V Mlyn­skej doli­ne vyrás­tol nový naj­väč­ší, medzi­ná­rod­ný co-wor­king, kto­rý už čosko­ro otvo­rí svo­je brá­ny všet­kým nad­šen­com ino­va­cií a tech­no­ló­gií

Zuzana Kotuliaková / 24. októbra 2016 / Zo Slovenska

0100 Cam­pus je co-wor­king pries­tor, kto­rý vyrás­tol v srd­ci štu­dent­ské­ho živo­ta, v Mlyn­skej doli­ne, v Bra­ti­sla­ve. Na výber je v našom hlav­nom mes­te via­ce­ro co-wor­kin­gov, čo teda odli­šu­je 0100 Cam­pus od tých ostat­ných?

Či už si samos­tat­ný pod­ni­ka­teľ ale­bo si čle­nom tímu, kto­rý pra­cu­je na zau­jí­ma­vom pro­jek­te, 0100 Cam­pus ťa pri­ví­ta a bude spo­lu s tebou budo­vať sil­nú komu­ni­tu ino­vá­cií a pod­ni­ka­teľ­ské­ho ducha nie­len na Slo­ven­sku, ale v celej stred­nej Euró­pe.

Zakla­da­te­lia posta­vi­li 0100 Cam­pus na základ­ných hod­no­tách, kto­ré tvo­ria základ kon­cep­tu toh­to co-wor­kin­gu a sú to:

  1. Zdie­ľa­nie. Pre­to­že jed­not­li­vec nikdy nedo­siah­ne úspech sám, ale prá­ve zdie­ľa­nie vedo­mos­tí, skú­se­nos­tí a spo­lu­prá­ca, sú kľú­čom k ces­te na vrchol.
  2. Trans­pa­ren­tnosť. Všet­ci máme prá­vo na prí­stup k infor­má­ciám a tak­tiež kaž­dý má prá­vo vedieť, čo robí člo­vek, kto­rý pra­cu­je ved­ľa neho. Trans­pa­ren­tnosť vedie k dis­ku­sii, kto­rá je v mno­hých prí­pa­doch ces­tou k spo­lu­prá­ci.
  3. Prog­res pro­stred­níc­tvom akcie. Pre­to­že len akcia vedie k reak­cii, čiže výsled­ku. Tak­že len roz­prá­vať o svo­jom cie­li nesta­čí, musíš pre to nie­čo spra­viť. A prá­ve 0100Cam­pus bude mies­tom, kto­ré ťa nene­chá zaspať.

campus

Ďal­šou výni­moč­nos­ťou toh­to co-wor­kin­gu je loka­li­ta, kto­rá ju robí atrak­tív­nou pre ino­vá­cie a star­tu­po­vý eko­sys­tém. Svo­jou blíz­kos­ťou k nie­koľ­kým fakul­tám a inter­ná­tom, má vo svo­jom oko­lí 12 000 štu­den­tov.

Pries­tor 0100Cam­pu­su je dizaj­no­va­ný tak, aby si kaž­dý pri­šiel na svo­je:

  • Ak si súčas­ťou väč­šie­ho tímu (min. 8 ľudí) ale­bo sa plá­nu­je­te v blíz­kej dobe roz­rásť a potre­bu­je­te uzav­re­tej­šie pro­stre­die s väč­ším súkro­mím. Pre vás je k dis­po­zí­cií Pri­va­te offi­ce. Tri samos­tat­né kan­ce­lá­rie, dáva­jú pries­tor pre samos­tat­né brains­tor­min­gy a úpl­nú kon­cen­trá­ciu na prá­cu. Pri stret­nu­tiach budeš mať okrem iné­ho k dis­po­zí­cií aj mee­ting roomy.
  • V prí­pa­de, že ste men­ší tím ale­bo si fre­e­lan­cer, 0100 Cam­pus ti ponú­ka mož­nosť voľ­by. Nie­len­že budeš v cen­tre dia­nia, budeš mať neob­me­dze­ný prí­stup do pries­to­rov, mož­nosť využí­vať mee­ting roomy a vlast­nú skrin­ku na svo­je osob­né veci, ale aj množ­stvo ďal­ších slu­žieb.
  • Tí, kto­rí sú neus­tá­le v pohy­be majú mož­nosť využiť Hot­Desk. Vždy si môžeš sad­núť ‚kde sa ti pod­ľa nála­dy zapá­či.

Všet­ci čle­no­via budú mať k dis­po­zí­cií okrem iné­ho den­nú šál­ku kávy zdar­ma v kaviar­ni, kde budeš môcť mať mee­ting či poke­cať so svo­ji­mi kole­ga­mi. Okrem toho tu budú sky­pe búd­ky na vyba­ve­nie hovo­rov a tera­sa, kde počas pek­ných dní budeš môcť rela­xo­vať či hrať ping-pong. Tvo­je pra­cov­né dni už nikdy nebu­dú ako pred­tým!

14650616_1738977659701444_915731236618016191_n

foto:facebook.com

V 0100 Cam­pu­se sa bude pra­vi­del­ne konať množ­stvo even­tov nie­len pre čle­nov, ale aj pre všet­kých, kto­rí chcú napre­do­vať a naučiť sa nie­čo nové.

Pri­pa­ve­ná je tiež pod­po­ra pre všet­kých čle­nov, kto­rá má za cieľ pomôcť vyrie­šiť základ­né prob­lé­my. Infra­štruk­tú­ra tej­to asis­ten­cie pozos­tá­va z:

  • men­to­rin­gu
  • pro bono kon­zul­tá­cie v oblas­ti prá­va a účtov­níc­tva
  • mode­ro­va­né brains­tor­min­go­vé stret­nu­tia s ostat­ný­mi člen­mi pre efek­tív­ne rie­še­nie prob­lé­mov.
campus1

Nie je to však len prá­ca čo ťa čaká v 0100 Cam­pu­se, ale aj zába­va, ako naprí­klad hap­py hours, game nights, yoga ale­bo bežec­ký klub a množ­stvo ďaľ­ších even­tov, kto­ré tu pre teba chys­ta­jú.

Mies­ta v 0100 Cam­pus sa rých­lo míňa­jú, vyber si svo­je mies­to na strán­ke www.0100Campus.com ale­bo pria­mo kon­tak­to­vať mej­lom: [email protected]

zdroj foto­gra­fií: archív 0100 Cam­pus

Pridať komentár (0)