Mob­Con — pri­pravte sa na veľké mená na kon­fe­ren­cii mobil­ných Appiek!

Lukáš Gašparík jr. / 14. mája 2015 / Tools a produktivita

Už 27. Mája sa na Bra­ti­slav­skej Fakulte Infor­ma­tiky a Infor­mač­ných Tech­no­ló­gii usku­toční jedi­nečná kon­fe­ren­cia Mob­Con, ktorá pri­ne­sie zau­jí­mavé mená zo sveta mobil­ných apli­ká­cií. Bude to skvelá prí­le­ži­tosť učiť sa zo skú­se­nosti úspeš­ných ľudí a spý­tať sa ich na cenné rady, ktoré zau­jí­majú asi kaž­dého vývo­jára, dizaj­néra alebo star­tu­pistu.

Celá kon­fe­ren­cia je delená na nie­koľko sek­cií ako Vývoj, Dizajn, Biz­nis a Finan­co­va­nie. Je zame­raná na osobný kon­takt, vzde­lá­va­nie z reál­neho života a zábavný spo­lo­čen­ský prog­ram pod­po­ru­júci networ­king.

Mys­líme si, že treba viac spá­jať svet vývo­já­rov a dizaj­né­rov s inves­tormi a biz­nis ľudmi, pre­tože naprog­ra­mo­vať alebo nadi­zaj­no­vať výborný pro­dukt nestačí. Je dôle­žité pri­niesť infor­má­cie z reál­neho sveta.” Hovorí Samuel Pokorný – hlavný orga­ni­zá­tor. “Našim záme­rom bolo pri­niesť cenovo dostupnú kon­fe­ren­ciu pro­stred­níc­tvom kto­rej skú­sení spíkri sku­točne pomôžu vývo­já­rom zlep­šiť ich pro­dukty a služby.”

Témy kon­fery sú sku­točne zau­jí­mavé. Car­los Condé z Ama­zon Web Ser­vi­ces sa bude veno­vať téme bac­kendu mobil­ných apli­ká­cií. Za oblasť biz­nis určite upúta vašu pozor­nosť Lubo Smid zo STRV alebo Michal Štencl zo Sygicu. Dozviete sa aj ako sa správne sta­rať o uží­va­te­ľov aby vám radi miňali peniaze od Šimona Šicka z Pixel­fe­de­ra­tion, alebo aké sú mož­nosti mone­ti­zá­cie mobil­ných appiek od Juraja Stan­kaya z Google. 

Na tému star­tu­pov a rady čomu sa vyva­ro­vať sa vyjadrí Tomáš Baran zo star­tupu Gol­dee, cha­lani z Cul­Charge zase pove­dia ako spus­tiť úspešnú cro­wd­fun­din­govú kam­paň a inves­tori z Neulogy a Laun­cher prídu pora­diť ako si pri­pra­viť pro­jekt na finan­co­va­nie.

Mob­Con sa venuje aj prak­tic­kým témam a to ako správne tes­to­vať apku, ako mini­ma­li­zo­vať straty na pro­jekte alebo ako si uľah­čiť vývoj na iOS a Android.

Aby Vám z toho ale nena­rástli veľké hlavy, tak je Mob­Con odľah­čený vystú­pe­ním kapely Wal­ter Schnit­zell­son a zábav­ným vstu­pom Jána Gor­du­liča.

Kon­feru zakon­čia Light­ning talks, do kto­rých sa môže pri­hlá­siť každý kto by chcel v krát­kosti odpre­zen­to­vať svoj star­tup, nápad, myš­lienku alebo len zaba­viť pub­li­kum.

Mys­líme si, že by ste si túto kon­fe­ren­ciu nemali nechať újsť a tešíme sa, že sa niečo takéto roz­bieha práve na Slo­ven­sku.

Regit­rujte sa ešte za zvý­hod­nenú cenu tu: www.mobcon.sk

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

Pridať komentár (0)