Mik­ro­práca ti pomôže v neza­mest­na­nosti, aj zaplatí dar­čeky

Marianna Mikešová / 14. november 2016 / Business

Doba, keď mal člo­vek na výber len medzi plným úväz­kom v práci a pod­ni­ka­ním, je dávno preč. Dnes sa pred tebou otvára ves­mír mož­ností, ako sa uži­viť alebo si len pri­vy­ro­biť, a záro­veň sa nikým a ničím neob­me­dzo­vať. Neho­vo­ríme pri­tom len o kla­sic­kom fre­e­lan­cingu, ale aj o jeho men­šej obdobe — takz­va­nej mik­ro­práci. Zará­baj na inter­nete tým, čo ťa baví!

Kedysi sme to nazý­vali bokovka, výpo­moc alebo záľuba, dnes drob­ným zárob­ko­vým čin­nos­tiam hovo­ríme mik­ro­práca. Spo­mí­naš si, ako si kedysi za drobné pomá­hal suse­dom kosiť záh­radu či vyrá­bal náramky? Bol si v tom dobrý, bavilo ťa to alebo to len bola prí­le­ži­tosť, ako si zvý­šiť vrec­kové. Aj dnes máš mož­nosť zužit­ko­vať svoje zruč­nosti podob­ným spô­so­bom, len v atrak­tív­nej­šej podobe.

Nezá­leží pri­tom, či máš zamest­na­nie alebo si bez práce. Tak­mer každý vie niečo, čo by mohol pri tro­che šikov­nosti zužit­ko­vať a navyše tak pri­niesť menší či väčší obnos peňazí do svojho roz­počtu. Nemu­sia to byť len popu­lárne fre­e­lan­cin­gové joby v oblasti mar­ke­tingu či prog­ra­mo­va­nia, ale aj aké­koľ­vek ručné práce od výmyslu sveta. Takéto mik­ro­zá­kazky často zaberú len hodinku dve času, no môžu pri­niesť oveľa väč­šiu sumu peňazí, než bri­gáda. Navyše ich môžeš robiť z pohod­lia domova.

hipster-computer-user

Foto: theredshtick.com

V snahe ušet­riť a zefek­tív­niť svoj biz­nis sa na tomto trende podie­ľajú aj firmy. Upúš­ťajú od nají­ma­nia zamest­nan­cov na trvalý pra­covný pomer, pre­tože sa im to pri všet­kých daniach a odvo­doch neo­platí, prí­padne nedo­kážu zamest­nanca zapla­tiť tak, ako by si pred­sta­vo­val. Preto pro­jekt roz­de­lia na men­šie časti a na každú si najmú exter­nistu. Oplatí sa to aj malým fre­e­lan­ce­rom, ktorí do sumy zárobku 500 eur nemu­sia štátu nič odvá­dzať, pre­tože mik­ro­práca nie je v Zákon­níku práce zade­fi­no­vaná ako pra­cov­no­právny vzťah.

Jed­ným z prie­kop­ní­kov tohto trendu na Slo­ven­sku je por­tál Ja spra­vím, za kto­rým stojí Miriam Štev­ková. Svo­jím webom sa podieľa na vytvá­raní a pre­pá­janí komu­nity fre­e­lan­ce­rov a kre­a­tív­nych ľudí. Pod­ni­ka­te­lia či firmy, ktoré pre svoje pro­jekty potre­bujú šikovné ruky, si tu môžu vybe­rať z ponúk sto­viek uží­va­te­ľov, či už podľa ceny alebo skú­se­ností. Cie­ľom pro­jektu je pod­pora zamest­na­nosti a malého pod­ni­ka­nia.

paypal-freelancer-1050x525Foto: techinasia.com

Na tejto stránke si svoj vlastný “mini biz­nis” môžeš roz­be­hnúť aj ty. Možno sa ti nedarí nájsť prácu, si na mater­skej alebo sa len nudíš a zišlo by sa ti pri­vy­ro­biť si na via­nočné dar­čeky. Stačí si vytvo­riť pro­fil a potom už len pri­dá­vať inze­ráty s tvo­jimi ponu­kami. Akti­vita na stránke nie je spo­plat­nená, no za každú pre­danú službu si Jaspravím.sk účtuje 10% popla­tok. Tento por­tál je záro­veň tvo­jím garan­tom a chráni ťa pred zne­uži­tím.

Pre väč­šiu seri­óz­nosť na svo­jej stránke zve­rejni čo naj­viac infor­má­cií o sebe a svo­jich skú­se­nos­tiach, čo ti pomôže v zís­ka­vaní zaká­zok. Po odve­de­nej práci budú môcť ľudia tvoju šikov­nosť ohod­no­tiť hviez­dič­kami. Dôle­žitá je aj pro­fi­lová fotka, ktorá “pre­dáva”. Svoje inze­ráty môžeš aj “topo­vať”, čím sa stá­vajú vidi­teľ­nej­šími.

hiring-web-designer

Foto: ismallbusiness.com

Ešte stále váhaš a mys­líš si, že nič uži­točné nevieš? Z množ­stva kate­gó­rií si vybe­rie každý, či už doká­žeš naprog­ra­mo­vať web­stránku, spra­vo­vať sociálne siete, vytvo­riť logo, pre­lo­žiť texty z cudzích jazy­kov či nato­čiť video. Nezá­leží na tom, či si tíne­džer, pra­cu­júci člo­vek alebo dôchodca. V budúc­nosti sa ti nado­bud­nuté skú­se­nosti zídu.

Na por­táli náj­deš aj veľmi netra­dičné ponuky, ako vypra­co­va­nie ces­tov­ného plánu či vyžeh­le­nie oble­če­nia. V sek­cii “Vtipné a čudné” ti nie­kto dokonca poradí, ako sa vyhnúť zapla­te­niu pokuty za prie­stu­pok či ti pos­kladá puzzle. Takéto čin­nosti sú však v men­šine a pre­vlá­dajú mar­ke­tin­gové, obchodné či IT služby.

easy_knittingFoto: datahand.com

Ak ťa zau­jíma aj zahra­ničný mik­ro­wor­king, ktorý môže ponú­kať oveľa lepší záro­bok, vyskú­šaj aj tieto stránky: guru.com, clickworker.com, fivesquid.com, crowdsource.com či microworkers.com.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: kalibrr.com/techinasia.com

Pridať komentár (0)