Mladí štu­denti zís­kali 15.000 € za ich appku SPINE HERO

Tomáš Kahn / 18. máj 2015 / Tools a produktivita

Mladé talenty sa opäť pred­viedli vo finále súťaže vyso­koš­kol­ských pod­ni­ka­teľ­ských nápa­dov Skvelí mladí pod­ni­ka­te­lia. Víťazný tím Sit­ting Ham­sters zís­kal za apli­ká­ciu Spine Hero na správne drža­nia tela 15 000 € na roz­voj pod­ni­ka­nia.

V Bra­ti­slave sa 15. mája usku­toč­nilo finále súťaže Skvelí mladí pod­ni­ka­te­lia. Do finále postú­pilo 5 fina­lis­tov, kto­rých pro­jekty určite stáli za to. Tu sú: Leap­Kin — herná tera­pia pre pacien­tov s pohy­bo­vými obme­dze­niami, Octago — cvi­čiaci prog­ram (street wor­kout) pre mestá, Woogies — apli­ká­cia, ktorá sa postará o všetky prob­lémy na zdie­ľa­ných bytoch, Ino­vaS­hop — ako aj inte­rak­tívna kabínka, ktorá zvýši pre­daj­nosť obcho­dov. (Videá fina­lis­tov).

Víťaz­ným pro­jek­tom sa stal pro­jekt tímu Sit­ting Ham­sters. Štu­denti Fakulty infor­ma­tiky
a infor­mač­ných tech­no­ló­gií STU v Bra­ti­slave Jakub Mačina, Jozef Gábo­rík, Matej LeškoJozef Staňo pred­sta­vili porote appku Spine Hero, ktorá moni­to­ruje správne drža­nie tela za počí­ta­čom pro­stred­níc­tvom web kamery. Štu­denti zís­kali 15 000 EUR na roz­voj svojho pod­ni­ka­nia. „Výhru využi­jeme na dokon­če­nie pro­dukč­nej ver­zie apli­ká­cie a pri­da­nie pod­pory pre ďal­šie typy kamier
na trhu. Následne finančnú inves­tí­ciu pou­ži­jeme na budo­va­nie značky a mar­ke­ting. Keďže nesprávne sede­nie je celo­sve­tový prob­lém, naše ciele sú glo­bálne. Časť z výhry pôjde aj na kan­ce­lár­ske pries­tory a právnu pomoc v oblasti pod­ni­ka­nia“
, dodal člen tímu Jakub Mačina.

Vybrané start-upy vyso­koš­ko­lá­kov hod­no­tila porota — zástupca hlav­ného par­tnera súťaže Hyun­dai Slo­ven­sko Ras­ti­slav Šup­šák, ria­di­teľ VTP Žilina Juraj Kavecký, pre­zi­dentka orga­ni­zá­cie AIE­SEC
na Slo­ven­sku Zuzana Made­rová, spo­lu­za­kla­da­teľ The Spot Matej Ftáč­nik a poradca gene­rál­neho ria­di­teľa Slo­vak Busi­ness Agency Marek Timko. Porota kládla dôraz na ino­va­tív­nosť, finančnú výkon­nosť pro­jek­tov, prí­le­ži­tosť pre rast, pozna­nie kon­ku­ren­cie a vplyv na komu­nitu.

Súťaž a víťazs­tvo tímu Sit­ting Ham­ster zhod­no­til pred­seda poroty Ras­ti­slav Šup­šák: „Spo­loč­nosť Hyun­dai sa teší spon­zor­skej účasti už tretí rok. Všetci piati fina­listi súťaže Skvelí mladí pod­ni­ka­te­lia mali naozaj pre­pra­co­vané start-upy, každý z nich mal silnú myš­lienku, nápad aj posols­tvo. Hralo sa
o nemalo finančnú odmenu – hlavná výhra 15 000 EUR dokáže posu­núť start-up do úplne inej roviny. Pre­zen­tá­cie kaž­dého tímu boli na vyso­kej úrovni a celá súťaž sa niesla v komor­nej a pria­teľ­skej atmo­sfére. Finálne hod­no­te­nie poroty naozaj ľahké nebolo. Spo­loč­nosť Sit­ting Ham­sters pre­ko­nala svo­jich súpe­rov pre­pra­co­va­nos­ťou svojho biz­nis plánu, pre­zen­tač­nými schop­nos­ťami, argu­men­tá­ciou a cel­ko­vou per­spek­tí­vou do budúc­nosti.

Štu­denti postu­pujú do európ­skeho finále vyso­koš­kol­ských start-upov, ktoré sa usku­toční začiat­kom júla v hlav­nom meste Por­tu­gal­ska. Súťaž je spo­loč­nou ini­cia­tí­vou JA Slo­ven­skoHyun­dai Slo­ven­sko.

zdroj: TS JASR

Pridať komentár (0)