Mini veter­ná elek­trá­reň, s kto­rou si dobi­ješ svoj iPho­ne6

Martin Kráľ / 24. septembra 2015 / Tech a inovácie

Je tomu už nie­koľ­ko rokov, čo sa ľudia sna­žia pre­trans­for­mo­vať obno­vi­teľ­nú ener­giu na hlav­ný zdroj nabý­ja­nia našich mobil­ných zaria­de­ní. Na trh vďa­ka kicks­tar­te­ru pri­chá­dza abso­lút­na “bom­ba’’ od fir­my Janu­lus, kto­rá pra­cu­je na pre­nos­nej veter­nej tur­bí­ne.

Na kicks­tar­te­ri to Janu­lus odpá­lil len pred pár dňa­mi, no už za 24 hodín sa im poda­ri­lo vyzbie­rať poža­do­va­nú sumu $50 000. Tak­že áno, ten­to pro­jekt uzrie svet­lo sve­ta môže­me sa naň­ho tešiť. Malá tur­bí­na bude dodá­va­ná vo ver­zii 50, 400, 1000 a 2500 Wat­tov. Naj­men­šia tur­bí­na váži len zaned­ba­teľ­ných 650 gra­mov, tak­že sa netre­ba ničo­ho obá­vať. Zvlášt­nos­ťou je, že tur­bí­na je plne pris­pô­so­bi­teľ­ná pod­ľa jej lamiel, kto­ré sa dajú nasta­viť v závis­los­ti od dru­hu vet­ra a zís­kať z neho, čo naj­väč­šiu efek­ti­vi­tu.

Pred­po­kla­da­ný ter­mín prvých zásie­lok je sta­no­ve­ný v stre­de aprí­la 2016. V kaž­dom prí­pa­de je ten­to nápad famóz­ny a už teraz sa nevie­me doč­kať kedy si vybeh­ne­me s tou­to tur­bín­kou na cho­pok a v krč­me pri tep­lom čaji si dobi­je­me náš rých­lo vybí­ja­jú­ci iPho­ne6.

Pod­por ten­to ambi­ci­óz­ny pro­jekt tu!

Pridať komentár (0)