Mladí slo­váci dobyli sve­tovú súťaž Intel ISEF!

Lukáš Gašparík jr. / 15. máj 2015 / Tools a produktivita

Iba pred pár hodi­nami sa skon­čila naj­väč­šia vedecká súťaž stre­doš­ko­lá­kov na svete Intel ISEF, kon­krétne jej 65. roč­ník, na kto­rej aj mladí Slo­váci doká­zali celému svetu, že v oblasti vedy a tech­niky pat­ria medzi sve­tovú špičku. 

Toh­to­roč­ného finále súťaže Intel ISEF sa zúčast­nilo viac ako 1700 štu­den­tov stred­ných škôl z 75 rôz­nych kra­jín sveta, medzi kto­rými malo svoje zastú­pe­nie aj Slo­ven­sko. Na to, aby ste mohli postú­piť na sve­tové finále, sa musíte pre­bo­jo­vať cez via­cero regi­onál­nych kôl. Tento rok sa to poda­rilo cel­kovo šty­rom mla­dým talen­tom zo Slo­ven­ska. Kon­krétne ide o Lukáša Jáno­šíka z Tren­čína, Daniela Zvaru zo Žiliny, Mar­tina Holic­kého z Bra­ti­slavyErika Schmot­zera z Košíc.

Dvom mla­dým Slo­vá­kom sa dokonca poda­rilo pre­bo­jo­vať na stupne víťa­zov!

Mladý Bra­ti­slav­čan Mar­tin Holický oča­ril porotu natoľko, že si so svo­jím pro­jek­tom Nef­roS­tat odnie­sol skvelé tre­tie miesto. Jedná sa o smart zaria­de­nie, ktoré slúži na vyšet­re­nie látok v krvi, ktoré by malo byť využi­teľné najmä pri domá­com vyše­trní chro­nic­kého ocho­re­nia obli­čiek. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že k tomuto vyšet­re­niu nepot­re­bu­jete žiadne špe­ciálne dopl­nky, krv stačí nakvap­kať iba na oby­čajný bežne dostupný prú­žok.

Dru­hým oce­ne­ným Slo­vá­kom je Daniel Zvara zo Žiliny, ktorý obsa­dil fan­tas­tické tre­tie miesto v kate­gó­rii sys­té­mo­vého soft­véru a aby toho nebolo málo, odnie­sol si aj špe­ciálnu cenu Medzi­ná­rod­nej aso­ciá­cie pre optiku a foto­niku SPIE. Porotu sa mu poda­rilo oča­riť so svo­jim pro­jek­tom, kto­rého názov je Počí­ta­čové vide­nie – mapo­va­nie a orien­tá­cia v 3D pries­tore. Oblasti, v kto­rých môže byť pou­žitý výsle­dok jeho práce, je hneď nie­koľko. Poslú­žiť môže naprí­klad k lep­šej orien­tá­cií robo­tov, či pri samo jaz­dia­cich autách, aké poznáme naprí­klad z Googlu.

Ďalší dvaja Slo­váci sa na súťaži pred­sta­vili s pro­jek­tami, ktoré nezís­kali pódi­ové umiest­ne­nia, avšak aj napriek tomu zau­jali veľké množ­stvo ľudí. Kon­krétne Erik Schmot­zer sa pred­sta­vil s pro­jek­tom Tvorby sekun­dár­nych meta­bo­li­tov u druhu Mat­ri­ca­ria recu­tita L v expe­ri­men­tál­nom pes­to­vaní Lukáš Jáno­šík s pro­jek­tom, kto­rého názov je Bun­ková odpo­veď na zmenu v množ­stve mito­chon­driál­nej DNA u kva­sinky Yar­ro­wia lipo­ly­tica.

Cel­ko­vým víťa­zom 65-teho roč­níka sa stal mladý Kana­ďan Ray­ong Wang. Tumuto mla­dí­kovi sa poda­rilo vyvi­núť sys­tém fil­tro­va­nia vzdu­chu v lie­tadle. Sys­tém je uni­kátny v tom, že dokáže vzduch pre­fil­tro­vať 2 krát efek­tív­nej­šie ako všetky dote­raj­šie sys­témy. Na dru­hom mieste skon­čila jeho iba 16 ročná kra­janka Nicole Ticea, ktorá oča­rila porotu so svo­jim HIV tes­tom. Tento test je pre­vratný v tom, že k dosia­hnu­tiu výsledku nepot­re­bu­jete žiadne elek­tro­nické zaria­de­nia a jeho cena by mala byť iba $5. Víťaznú tro­j­icu dopl­nil mladý Ame­ri­čan Karan Jareth, kto­rého rie­še­nie posky­tuje efek­tív­nej­šie odde­ľo­va­nie ropy od mor­skej vody.

Súťaž Intel ISEF je celo­sve­tovo uzná­vaná a už iba dostať sa na celo­sve­tové finále, zna­mená veľkú dávku pre­stíže. My preto všet­kým šty­rom mla­dým Slo­vá­kom gra­tu­lu­jeme a veríme, že na Slo­ven­sku máme ešte kopu šikov­ných ľudí, ktorí iba čakajú na svoju šancu uká­zať sa svetu!

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: Intel ISEF, Ego­odwill

Pridať komentár (0)