MIGHTY — moder­nejší iPod shuffle, kto­rého srd­com je Spo­tify

Kristína Šuvadová / 24. februára 2016 / Tech a inovácie

Malý pre­hrá­vač, ktorý vyzerá ako iPod shuffle sa ti zmestí aj do toho naj­men­šieho vrecka. Ak aj žiadne nemáš, dá sa pri­pnúť na kus hoci­ja­kej látky pomo­cou malej klipsne, ktorú má vzadu. 

Malý iPod shuffle má v mojom srdci špe­ciálne miesto. Dote­raz som nena­šiel žiadny iný pre­hrá­vač, ktorý by sa tak per­fektne dal využiť počas aké­ho­koľ­vek športu.” Hod­no­til toto malé zaria­de­nie foto­graf a spi­so­va­teľ Chris Welch.

No s prí­cho­dom pred­plat­ných hudob­ných slu­žieb sa mnoho vecí zme­nilo. Samoz­rejme nie pre ľudí, ktorý si každú jednu pes­ničku pri­dá­vajú do pla­y­listu cez iTu­nes, ale úprimne, kto to takto ešte robí?

Mighty

Ako všetci vieme, jed­ným z naj­zná­mej­ších por­tá­lov, odkiaľ sa dá stiah­nuť a počú­vať skoro každá pes­nička je Spo­tify. Spo­loč­nosť Mighty audio teda prišla s úžas­ným nápa­dom a spo­jila prak­tické s uži­toč­ným. Nový Mighty je malý presne ako iPod shuffle a môžeš cez neho počú­vať akú­koľ­vek pes­ničku, ktorá sa nachá­dza na Spo­tify.

Pre­hrá­vač Mighty má ope­račný sys­tém Android, no dá sa zosynch­ro­ni­zo­vať s akým­koľ­vek mobi­lom. A aj keď je jeho podob­nosť s iPod shuffle skoro totožná, farby zaria­de­nia sú úpl­nym opa­kom. Celý pre­hrá­vač je tmavý a stredné tla­čidlá na ovlá­da­nie sú zelené. Tak­tiež je skoro celý z plastu, no to je vzhľa­dom na jeho špor­tové využi­tie skôr výho­dou.

2

Všetky pes­ničky si môžeš pús­ťať off­line. Stačí, ak si jed­no­du­cho vytvo­ríš zopár pla­y­lis­tov a hotovo. 3,5 mm jack je na Mighty samoz­rej­mos­ťou, no bez prob­lé­mov fun­guje aj na blu­e­to­oth slu­chád­lach — čo sa pri iPod shuffle pove­dať nedá. Nabí­jať ho vieš pomo­cou mini USB typu C a bez nabí­ja­nia vydrží aj viac ako 5 hodín. Úložný pries­tor má 2GB — čo ti vystačí na 48 hodín hudby. A to naj­lep­šie nako­niec — je vode­odolný. Cena zaria­de­nia bude podľa tvor­cov menej ako 80$.

Osobne si mys­lím, že všetko záleží od toho, či využí­vaš a či si spo­kojný so služ­bami Spo­tify. No ak pat­ríš medzi ich ver­ných zákaz­ní­kov — nevá­haj a pod­por kam­paň Mighty na Kicks­tar­teri, kde si ho môžeš aj pre­dob­jed­nať.

3

Zdroj: theverge.com, zdroj foto­gra­fií: the Verge

Pridať komentár (0)