V Mlyn­skej doline vyrás­tol nový naj­väčší, medzi­ná­rodný co-wor­king, ktorý už čoskoro otvorí svoje brány všet­kým nad­šen­com ino­va­cií a tech­no­ló­gií

Zuzana Kotuliaková / 24. októbra 2016 / Zo Slovenska

0100 Cam­pus je co-wor­king pries­tor, ktorý vyrás­tol v srdci štu­dent­ského života, v Mlyn­skej doline, v Bra­ti­slave. Na výber je v našom hlav­nom meste via­cero co-wor­kin­gov, čo teda odli­šuje 0100 Cam­pus od tých ostat­ných?

Či už si samos­tatný pod­ni­ka­teľ alebo si čle­nom tímu, ktorý pra­cuje na zau­jí­ma­vom pro­jekte, 0100 Cam­pus ťa pri­víta a bude spolu s tebou budo­vať silnú komu­nitu ino­vá­cií a pod­ni­ka­teľ­ského ducha nie­len na Slo­ven­sku, ale v celej stred­nej Európe.

Zakla­da­te­lia posta­vili 0100 Cam­pus na základ­ných hod­no­tách, ktoré tvo­ria základ kon­ceptu tohto co-wor­kingu a sú to:

  1. Zdie­ľa­nie. Pre­tože jed­not­li­vec nikdy nedo­siahne úspech sám, ale práve zdie­ľa­nie vedo­mostí, skú­se­ností a spo­lu­práca, sú kľú­čom k ceste na vrchol.
  2. Trans­pa­ren­tnosť. Všetci máme právo na prí­stup k infor­má­ciám a tak­tiež každý má právo vedieť, čo robí člo­vek, ktorý pra­cuje vedľa neho. Trans­pa­ren­tnosť vedie k dis­ku­sii, ktorá je v mno­hých prí­pa­doch ces­tou k spo­lu­práci.
  3. Prog­res pro­stred­níc­tvom akcie. Pre­tože len akcia vedie k reak­cii, čiže výsledku. Takže len roz­prá­vať o svo­jom cieli nestačí, musíš pre to niečo spra­viť. A práve 0100Cam­pus bude mies­tom, ktoré ťa nene­chá zaspať.

campus

Ďal­šou výni­moč­nos­ťou tohto co-wor­kingu je loka­lita, ktorá ju robí atrak­tív­nou pre ino­vá­cie a star­tu­pový eko­sys­tém. Svo­jou blíz­kos­ťou k nie­koľ­kým fakul­tám a inter­ná­tom, má vo svo­jom okolí 12 000 štu­den­tov.

Pries­tor 0100Cam­pusu je dizaj­no­vaný tak, aby si každý pri­šiel na svoje:

  • Ak si súčas­ťou väč­šieho tímu (min. 8 ľudí) alebo sa plá­nu­jete v blíz­kej dobe roz­rásť a potre­bu­jete uzav­re­tej­šie pro­stre­die s väč­ším súkro­mím. Pre vás je k dis­po­zí­cií Pri­vate office. Tri samos­tatné kan­ce­lá­rie, dávajú pries­tor pre samos­tatné brains­tor­mingy a úplnú kon­cen­trá­ciu na prácu. Pri stret­nu­tiach budeš mať okrem iného k dis­po­zí­cií aj mee­ting roomy.
  • V prí­pade, že ste menší tím alebo si fre­e­lan­cer, 0100 Cam­pus ti ponúka mož­nosť voľby. Nie­lenže budeš v cen­tre dia­nia, budeš mať neob­me­dzený prí­stup do pries­to­rov, mož­nosť využí­vať mee­ting roomy a vlastnú skrinku na svoje osobné veci, ale aj množ­stvo ďal­ších slu­žieb.
  • Tí, ktorí sú neus­tále v pohybe majú mož­nosť využiť Hot­Desk. Vždy si môžeš sad­núť ‚kde sa ti podľa nálady zapáči.

Všetci čle­no­via budú mať k dis­po­zí­cií okrem iného dennú šálku kávy zdarma v kaviarni, kde budeš môcť mať mee­ting či poke­cať so svo­jimi kole­gami. Okrem toho tu budú skype búdky na vyba­ve­nie hovo­rov a terasa, kde počas pek­ných dní budeš môcť rela­xo­vať či hrať ping-pong. Tvoje pra­covné dni už nikdy nebudú ako pred­tým!

14650616_1738977659701444_915731236618016191_n

foto:facebook.com

V 0100 Cam­puse sa bude pra­vi­delne konať množ­stvo even­tov nie­len pre čle­nov, ale aj pre všet­kých, ktorí chcú napre­do­vať a naučiť sa niečo nové.

Pri­pa­vená je tiež pod­pora pre všet­kých čle­nov, ktorá má za cieľ pomôcť vyrie­šiť základné prob­lémy. Infra­štruk­túra tejto asis­ten­cie pozos­táva z:

  • men­to­ringu
  • pro bono kon­zul­tá­cie v oblasti práva a účtov­níc­tva
  • mode­ro­vané brains­tor­min­gové stret­nu­tia s ostat­nými členmi pre efek­tívne rie­še­nie prob­lé­mov.
campus1

Nie je to však len práca čo ťa čaká v 0100 Cam­puse, ale aj zábava, ako naprí­klad happy hours, game nights, yoga alebo bežecký klub a množ­stvo ďaľ­ších even­tov, ktoré tu pre teba chys­tajú.

Miesta v 0100 Cam­pus sa rýchlo míňajú, vyber si svoje miesto na stránke www.0100Campus.com alebo priamo kon­tak­to­vať mej­lom: members@0100campus.com

zdroj foto­gra­fií: archív 0100 Cam­pus

Pridať komentár (0)