Mig­rá­cia na iOS 8 tak­mer zamrz­la. HUPS!

Peter Kováč / 8. októbra 2014 / Tech a inovácie

App­le býval vzo­rom toho, ako vyko­ná­vať upg­ra­dy mobil­ných zaria­de­ní. Obme­dze­ný eko­sys­tém má všet­ky pred­po­kla­dy k tomu, aby si drvi­vá väč­ši­na uží­va­te­ľov počas pár dní až týž­dňov zaob­sta­ra­la naj­nov­šiu ver­ziu ope­rač­né­ho sys­té­mu. Teraz nasta­lo prek­va­pi­vé spo­ma­le­nie. iOS 8 je k dis­po­zí­cii od 17. sep­tem­bra. Počas pia­tich dní už pohá­ňal 46% kom­pa­ti­bil­ných i zaria­de­ní.

Čaka­li by ste, že sa za ďal­šie dva týžd­ne podiel iOS 8 opäť zásad­ným spô­so­bom zdvih­ne? V minu­los­ti bola adop­cia rých­la, ten­to­raz sa to nie­kde viaz­ne. Za uve­de­né dva týžd­ne od posled­né­ho mera­nia sa totiž iOS 8 zlep­šil o oby­čaj­né per­cen­to. App­le na svo­jom webe uvá­dza, že 5. októb­ra ten­to sys­tém pou­ží­va­lo 47% kom­pa­ti­bil­ných zaria­de­ní.

Podiel je zried­ka­vo vyrov­na­ný s iOS 7. Mož­no sa ľudia dopo­ču­li o nie­kto­rom z prob­lé­mov a upg­ra­de z prin­cí­pu zatiaľ odmie­ta­jú. Prvá ver­zia nebo­la bez­chyb­ná a prvé ser­vis­né vyda­nie ôsmej gene­rá­cie iOS pre isto­tu mobi­ly pre­me­nil na dra­hé teh­ly. Dru­hý ser­vis­ný upg­ra­de nasle­do­val hneď v krát­kom čase, len­že sa stá­le obja­vu­jú nové a nové prob­lé­my.

Súčas­ný pomer na app­le zaria­de­niach

Pred rokom za rov­na­kú dobu bol iOS 7 už na neja­kých 60% zaria­de­ní. Engad­get špe­ku­lu­je, že nie­kto­rých uží­va­te­ľov vyde­si­la veľ­kosť inšta­lá­cie. Pred­chá­dza­jú­ce aktu­ali­zá­cie iOS vyža­do­va­li spra­vid­la 1 GB voľ­né­ho mies­ta. iOS 8 si však bez prob­lé­mov pýta 6GB.

To už pre mno­hých zna­me­ná maza­nie apli­ká­cií ale­bo mul­ti­me­diál­ne­ho obsa­hu. Do toho sa nemu­sí kaž­dé­mu chcieť. Osob­ne som sa tiež tešil ako si ho nain­šta­lu­jem na svoj iPad Air, no moja 16GB pamäť zna­me­ná, že musím poma­zať 70% všet­kých mojich nain­šta­lo­va­ných app­li­ká­cií. A to teda NE!

Tak či onak, App­le je naďa­lej vzo­rom, pokiaľ ide o rých­losť adop­cie. Win­do­ws Pho­ne sa mu nevy­rov­ná a Andro­id už vôbec nie. Napriek tomu bude­me vďač­ní, keď bude jabl­ko­vý pod­nik aktu­ali­zá­cie lep­šie tes­to­vať. Toh­to­roč­né prob­lé­my nebo­li prí­jem­né a nebo­lo ich málo. That’s all. :)

Zdroj: engad­get

Pridať komentár (0)