Mig­rá­cia na iOS 8 tak­mer zamrzla. HUPS!

Peter Kováč / 8. októbra 2014 / Tech a inovácie

Apple býval vzo­rom toho, ako vyko­ná­vať upg­rady mobil­ných zaria­dení. Obme­dzený eko­sys­tém má všetky pred­po­klady k tomu, aby si drvivá väč­šina uží­va­te­ľov počas pár dní až týž­dňov zaob­sta­rala naj­nov­šiu ver­ziu ope­rač­ného sys­tému. Teraz nastalo prek­va­pivé spo­ma­le­nie. iOS 8 je k dis­po­zí­cii od 17. sep­tem­bra. Počas pia­tich dní už pohá­ňal 46% kom­pa­ti­bil­ných i zaria­dení.

Čakali by ste, že sa za ďal­šie dva týždne podiel iOS 8 opäť zásad­ným spô­so­bom zdvihne? V minu­losti bola adop­cia rýchla, ten­to­raz sa to nie­kde viazne. Za uve­dené dva týždne od posled­ného mera­nia sa totiž iOS 8 zlep­šil o oby­čajné per­cento. Apple na svo­jom webe uvá­dza, že 5. októbra tento sys­tém pou­ží­valo 47% kom­pa­ti­bil­ných zaria­dení.

Podiel je zried­kavo vyrov­naný s iOS 7. Možno sa ľudia dopo­čuli o nie­kto­rom z prob­lé­mov a upg­rade z prin­cípu zatiaľ odmie­tajú. Prvá ver­zia nebola bez­chybná a prvé ser­visné vyda­nie ôsmej gene­rá­cie iOS pre istotu mobily pre­me­nil na drahé tehly. Druhý ser­visný upg­rade nasle­do­val hneď v krát­kom čase, lenže sa stále obja­vujú nové a nové prob­lémy.

Súčasný pomer na apple zaria­de­niach

Pred rokom za rov­nakú dobu bol iOS 7 už na neja­kých 60% zaria­dení. Engad­get špe­ku­luje, že nie­kto­rých uží­va­te­ľov vyde­sila veľ­kosť inšta­lá­cie. Pred­chá­dza­júce aktu­ali­zá­cie iOS vyža­do­vali spra­vidla 1 GB voľ­ného miesta. iOS 8 si však bez prob­lé­mov pýta 6GB.

To už pre mno­hých zna­mená maza­nie apli­ká­cií alebo mul­ti­me­diál­neho obsahu. Do toho sa nemusí kaž­dému chcieť. Osobne som sa tiež tešil ako si ho nain­šta­lu­jem na svoj iPad Air, no moja 16GB pamäť zna­mená, že musím poma­zať 70% všet­kých mojich nain­šta­lo­va­ných app­li­ká­cií. A to teda NE!

Tak či onak, Apple je naďa­lej vzo­rom, pokiaľ ide o rých­losť adop­cie. Win­dows Phone sa mu nevy­rovná a Android už vôbec nie. Napriek tomu budeme vďační, keď bude jabl­kový pod­nik aktu­ali­zá­cie lep­šie tes­to­vať. Toh­to­ročné prob­lémy neboli prí­jemné a nebolo ich málo. That’s all. :)

Zdroj: engad­get

Pridať komentár (0)