Miliar­dár inves­to­val všetky peniaze, aby zlep­šil svet. Pozor toto VIDEO ťa poriadne nakopne!

Rišo Néveri / 17. októbra 2015 / Tools a produktivita

Na svete je vyše 7 miliárd oby­va­te­ľov a sme si vedomí (väč­šina), že nás čakajú obrov­ské eko­lo­gické a spo­lo­čen­ské výzvy ak nezme­níme spô­sob, akým žijeme svoje životy. Samotné slová a uve­do­me­losť však na zmenu nesta­čia. Nevy­rie­šia prob­lém nedos­tatku elek­tric­kej ener­gie — až 3 miliardy ľudí je bez elek­triny alebo s čias­toč­ným prí­stu­pom, slová nevy­pes­tujú plo­diny, ani nevy­lie­čia cho­roby.

Exis­tuje člo­vek, ktorý svoje slová pod­po­ril na plnej čiare a celým svo­jim účtom. Manoj Bhar­gava CEO spo­loč­nosti 5-Hour Energy, ktorá vyrába ener­ge­tické nápoje inves­to­val celú svoju hod­notu (4 miliardy) do zmeny a rie­šení, ktoré spo­mí­nané prob­lémy eli­mi­nujú alebo ich pomôžu čias­točne odstrá­niť. “Čím väč­šie bohat­stvo zís­kaš, tým je tvoja povin­nosť pomôcť svetu väč­šia.”, hovorí Manoj a naprosto s ním súhla­sím. Spolu so svo­jim tímom mení svet. Ale dosť rečí, pozri si neuve­ri­teľné video. Zaslúži si tvoj obdiv.

Pridať komentár (0)