Min­ty: Pre­zen­tuj, zdie­ľaj a pre­dá­vaj svo­je naj­lep­šie ilus­trá­cie

Ľudovít Nastišin / 4. januára 2016 / Lifehacking

Min­ty je ľah­kou a jed­no­du­chou plat­for­mou pre pro­fe­si­onál­nych ilus­trá­to­rov, kto­rí tu môžu pre­zen­to­vať svo­ju prá­cu, pre­dá­vať svo­je naj­lep­šie die­la, pozý­vať si pria­te­ľov a orga­ni­zo­vať celú kolek­ciu svo­jich ume­lec­kých prác. Nie­čo viac o tom­to pro­jek­te nám pove­da­li jeho tvor­co­via Pet­ra Kem­ko­vá, Andrej Kisz­ling a Fero Kocú­rik.

V prvom rade sa nám v krát­kos­ti pred­stav­te.

Andrej Kisz­ling: Pred­sta­viť sa v krát­kos­ti je dosť ťaž­ké, lebo sme toho už pre­ská­ka­li pomer­ne veľa. S Peťou sme zalo­ži­li pár rokov doza­du agen­tú­ru OWL Illu­stra­ti­on, po tom, čo sme sa vrá­ti­li z Lon­dý­na, kde sme žili, štu­do­va­li a pra­co­va­li ako dizaj­né­ri. Keď­že OWL čas­to rie­šil digi­tál­ne pro­jek­ty k ilus­trá­ciám, časom sme stret­li Fera, kto­rý pat­rí medzi špič­ku front-end deve­lo­pe­rov.

Fero Kocú­rik: Už hroz­ne veľa rokov pra­cu­jem ako front-end deve­lo­per na rôz­nych slo­ven­ských pro­jek­toch. Čiže taký ten cha­lan od webov. V min­tys­tock mám na sta­ros­ti celý deve­lo­per­ský tím a som mos­tí­kom medzi prog­ra­má­tor­mi a ostat­ným sve­tom.

Ako vzni­kol ten­to nápad, kto z vás s tým pri­šiel?

Andrej: Nápad vzni­kol dáv­no, asi ešte v Lon­dý­ne. S Peťou sme vizu­ál­ne zalo­že­ní a navy­še veľ­kí fanú­ši­ko­via edi­to­riá­lo­vej ilus­trá­cie (obráz­ky, kto­ré sú v maga­zí­noch). Fak­tom tiež je, že v agen­tú­re OWL sa nám zača­li doslo­va hro­ma­diť pri­hláš­ky od sto­viek per­fekt­ných ilus­trá­to­rov. Ich port­fó­lia nám zača­li zabe­rať giga­baj­ty. Pri pohľa­de na toľ­ko super kva­lit­ných ilus­trá­cií nám priš­lo ľúto, že prak­tic­ky išli len do “digi­tál­ne­ho” šup­lí­ka auto­ra, nanaj­výš sa dosta­li k nám, ako prí­lo­ha pri­hláš­ky. Je úpl­ne absurd­né, že v dneš­nom sve­te, kde doslo­va potre­bu­ješ atrak­tív­ny vizu­ál­ny kon­tent kvô­li vyš­šie­mu enga­ge­men­tu, zostá­va­jú tisí­ce jedi­neč­ných ilus­trá­cií len tak poho­de­né, ukry­té kde­si na hard­dis­koch.

Kľú­čo­vá otáz­ka, v čom je Min­ty odliš­né od iných už exis­tu­jú­cich strá­nok, kde sa dajú nájsť fot­ky, gra­fi­ky a kopa iné­ho? Takých­to webov je pred­sa mno­ho.

Andrej: Vtip­né je, že plat­for­ma s kva­lit­ný­mi ilus­trá­cia­mi pre pro­fe­si­onál­nych kli­en­tov (pub­lis­he­ri, dizaj­né­ri, PR fir­my atd.) vlast­ne neexis­tu­je. Máš množ­stvo rôz­nych sran­dov­ných foto­bánk s vysmia­ty­mi mana­žér­mi za dolár a vek­to­ro­vý­mi srdieč­ka­mi za dva, ale kaž­dý lep­ší art direc­tor sa zasme­je ak ich pou­ži­ješ. Min­ty pri­ná­ša kva­lit­né art­wor­ky od auto­rov, kto­rí kres­lia pre titu­ly ako WIRED, Fast Com­pa­ny ale­bo Har­vard Busi­ness Review.

Hlav­ným roz­die­lom opro­ti štan­dard­ným stoc­kom je, že Min­ty nie je foto­ban­ka, ale skôr jed­no­du­chý sys­tém, v kto­rom si kaž­dý pro­fe­si­onál­ny ilus­trá­tor vie v dvoch kli­koch spra­viť port­fó­lio, kto­ré je pre­daj­né. Port­fó­lio je vlast­ne nevhod­ný názov, nazvi­me to skôr sho­wca­se, ale­bo “show and sell” pre pro ilus­trá­to­rov.

Aká bola ces­ta od nápa­du k exis­tu­jú­ce­mu webu? 

Andrej: Min­ty je nie­čo ako logic­ký výsle­dok našej prá­ce. Naprí­klad Peťa v Lon­dý­ne fun­go­va­la ako Pro­duc­ti­on Desig­ner v News Cor­pe, kde spo­lu­pra­co­va­la na vývo­ji digi­tál­nej plat­for­my a neskôr v Redac­ti­ve Media Group, kde prak­tic­ky rie­ši­la naj­mä to, aké ilus­trá­cie vybrať na titul­né strán­ky maga­zí­nov. Kedže ja som zase celý život fun­go­val v reklam­kách, roz­hod­li sme sa spus­tiť najprv agen­tú­ru, kto­rá bude zame­ra­ná len na top ilus­trá­to­rov. Obá­va­li sme sa, že nezo­že­nie­me dosta­tok talen­to­va­ných auto­rov, ale stal sa pra­vý opak. 

Po cca roku tvr­dej kurá­tor­skej prá­ce a rôz­nych par­tner­stvách zo sve­to­vý­mi ilus­trač­ný­mi blog­mi sa nám zača­li hlá­siť desiat­ky pro­fe­si­oná­lov. Zra­zu sme sa dosta­li na rate cca 2 – 5 pri­hlá­šok den­ne, a neve­de­li sme čo robiť s toľ­ký­mi dob­rý­mi ilus­trá­tor­mi. Také množ­stvo ludí a art­wor­kov jed­no­du­cho v agen­tú­re nevy­uži­ješ, navy­še ris­ku­ješ nega­tív­ny sen­ti­ment od pro ilus­trá­to­rov, kto­rým logic­ky nestí­haš ani odpo­ve­dať.

Chce­lo to iné rie­še­nie, šká­lo­va­teľ­nú plat­for­mu, mies­to, kde tí naj­lep­ší ilus­trá­to­ri môžu nahrať a pre­dá­vať giga­baj­ty svo­jej digi­tál­nej tvor­by. Pre­to sme zalo­ži­li mintystock.com.

Fero: Keď môžem pove­dať za nás deve­lo­pe­rov, tak min­tys­tock je jeden z tých zábav­ných pro­jek­tov. Tak sme sa do toho pohrú­ži­li, že sme zabud­li na pár dôle­ži­tých vecí. Bolo to vtip­né zis­te­nie, ale viac nebu­dem bon­zo­vať :-) Je to o ľuďoch a mys­lím, že sme skve­lý tím.

Kto sa môže stať Min­ty ilus­trá­to­rom, aké máte kri­té­riá, pod­ľa čoho si ich vybe­rá­te?

Pet­ra Kem­ko­vá: Kri­té­riá pre pozván­ku na Min­ty sú nasta­ve­né pomer­ne strikt­ne, ale zohľad­ňu­jú pova­hu umel­cov fun­go­vať komu­nit­ne. Pri­jať mož­no iba pro­fe­si­onál­nych ilus­trá­to­rov, čas­to to budú kamaráti/známi/spolužiaci umel­cov, kto­rí na Min­ty už pro­fil majú a títo pošlú pozván­ku svo­jim zná­mym. Prí­pad­ne musia mať zastú­pe­nie inej agen­tú­ry, ale­bo port­fó­lio edi­to­riá­lo­vej ilus­trá­cie. Na prvom mies­te ale je a vždy bude kva­li­ta a pou­ži­teľ­nosť jed­not­li­vých artworkov/diel. Kaž­dý jeden obrá­zok musí prejsť kurá­to­rom.

A čo cena tých­to ilus­trá­cií, všim­li sme si troj­ci­fer­né čís­la. Nie je to veľa opro­ti iným stock služ­bám?

Andrej: Nie. Je to féro­vá cena. Je dôle­ži­té uve­do­miť si, že okrem vyso­kej výra­zo­vej kva­li­ty bude kaž­dý art­work v Ultra HD roz­lí­še­ní, s varia­bil­ným 8bi­to­vým RGB pri JPEG ale­bo trans­pa­rent­ným poza­dím pri PNG for­má­te. Roz­lí­še­nie je v mno­hých prí­pa­doch väč­šie ako je mož­né dosiah­nuť pri náku­pe kla­sic­kých stoc­ko­vých foto­gra­fií. S obráz­kom kli­ent kúpi aj Unli­mi­ted use RTF licen­ciu, čo v pra­xi zna­me­ná, že art­work sa dá pou­žiť tak­mer vša­de. Ak si nasta­víš podob­né roz­lí­še­nia a licenč­né para­met­re pri kva­lit­ných stoc­koch ako naprí­klad Stock­sy, dosta­neš sa na úpl­ne rov­na­kú ceno­vú úro­veň, prí­pad­ne drah­šiu. 40% z tej­to sumy pri­tom ide pria­mo umel­co­vi. Do veľ­kej mie­ry to pova­žu­je­me aj za pod­po­ru kul­tú­ry a zabez­pe­če­nie vyso­kej kva­li­ty diel.

Aká je vaša vízia do budúc­na?

Andrej: Chce­me vybu­do­vať go — to pla­ce pre kva­lit­né ilus­trá­cie a ilus­trá­to­rov. Mies­to, kde obja­víš a kúpiš digi­tál­ne art­wor­ky od naj­lep­ších sve­to­vých auto­rov. Bez zby­toč­ných sta­ros­tí s licen­cia­mi, obsa­ho­vou kva­li­tou ale­bo tech­nic­ký­mi para­met­ra­mi. Postup­ne pred­sta­vu­je­me aj kon­ten­to­vé rie­še­nia urče­né pre digi­tál­ne blo­gy a star­tu­py, čo je momen­tál­ne asi naj­viac ras­tú­ci seg­ment v pub­lis­hin­gu.

Chce­li by ste ešte nie­čo dodať? 

Min­ty: Radi by sme vyzva­li šikov­ných ľudí, kto­rí si mys­lia, že by nám s Min­tym vede­li pomôcť. Výhľa­do­vo bude­me do tímu potre­bo­vať nie­ko­ho, kto vie počí­tať, roz­umie mar­ke­tin­gu, či UX a deve­lo­pe­rov.

Pridať komentár (0)