Minty: Pre­zen­tuj, zdie­ľaj a pre­dá­vaj svoje naj­lep­šie ilus­trá­cie

Ľudovít Nastišin / 4. januára 2016 / Tools a produktivita

Minty je ľah­kou a jed­no­du­chou plat­for­mou pre pro­fe­si­onál­nych ilus­trá­to­rov, ktorí tu môžu pre­zen­to­vať svoju prácu, pre­dá­vať svoje naj­lep­šie diela, pozý­vať si pria­te­ľov a orga­ni­zo­vať celú kolek­ciu svo­jich ume­lec­kých prác. Niečo viac o tomto pro­jekte nám pove­dali jeho tvor­co­via Petra Kem­ková, Andrej Kisz­ling a Fero Kocú­rik.

V prvom rade sa nám v krát­kosti pred­stavte.

Andrej Kisz­ling: Pred­sta­viť sa v krát­kosti je dosť ťažké, lebo sme toho už pre­ská­kali pomerne veľa. S Peťou sme zalo­žili pár rokov dozadu agen­túru OWL Illu­stra­tion, po tom, čo sme sa vrá­tili z Lon­dýna, kde sme žili, štu­do­vali a pra­co­vali ako dizaj­néri. Keďže OWL často rie­šil digi­tálne pro­jekty k ilus­trá­ciám, časom sme stretli Fera, ktorý patrí medzi špičku front-end deve­lo­pe­rov.

Fero Kocú­rik: Už hrozne veľa rokov pra­cu­jem ako front-end deve­lo­per na rôz­nych slo­ven­ských pro­jek­toch. Čiže taký ten cha­lan od webov. V min­tys­tock mám na sta­rosti celý deve­lo­per­ský tím a som mos­tí­kom medzi prog­ra­má­tormi a ostat­ným sve­tom.

Ako vzni­kol tento nápad, kto z vás s tým pri­šiel?

Andrej: Nápad vzni­kol dávno, asi ešte v Lon­dýne. S Peťou sme vizu­álne zalo­žení a navyše veľkí fanú­ši­ko­via edi­to­riá­lo­vej ilus­trá­cie (obrázky, ktoré sú v maga­zí­noch). Fak­tom tiež je, že v agen­túre OWL sa nám začali doslova hro­ma­diť pri­hlášky od sto­viek per­fekt­ných ilus­trá­to­rov. Ich port­fó­lia nám začali zabe­rať giga­bajty. Pri pohľade na toľko super kva­lit­ných ilus­trá­cií nám prišlo ľúto, že prak­ticky išli len do “digi­tál­neho” šup­líka autora, nanaj­výš sa dostali k nám, ako prí­loha pri­hlášky. Je úplne absurdné, že v dneš­nom svete, kde doslova potre­bu­ješ atrak­tívny vizu­álny kon­tent kvôli vyš­šiemu enga­ge­mentu, zostá­vajú tisíce jedi­neč­ných ilus­trá­cií len tak poho­dené, ukryté kdesi na hard­dis­koch.

Kľú­čová otázka, v čom je Minty odlišné od iných už exis­tu­jú­cich strá­nok, kde sa dajú nájsť fotky, gra­fiky a kopa iného? Takýchto webov je predsa mnoho. 

Andrej: Vtipné je, že plat­forma s kva­lit­nými ilus­trá­ciami pre pro­fe­si­onál­nych kli­en­tov (pub­lis­heri, dizaj­néri, PR firmy atd.) vlastne neexis­tuje. Máš množ­stvo rôz­nych sran­dov­ných foto­bánk s vysmia­tymi mana­žérmi za dolár a vek­to­ro­vými srdieč­kami za dva, ale každý lepší art direc­tor sa zasmeje ak ich pou­ži­ješ. Minty pri­náša kva­litné art­worky od auto­rov, ktorí kres­lia pre tituly ako WIRED, Fast Com­pany alebo Har­vard Busi­ness Review.

Hlav­ným roz­die­lom oproti štan­dard­ným stoc­kom je, že Minty nie je foto­banka, ale skôr jed­no­du­chý sys­tém, v kto­rom si každý pro­fe­si­onálny ilus­trá­tor vie v dvoch kli­koch spra­viť port­fó­lio, ktoré je pre­dajné. Port­fó­lio je vlastne nevhodný názov, nazvime to skôr sho­wcase, alebo “show and sell” pre pro ilus­trá­to­rov.

Aká bola cesta od nápadu k exis­tu­jú­cemu webu? 

Andrej: Minty je niečo ako logický výsle­dok našej práce. Naprí­klad Peťa v Lon­dýne fun­go­vala ako Pro­duc­tion Desig­ner v News Corpe, kde spo­lu­pra­co­vala na vývoji digi­tál­nej plat­formy a neskôr v Redac­tive Media Group, kde prak­ticky rie­šila najmä to, aké ilus­trá­cie vybrať na titulné stránky maga­zí­nov. Kedže ja som zase celý život fun­go­val v reklam­kách, roz­hodli sme sa spus­tiť najprv agen­túru, ktorá bude zame­raná len na top ilus­trá­to­rov. Obá­vali sme sa, že nezo­že­nieme dosta­tok talen­to­va­ných auto­rov, ale stal sa pravý opak. 

Po cca roku tvr­dej kurá­tor­skej práce a rôz­nych par­tner­stvách zo sve­to­vými ilus­trač­nými blogmi sa nám začali hlá­siť desiatky pro­fe­si­oná­lov. Zrazu sme sa dostali na rate cca 2 – 5 pri­hlá­šok denne, a neve­deli sme čo robiť s toľ­kými dob­rými ilus­trá­tormi. Také množ­stvo ludí a art­wor­kov jed­no­du­cho v agen­túre nevy­uži­ješ, navyše ris­ku­ješ nega­tívny sen­ti­ment od pro ilus­trá­to­rov, kto­rým logicky nestí­haš ani odpo­ve­dať.

Chcelo to iné rie­še­nie, šká­lo­va­teľnú plat­formu, miesto, kde tí naj­lepší ilus­trá­tori môžu nahrať a pre­dá­vať giga­bajty svo­jej digi­tál­nej tvorby. Preto sme zalo­žili mintystock.com.

Fero: Keď môžem pove­dať za nás deve­lo­pe­rov, tak min­tys­tock je jeden z tých zábav­ných pro­jek­tov. Tak sme sa do toho pohrú­žili, že sme zabudli na pár dôle­ži­tých vecí. Bolo to vtipné zis­te­nie, ale viac nebu­dem bon­zo­vať :-) Je to o ľuďoch a mys­lím, že sme skvelý tím.

Kto sa môže stať Minty ilus­trá­to­rom, aké máte kri­té­riá, podľa čoho si ich vybe­ráte?

Petra Kem­ková: Kri­té­riá pre pozvánku na Minty sú nasta­vené pomerne striktne, ale zohľad­ňujú povahu umel­cov fun­go­vať komu­nitne. Pri­jať možno iba pro­fe­si­onál­nych ilus­trá­to­rov, často to budú kamaráti/známi/spolužiaci umel­cov, ktorí na Minty už pro­fil majú a títo pošlú pozvánku svo­jim zná­mym. Prí­padne musia mať zastú­pe­nie inej agen­túry, alebo port­fó­lio edi­to­riá­lo­vej ilus­trá­cie. Na prvom mieste ale je a vždy bude kva­lita a pou­ži­teľ­nosť jed­not­li­vých artworkov/diel. Každý jeden obrá­zok musí prejsť kurá­to­rom.

A čo cena týchto ilus­trá­cií, všimli sme si troj­ci­ferné čísla. Nie je to veľa oproti iným stock služ­bám?

Andrej: Nie. Je to férová cena. Je dôle­žité uve­do­miť si, že okrem vyso­kej výra­zo­vej kva­lity bude každý art­work v Ultra HD roz­lí­šení, s varia­bil­ným 8bi­to­vým RGB pri JPEG alebo trans­pa­rent­ným poza­dím pri PNG for­máte. Roz­lí­še­nie je v mno­hých prí­pa­doch väč­šie ako je možné dosiah­nuť pri nákupe kla­sic­kých stoc­ko­vých foto­gra­fií. S obráz­kom kli­ent kúpi aj Unli­mi­ted use RTF licen­ciu, čo v praxi zna­mená, že art­work sa dá pou­žiť tak­mer všade. Ak si nasta­víš podobné roz­lí­še­nia a licenčné para­metre pri kva­lit­ných stoc­koch ako naprí­klad Stocksy, dosta­neš sa na úplne rov­nakú cenovú úro­veň, prí­padne drah­šiu. 40% z tejto sumy pri­tom ide priamo umel­covi. Do veľ­kej miery to pova­žu­jeme aj za pod­poru kul­túry a zabez­pe­če­nie vyso­kej kva­lity diel.

Aká je vaša vízia do budúcna? 

Andrej: Chceme vybu­do­vať go — to place pre kva­litné ilus­trá­cie a ilus­trá­to­rov. Miesto, kde obja­víš a kúpiš digi­tálne art­worky od naj­lep­ších sve­to­vých auto­rov. Bez zby­toč­ných sta­rostí s licen­ciami, obsa­ho­vou kva­li­tou alebo tech­nic­kými para­met­rami. Postupne pred­sta­vu­jeme aj kon­ten­tové rie­še­nia určené pre digi­tálne blogy a star­tupy, čo je momen­tálne asi naj­viac ras­túci seg­ment v pub­lis­hingu.

Chceli by ste ešte niečo dodať? 

Minty: Radi by sme vyzvali šikov­ných ľudí, ktorí si mys­lia, že by nám s Min­tym vedeli pomôcť. Výhľa­dovo budeme do tímu potre­bo­vať nie­koho, kto vie počí­tať, roz­umie mar­ke­tingu, či UX a deve­lo­pe­rov.

Pridať komentár (0)