Mla­dí slo­ven­skí štu­den­ti ohú­ri­li Bri­tá­niu: So svo­jou inte­li­gent­nou fľa­šou ovlád­li pre­stíž­nu súťaž

Martin Bohunický / 4. marca 2016 / Tech a inovácie

Slo­vá­ci z Impe­rial Col­le­ge Lon­don zís­ka­li so svo­jim pro­jek­tom na medzi­ná­rod­nej súťa­ži CIS­CO Switch-up Chal­len­ge prvé mies­to.

Inter­net of Eve­ryt­hing”, kon­cept pre­po­je­nia rôz­nych zaria­de­ní a ich pri­po­je­nia k inter­ne­tu, sa rých­lo stá­va neod­de­li­teľ­ným aspek­tom moder­né­ho sve­ta. Prá­ve uve­do­me­nie si obrov­ské­ho poten­ciá­lu ukry­té­ho v ”inter­ne­te všet­ké­ho” a rôz­ne nápa­dy na jeho využi­tie, pri­vied­li 11. feb­ru­ára 2016 osem tímov z rôz­nych brit­ských uni­ver­zít do cen­trá­ly spo­loč­nos­ti CIS­CO v Spo­je­nom krá­ľov­stve, aby súťa­ži­li vo veľ­kom finá­le Switch-Up Chal­len­ge.

Screen Shot 2016-03-04 at 10.59.43

foto: redak­cia

Štu­den­ti zo Slo­ven­ska Mar­tin Ferianc (Elect­ro­nic and Infor­ma­ti­on Engi­ne­e­ring), Miro­slav Gaš­pá­rek (Bio-engi­ne­e­ring) a Daniel Zva­ra (Com­pu­ting) z Impe­rial Col­le­ge Lon­don zís­ka­li v Lon­dý­ne prvé mies­to a v najb­liž­ších mesia­coch poces­tu­jú do sve­to­vej cen­trá­ly Cis­co v San Jose v Kali­fo­rii, kde svoj pro­jekt pred­sta­via vrchol­né­mu menež­men­tu spo­loč­nos­ti CIS­CO, kto­rá pat­rí medzi naj­väč­šie spo­loč­nos­ti na sve­te. Tím “wells” bol neskôr dopl­ne­ný o dvoch ďal­ších Slo­vá­kov: Alž­be­ta Dlhá (IT Busi­ness Mana­ge­ment) z Uni­ver­si­ty Col­le­ge Lon­don a Filip Sto­lár (Com­pu­ting) z Impe­rial Col­le­ge Lon­don.

Dodr­žia­va­nie pit­né­ho reži­mu je pre kaž­dé­ho člo­ve­ka mimo­riad­ne dôle­ži­té. Opti­mál­ny prí­jem teku­tín pomá­ha náš­mu zdra­viu a umož­ňu­je nám podá­vať vyso­ký fyzic­ký aj men­tál­ny výkon. Veľa ľudí si však dôle­ži­tosť hyd­ra­tá­cie neuve­do­mu­je, ale­bo jed­no­du­cho nevie aké množ­stvo teku­tín je pre ich ich orga­ni­zums a úro­veň fyzic­kej akti­vi­ty vhod­né vhod­né.

Screen Shot 2016-03-04 at 09.54.06

foto: wells.sk

wells­Cap je uzá­ver, kto­rý po nasa­de­ní zme­ní oby­čaj­nú PET fľa­šu na inte­li­gent­né zaria­de­nie na mera­nie množ­stva vypi­tej teku­ti­ny. wells­Cap moni­to­ru­je Váš den­ný prí­jem teku­tín a násled­ne sa bez­drô­to­vo zosynch­ro­ni­zu­je s apli­ká­ci­ou (či so ser­ve­rom), kto­rá na zákla­de výš­ky, váhy, pohla­via, veku a aktu­ál­nej úrov­ne fyzic­kej akti­vi­ty určí váš ide­ál­ny prí­jem teku­tín. Plá­no­va­ný upda­te apli­ká­cie tiež zbie­ra úda­je o Vašom zdra­vot­nom sta­ve a iné dáta, ako naprí­klad tep­lo­tu či che­mic­ké zlo­že­nie teku­ti­ny.

Uží­va­teľ tak vie sle­do­vať svoj prí­jem teku­tín v reál­nom čase na svo­jom smart­fó­ne a obdr­žať noti­fi­ká­cie, kto­ré mu pri­po­mí­na­jú, že nastal čas opäť sa napiť. Dáta môže byť expor­to­va­né a ďalej ana­ly­zo­va­né pre diag­nos­tic­ké úče­ly. Tech­no­ló­gia má veľ­ký poten­ciál stať sa vyni­ka­jú­cim pomoc­ní­kom nie­len pre vyzná­va­čov zdra­vé­ho život­né­ho štý­lu, ale ja pre pacien­tov, leká­rov, či pro­fe­si­onál­nych špor­tov­cov.

Zau­jal Vás pro­jekt Wells?Navštívte webo­vú strán­ku www.wells.sk , kde sa dozvie­te množ­stvo ďal­ších infor­má­cií o pro­jek­te.

titul­ná foto: archív M.F.

Pridať komentár (0)