klá­ves­ni­cu a tvr­dí, že Sur­fa­ce Book je doko­na­lý pre tých, čo chcú mať tú naj­po­hodl­nej­šiu klá­ves­ni­cu na note­bo­oku vôbec.

Výdrž baté­rie je až 12 hodín, vo vnút­ri sa ukrý­va­jú naj­nov­šie pro­ce­so­ry od spo­loč­nos­ti Intel — i5 a i7 šies­tej gene­rá­cie a do note­bo­oku sa dosta­la aj dedi­ko­va­ná gra­fic­ká kar­ta GeFor­ce od Nvi­die s pamä­ťou GDD­R5. Gra­fi­ka sa skrý­va v klá­ves­ni­ci, pre­to pre jej využi­tie bude musieť byť tab­let pri­po­je­ný. Vzhľa­dom na jeho roz­me­ry a váhu môže­me hovo­riť o naj­rých­lej­šom note­bo­oku na trhu. Aspoň to tvr­dí Mic­ro­soft. Jeho cena začí­na na 1499 ame­ric­kých dolá­rov a v Ame­ri­ke sa začne pre­dá­vať 26 októb­ra s pre­dob­jed­náv­ka­mi od zaj­tra. Čo však nie je jas­né je, kedy sa dosta­ne do našich kon­čín. 

Mic­ro­soft, neve­rím, že to poviem, ale mňa si si zís­kal.

Pridať komentár (0)