Miliar­dár inves­to­val všet­ky penia­ze, aby zlep­šil svet. Pozor toto VIDEO ťa poriad­ne nakop­ne!

Rišo Néveri / 17. októbra 2015 / Lifehacking

Na sve­te je vyše 7 miliárd oby­va­te­ľov a sme si vedo­mí (väč­ši­na), že nás čaka­jú obrov­ské eko­lo­gic­ké a spo­lo­čen­ské výzvy ak nezme­ní­me spô­sob, akým žije­me svo­je živo­ty. Samot­né slo­vá a uve­do­me­losť však na zme­nu nesta­čia. Nevy­rie­šia prob­lém nedos­tat­ku elek­tric­kej ener­gie — až 3 miliar­dy ľudí je bez elek­tri­ny ale­bo s čias­toč­ným prí­stu­pom, slo­vá nevy­pes­tu­jú plo­di­ny, ani nevy­lie­čia cho­ro­by.

 

Existuje človek, ktorý svoje slová podporil na plnej čiare a celým svojim účtom. Manoj Bhargava CEO spoločnosti 5-Hour Energy, ktorá vyrába energetické nápoje investoval celú svoju hodnotu (4 miliardy) do zmeny a riešení, ktoré spomínané problémy eliminujú alebo ich pomôžu čiastočne odstrániť. "Čím väčšie bohatstvo získaš, tým je tvoja povinnosť pomôcť svetu väčšia.", hovorí Manoj a naprosto s ním súhlasím. Spolu so svojim tímom mení svet. Ale dosť rečí, pozri si neuveriteľné video. Zaslúži si tvoj obdiv.

 

Pridať komentár (0)