Mini veterná elek­trá­reň, s kto­rou si dobi­ješ svoj iPho­ne6

Martin Kráľ / 24. septembra 2015 / Tech a inovácie

Je tomu už nie­koľko rokov, čo sa ľudia sna­žia pre­trans­for­mo­vať obno­vi­teľnú ener­giu na hlavný zdroj nabý­ja­nia našich mobil­ných zaria­dení. Na trh vďaka kicks­tar­teru pri­chá­dza abso­lútna “bomba’’ od firmy Janu­lus, ktorá pra­cuje na pre­nos­nej veter­nej tur­bíne.

Na kicks­tar­teri to Janu­lus odpá­lil len pred pár dňami, no už za 24 hodín sa im poda­rilo vyzbie­rať poža­do­vanú sumu $50 000. Takže áno, tento pro­jekt uzrie svetlo sveta môžeme sa naňho tešiť. Malá tur­bína bude dodá­vaná vo ver­zii 50, 400, 1000 a 2500 Wat­tov. Naj­men­šia tur­bína váži len zaned­ba­teľ­ných 650 gra­mov, takže sa netreba ničoho obá­vať. Zvlášt­nos­ťou je, že tur­bína je plne pris­pô­so­bi­teľná podľa jej lamiel, ktoré sa dajú nasta­viť v závis­losti od druhu vetra a zís­kať z neho, čo naj­väč­šiu efek­ti­vitu.

Pred­po­kla­daný ter­mín prvých zásie­lok je sta­no­vený v strede apríla 2016. V kaž­dom prí­pade je tento nápad famózny a už teraz sa nevieme doč­kať kedy si vybeh­neme s touto tur­bín­kou na cho­pok a v krčme pri tep­lom čaji si dobi­jeme náš rýchlo vybí­ja­júci iPho­ne6.

Pod­por tento ambi­ci­ózny pro­jekt tu!

Pridať komentár (0)