Mladá slovenská fotografka nafotila limitovanú obálku pre Vogue

Veronika Bartošová / 14. septembra 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: Evelyn Benčičová
  • Eve­lyn Ben­či­čovú ti ne­mu­síme ni­jak špe­ciálne pred­sta­vo­vať
  • Ale ak si ešte o nej ne­po­čul, vedz, že aj na­priek svojmu mla­dému veku má za se­bou množ­stvo kva­lit­ných pro­jek­tov nie­len na Slo­ven­sku, ale aj v za­hra­ničí
  • A ak­tu­álne svoje kva­lity uka­zuje na naj­nov­šej obálke čes­ko­slo­ven­skej Vo­gue, ktorá vy­chá­dza v li­mi­to­va­nej edi­í­cii

Od mi­nu­lého me­siaca máme na Slo­ven­sku a v Čes­kej re­pub­like svoj vlastný ča­so­pis Vo­gue, okolo kto­rého sa len pár týž­dňov do­zadu spus­tilo ho­tové šia­len­stvo. Zo­hnať vý­tla­čok bol do­slova prob­lém a jej uve­de­nie spre­vá­dzala aj ta­jomná kam­paň. Viac či­taj TU.

Ak­tu­álne vy­chá­dza druhé vy­da­nie, ku kto­rému vznikla li­mi­to­vaná obálka, za kto­rou stojí mladá slo­ven­ská fo­to­grafka Eve­lyn Ben­či­čová, ktorá je vďaka svojmu ta­lentu známa nie­len na Slo­ven­sku, ale i v za­hra­ničí.

Kú­piť si ju bu­deš môcť od 17. sep­tem­bra len na Slo­ven­sku, v di­zaj­no­vom ob­chode Slá­vica v Bra­ti­slave. Ok­rem ča­so­pisu vznikne z miesta akási ga­lé­ria, keďže pre ve­rej­nosť bude ok­rem ča­so­pisu pri­pra­vená aj vý­stava vy­bra­ných fo­to­gra­fií z edi­to­riálu Se­ba­kon­zu­má­cia. A keď sa za­sta­víš v prvý deň, Eve­lyn ti ča­so­pis aj pod­píše.

Ak ťa zau­jíma aj ďal­šia tvorba Eve­lyn, pre­čí­tať si mô­žeš aj naše roz­ho­vor, ktorý sme s Eve­lyn uro­bili v mi­nu­losti.

Pridať komentár (0)