Mladí slo­ven­skí štu­denti ohú­rili Bri­tá­niu: So svo­jou inte­li­gent­nou fľa­šou ovládli pre­stížnu súťaž

Martin Bohunický / 4. marca 2016 / Tech a inovácie

Slo­váci z Impe­rial Col­lege Lon­don zís­kali so svo­jim pro­jek­tom na medzi­ná­rod­nej súťaži CISCO Switch-up Chal­lenge prvé miesto.

Inter­net of Eve­ryt­hing”, kon­cept pre­po­je­nia rôz­nych zaria­dení a ich pri­po­je­nia k inter­netu, sa rýchlo stáva neod­de­li­teľ­ným aspek­tom moder­ného sveta. Práve uve­do­me­nie si obrov­ského poten­ciálu ukry­tého v ”inter­nete všet­kého” a rôzne nápady na jeho využi­tie, pri­viedli 11. feb­ru­ára 2016 osem tímov z rôz­nych brit­ských uni­ver­zít do cen­trály spo­loč­nosti CISCO v Spo­je­nom krá­ľov­stve, aby súťa­žili vo veľ­kom finále Switch-Up Chal­lenge.

Screen Shot 2016-03-04 at 10.59.43

foto: redak­cia

Štu­denti zo Slo­ven­ska Mar­tin Ferianc (Elect­ro­nic and Infor­ma­tion Engi­ne­e­ring), Miro­slav Gaš­pá­rek (Bio-engi­ne­e­ring) a Daniel Zvara (Com­pu­ting) z Impe­rial Col­lege Lon­don zís­kali v Lon­dýne prvé miesto a v najb­liž­ších mesia­coch poces­tujú do sve­to­vej cen­trály Cisco v San Jose v Kali­fo­rii, kde svoj pro­jekt pred­sta­via vrchol­nému menež­mentu spo­loč­nosti CISCO, ktorá patrí medzi naj­väč­šie spo­loč­nosti na svete. Tím “wells” bol neskôr dopl­nený o dvoch ďal­ších Slo­vá­kov: Alž­beta Dlhá (IT Busi­ness Mana­ge­ment) z Uni­ver­sity Col­lege Lon­don a Filip Sto­lár (Com­pu­ting) z Impe­rial Col­lege Lon­don.

Dodr­žia­va­nie pit­ného režimu je pre kaž­dého člo­veka mimo­riadne dôle­žité. Opti­málny prí­jem teku­tín pomáha nášmu zdra­viu a umož­ňuje nám podá­vať vysoký fyzický aj men­tálny výkon. Veľa ľudí si však dôle­ži­tosť hyd­ra­tá­cie neuve­do­muje, alebo jed­no­du­cho nevie aké množ­stvo teku­tín je pre ich ich orga­ni­zums a úro­veň fyzic­kej akti­vity vhodné vhodné.

Screen Shot 2016-03-04 at 09.54.06

foto: wells.sk

wells­Cap je uzá­ver, ktorý po nasa­dení zmení oby­čajnú PET fľašu na inte­li­gentné zaria­de­nie na mera­nie množ­stva vypi­tej teku­tiny. wells­Cap moni­to­ruje Váš denný prí­jem teku­tín a následne sa bez­drô­tovo zosynch­ro­ni­zuje s apli­ká­ciou (či so ser­ve­rom), ktorá na základe výšky, váhy, pohla­via, veku a aktu­ál­nej úrovne fyzic­kej akti­vity určí váš ide­álny prí­jem teku­tín. Plá­no­vaný update apli­ká­cie tiež zbiera údaje o Vašom zdra­vot­nom stave a iné dáta, ako naprí­klad tep­lotu či che­mické zlo­že­nie teku­tiny.

Uží­va­teľ tak vie sle­do­vať svoj prí­jem teku­tín v reál­nom čase na svo­jom smart­fóne a obdr­žať noti­fi­ká­cie, ktoré mu pri­po­mí­najú, že nastal čas opäť sa napiť. Dáta môže byť expor­to­vané a ďalej ana­ly­zo­vané pre diag­nos­tické účely. Tech­no­ló­gia má veľký poten­ciál stať sa vyni­ka­jú­cim pomoc­ní­kom nie­len pre vyzná­va­čov zdra­vého život­ného štýlu, ale ja pre pacien­tov, leká­rov, či pro­fe­si­onál­nych špor­tov­cov.

Zau­jal Vás pro­jekt Wells?Navštívte webovú stránku www.wells.sk , kde sa dozviete množ­stvo ďal­ších infor­má­cií o pro­jekte.

titulná foto: archív M.F.

Pridať komentár (0)