Mic­ro­soft roz­dá­va 100GB zadar­mo

Tomáš Kahn / 21. februára 2015 / Business

Mic­ro­soft a Drop­box asi nebu­dú veľ­mi dob­rý­mi pria­teľ­mi, keď­že sa tým­to kro­kom sna­ží Mic­ro­soft pri­lá­kať zákaz­ní­kov na svo­ju stra­nu.

Mic­ro­soft roz­dá­va vo svo­jom clou­de 100GB zadar­mo, avšak iba zákaz­ní­kom Drop­bo­xu. Len tak pre porov­na­nie, Drop­box vám ponúk­ne 2GB pries­to­ru, tak­že OneD­ri­ve od Mic­ro­sof­tu ho 50-násob­ne pre­vý­ši

Ak chce­te využiť túto ponu­ku, je tre­ba ove­riť si vás Drop­box účet. Po ove­re­ní vám násled­ne Mic­ro­soft potvr­dí váš účet a 100GB je vašich. Tak­že, v prí­pa­de, že aj vás nalá­ka­la táto ponu­ka od Mic­ro­sof­tu, over­te svoj účet a vitaj­te vo vašom novom clou­de. 

Ove­ruj­te TU.

Pridať komentár (0)