Minty: Prezentuj, zdieľaj a predávaj svoje najlepšie ilustrácie

Ľudovít Nastišin / 4. januára 2016 / Lifehacking

Minty je ľah­kou a jed­no­du­chou plat­for­mou pre pro­fe­si­onál­nych ilus­trá­to­rov, ktorí tu môžu pre­zen­to­vať svoju prácu, pre­dá­vať svoje naj­lep­šie diela, po­zý­vať si pria­te­ľov a or­ga­ni­zo­vať celú ko­lek­ciu svo­jich ume­lec­kých prác. Niečo viac o tomto pro­jekte nám po­ve­dali jeho tvor­co­via Petra Kem­ková, An­drej Kisz­ling a Fero Ko­cú­rik.

V pr­vom rade sa nám v krát­kosti pred­stavte.

An­drej Kisz­ling: Pred­sta­viť sa v krát­kosti je dosť ťažké, lebo sme toho už pre­ská­kali po­merne veľa. S Pe­ťou sme za­lo­žili pár ro­kov do­zadu agen­túru OWL Il­lu­stra­tion, po tom, čo sme sa vrá­tili z Lon­dýna, kde sme žili, štu­do­vali a pra­co­vali ako di­zaj­néri. Keďže OWL často rie­šil di­gi­tálne pro­jekty k ilus­trá­ciám, ča­som sme stretli Fera, ktorý patrí me­dzi špičku front-end de­ve­lo­pe­rov.

Fero Ko­cú­rik: Už hrozne veľa ro­kov pra­cu­jem ako front-end de­ve­lo­per na rôz­nych slo­ven­ských pro­jek­toch. Čiže taký ten cha­lan od we­bov. V min­tys­tock mám na sta­rosti celý de­ve­lo­per­ský tím a som mos­tí­kom me­dzi prog­ra­má­tormi a os­tat­ným sve­tom.

Ako vzni­kol tento ná­pad, kto z vás s tým pri­šiel?

An­drej: Ná­pad vzni­kol dávno, asi ešte v Lon­dýne. S Pe­ťou sme vi­zu­álne za­lo­žení a na­vyše veľkí fa­nú­ši­ko­via edi­to­riá­lo­vej ilus­trá­cie (ob­rázky, ktoré sú v ma­ga­zí­noch). Fak­tom tiež je, že v agen­túre OWL sa nám za­čali do­slova hro­ma­diť pri­hlášky od sto­viek per­fekt­ných ilus­trá­to­rov. Ich port­fó­lia nám za­čali za­be­rať gi­ga­bajty. Pri po­hľade na toľko su­per kva­lit­ných ilus­trá­cií nám prišlo ľúto, že prak­ticky išli len do “di­gi­tál­neho” šup­líka au­tora, na­naj­výš sa do­stali k nám, ako prí­loha pri­hlášky. Je úplne ab­surdné, že v dneš­nom svete, kde do­slova po­tre­bu­ješ at­rak­tívny vi­zu­álny kon­tent kvôli vyš­šiemu en­ga­ge­mentu, zo­stá­vajú ti­síce je­di­neč­ných ilus­trá­cií len tak po­ho­dené, ukryté kdesi na hard­dis­koch.

Kľú­čová otázka, v čom je Minty od­lišné od iných už exis­tu­jú­cich strá­nok, kde sa dajú nájsť fotky, gra­fiky a kopa iného? Ta­kýchto we­bov je predsa mnoho.

An­drej: Vtipné je, že plat­forma s kva­lit­nými ilus­trá­ciami pre pro­fe­si­onál­nych kli­en­tov (pub­lis­heri, di­zaj­néri, PR firmy atd.) vlastne ne­exis­tuje. Máš množ­stvo rôz­nych sran­dov­ných fo­to­bánk s vy­smia­tymi ma­na­žérmi za do­lár a vek­to­ro­vými sr­dieč­kami za dva, ale každý lepší art di­rec­tor sa za­smeje ak ich po­u­ži­ješ. Minty pri­náša kva­litné art­worky od au­to­rov, ktorí kres­lia pre ti­tuly ako WI­RED, Fast Com­pany alebo Har­vard Bu­si­ness Re­view.

Hlav­ným roz­die­lom oproti štan­dard­ným stoc­kom je, že Minty nie je fo­to­banka, ale skôr jed­no­du­chý sys­tém, v kto­rom si každý pro­fe­si­onálny ilus­trá­tor vie v dvoch kli­koch spra­viť port­fó­lio, ktoré je pre­dajné. Port­fó­lio je vlastne ne­vhodný ná­zov, na­zvime to skôr sho­wcase, alebo “show and sell” pre pro ilus­trá­to­rov.

Aká bola cesta od ná­padu k exis­tu­jú­cemu webu?

An­drej: Minty je niečo ako lo­gický vý­sle­dok na­šej práce. Na­prí­klad Peťa v Lon­dýne fun­go­vala ako Pro­duc­tion De­sig­ner v News Corpe, kde spo­lu­pra­co­vala na vý­voji di­gi­tál­nej plat­formy a ne­skôr v Re­dac­tive Me­dia Group, kde prak­ticky rie­šila najmä to, aké ilus­trá­cie vy­brať na ti­tulné stránky ma­ga­zí­nov. Ke­dže ja som zase celý ži­vot fun­go­val v re­klam­kách, roz­hodli sme sa spus­tiť najprv agen­túru, ktorá bude za­me­raná len na top ilus­trá­to­rov. Obá­vali sme sa, že ne­zo­že­nieme do­sta­tok ta­len­to­va­ných au­to­rov, ale stal sa pravý opak.

Po cca roku tvr­dej ku­rá­tor­skej práce a rôz­nych par­tner­stvách zo sve­to­vými ilus­trač­nými blogmi sa nám za­čali hlá­siť de­siatky pro­fe­si­oná­lov. Zrazu sme sa do­stali na rate cca 2-5 pri­hlá­šok denne, a ne­ve­deli sme čo ro­biť s toľ­kými dob­rými ilus­trá­tormi. Také množ­stvo ludí a art­wor­kov jed­no­du­cho v agen­túre ne­vy­uži­ješ, na­vyše ris­ku­ješ ne­ga­tívny sen­ti­ment od pro ilus­trá­to­rov, kto­rým lo­gicky ne­stí­haš ani od­po­ve­dať.

Chcelo to iné rie­še­nie, šká­lo­va­teľnú plat­formu, miesto, kde tí naj­lepší ilus­trá­tori môžu na­hrať a pre­dá­vať gi­ga­bajty svo­jej di­gi­tál­nej tvorby. Preto sme za­lo­žili min­tys­tock.com.

Fero: Keď mô­žem po­ve­dať za nás de­ve­lo­pe­rov, tak min­tys­tock je je­den z tých zá­bav­ných pro­jek­tov. Tak sme sa do toho po­hrú­žili, že sme za­budli na pár dô­le­ži­tých vecí. Bolo to vtipné zis­te­nie, ale viac ne­bu­dem bon­zo­vať :-) Je to o ľu­ďoch a mys­lím, že sme skvelý tím.

Kto sa môže stať Minty ilus­trá­to­rom, aké máte kri­té­riá, podľa čoho si ich vy­be­ráte?

Petra Kem­ková: Kri­té­riá pre po­zvánku na Minty sú na­sta­vené po­merne striktne, ale zo­hľad­ňujú po­vahu umel­cov fun­go­vať ko­mu­nitne. Pri­jať možno iba pro­fe­si­onál­nych ilus­trá­to­rov, často to budú ka­ma­ráti/známi/spo­lu­žiaci umel­cov, ktorí na Minty už pro­fil majú a títo po­šlú po­zvánku svo­jim zná­mym. Prí­padne mu­sia mať za­stú­pe­nie inej agen­túry, alebo port­fó­lio edi­to­riá­lo­vej ilus­trá­cie. Na pr­vom mieste ale je a vždy bude kva­lita a po­u­ži­teľ­nosť jed­not­li­vých art­wor­kov/diel. Každý je­den ob­rá­zok musí prejsť ku­rá­to­rom.

A čo cena týchto ilus­trá­cií, všimli sme si troj­ci­ferné čísla. Nie je to veľa oproti iným stock služ­bám?

An­drej: Nie. Je to fé­rová cena. Je dô­le­žité uve­do­miť si, že ok­rem vy­so­kej vý­ra­zo­vej kva­lity bude každý art­work v Ul­tra HD roz­lí­šení, s va­ria­bil­ným 8bi­to­vým RGB pri JPEG alebo trans­pa­rent­ným po­za­dím pri PNG for­máte. Roz­lí­še­nie je v mno­hých prí­pa­doch väč­šie ako je možné do­siah­nuť pri ná­kupe kla­sic­kých stoc­ko­vých fo­to­gra­fií. S ob­ráz­kom kli­ent kúpi aj Un­li­mi­ted use RTF li­cen­ciu, čo v praxi zna­mená, že art­work sa dá po­u­žiť tak­mer všade. Ak si na­sta­víš po­dobné roz­lí­še­nia a li­cenčné pa­ra­metre pri kva­lit­ných stoc­koch ako na­prí­klad Stocksy, do­sta­neš sa na úplne rov­nakú ce­novú úro­veň, prí­padne drah­šiu. 40% z tejto sumy pri­tom ide priamo umel­covi. Do veľ­kej miery to po­va­žu­jeme aj za pod­poru kul­túry a za­bez­pe­če­nie vy­so­kej kva­lity diel.

Aká je vaša ví­zia do bu­dúcna?

An­drej: Chceme vy­bu­do­vať go – to place pre kva­litné ilus­trá­cie a ilus­trá­to­rov. Miesto, kde ob­ja­víš a kú­piš di­gi­tálne art­worky od naj­lep­ších sve­to­vých au­to­rov. Bez zby­toč­ných sta­rostí s li­cen­ciami, ob­sa­ho­vou kva­li­tou alebo tech­nic­kými pa­ra­met­rami. Po­stupne pred­sta­vu­jeme aj kon­ten­tové rie­še­nia ur­čené pre di­gi­tálne blogy a star­tupy, čo je mo­men­tálne asi naj­viac ras­túci seg­ment v pub­lis­hingu.

Chceli by ste ešte niečo do­dať?

Minty: Radi by sme vy­zvali ši­kov­ných ľudí, ktorí si mys­lia, že by nám s Min­tym ve­deli po­môcť. Vý­hľa­dovo bu­deme do tímu po­tre­bo­vať nie­koho, kto vie po­čí­tať, roz­umie mar­ke­tingu, či UX a de­ve­lo­pe­rov.

Pridať komentár (0)