Moc verej­ných nápi­sov — Reklamy na Srí Lanke ver­zus tie u nás

Kristína Šuvadová / 25. marca 2016 / Business

Úspešný český blo­ger Tomáš Hajz­ler sa momen­tálne nachá­dza so svo­jou par­tiou na Srí Lanke, kde v mno­hých čas­tiach nara­zili na nápisy, ktoré ako by boli doko­na­lým opa­kom tých naších. Pár ich odfo­tii a pokú­sili sa ich dať do kon­trastu. V knihe Tri­násť­ti­síc dní náj­dete aj esej venu­júcu sa vplyvu verej­ných nápi­sov na naše naze­ra­nie na svet.

Tomáš sa pri tom však nedo­ká­zal vyhnúť iró­nii — dúfa ale, že nikoho neurazí, pre­tože to nebolo jeho úmys­lom.

Prvý­krát som si roz­diel medzi tým, čo sa píše na bill­bo­ar­doch či pla­gá­toch v moder­nej kapi­ta­lis­tic­kej spo­loč­nosti a tým, čo píšu v kra­ji­nách s vie­rou bud­his­tic­kou, kres­ťan­skou, islam­skou či ako­koľ­vek inou vši­mol pred rokmi v Číne (o tom píšem vo svo­jej knihe). Ako by som vtedy odstú­pil z toho nášho cir­kusu a oci­tol sa v inom svete. Okrem ces­to­va­nia mám (ne)výhodu v tom, že som cez osem rokov pôso­bil v kuchyni, kde sa tieto “jedy” (áno, väč­šinu naších verej­ných nápi­sov pova­žu­jem za jedy) pri­pra­vujú. Až keď som vylie­zol, zazrel som, čo som to vlastne robil. Dnes sa za to han­bím.”

Či sa nám to páči alebo nie, to čo sa píše na bil­bo­ar­doch nás ovpyv­ňuje až do prí­liž veľ­kej miery. A ako to vlastne celé fun­guje vysvet­ľuje naprí­klad v tomto videu Der­ren Brown:

Ak to naozaj fun­guje takto –ako vo videu (a zoberte jed na to, že fun­guje), pred­stav si, aký život by si žil, keby si si ces­tou do práce či do školy pri­po­mí­nal miesto reklám to, že máš rešpek­to­vať potreby dru­hých, alebo to, že úspech nie je nikdy konečný, zly­ha­nie nie je nikdy fatálne a to hlavné, čo sa počíta, je odvaha:

Každý člo­vek pred vami bude veľmi dôle­žitý člo­vek.”

2 vedelistezeB

Platí to, že naj­lep­šie uspe­jete tak, že pomô­žete k úspe­chu dru­hým.”

3 vedelistezeB

Kto sa nenau­čil počú­vať, nebude nikdy dob­rým veli­te­ľom.” … Aktu­ali­zo­vaná ver­zia pre 21. sto­ro­čie: “Kto sa nenau­čil nasle­do­vať, nemôže sa naučiť viesť”.

4 vedelistezeB

Chráňte maje­tok želez­nice!”

5 vedelistezeB

Sprá­vajte sa slušne!” — Viem, toto môže vyznieť tro­chu nemo­derne, ale keď pozo­ru­jem našu spo­loč­nosť, vidím ako veľmi by nám práve táto sluš­nosť pomohla.

6 vedelistezeB

A aký život žijú títo miestni ľudia? Aj oni si tú budujú svoj malý kapi­ta­liz­mus a majú tu svo­jich div­ných poli­ti­kov. Tak­tiež aj pod­ni­ka­te­ľov, ktorí sa idú do poli­tiky biť za svoj ľud. “Napriek tomu ma tu naj­viac fas­ci­nuje to, že oni tými svo­jimi nápismi žijú. Za deň sa tu na mňa usmeje toľko ľudí koľko v Čechách za pol­rok. Pred­stavte si, že ľudia sa tu na ulici dokonca zdra­via (nie, ako to robíme doma, že uhneme pohľa­dom a pri­dáme do kroku).”

Na väč­šine našich verej­ných nápi­sov totiž je: Si nula, žiješ v nude, nevlast­níš, čo máš vlast­niť. Ale neve­šaj hlavu. Máš na to! My ti pomô­žeme. Keď si nás kúpiš, tvoje prob­lémy vymiznú!

Podľa naších ozná­mení na bill­bo­ar­doch sme totiž v pek­nej kaši. Raz nie sme dosť pekní, potom dosť mladí, potom dosť starí, nevlast­níme to správne auto, byt či dom, neboli sme dlho na exo­tic­kej dovo­lenke a podobne.

Sen o vlast­nom bývaní. Je to veľa peňazí, vieme. Ale nevadí! Je tu to čaro­vné a často spo­mí­nané slovko “zadarmo”. Tre­bárs auto? Čo?”

8 vedelistezeB

Nemáte na to? Ale máte! My vám poži­čiame. Len sa tro­chu zadĺžite. Idú v tom všetci. To dáte!”

9 vedelistezeB

Hlavne sa zabavte! Naku­pujte hračky — život je bez nich strašná nuda. Máme pre vás zbrusu nový ajfoun a za šesť mesia­cov zas a potom zase a zase. Už nikdy sa nebu­dete nudiť! To je predsa paráda, nie?”

11 vedelistezeB

Uží­vajte si! Žijete predsa len raz. Vy na to máte! Vy si to môžete dovo­liť! P.S .: Že sú v tom nejaké éčka? Ale chodťe, to sú oho­vá­račky! Mys­lite na dne­šok. Naku­pujte!”

12 vedelistezeB

Kva­lita je skvelá! No vážne! Veríte? Je to poc­tivé, sed­liacke, far­már­ske, naše, české (slo­ven­ské), auten­tické, z prí­rody, 100% prí­rodné.… S prí­be­hom .… Furt nič? Ale chodťe! Kon­zu­mujte!”

13 vedelistezeB

Máme pre vás ďal­šie skvelé vychy­távky, ako ušet­riť čas a ako si zaria­diť život ešte pohodl­nej­šie. Že máte so všet­kými tými super prí­strojmi času stále menej? To sa vám len zdá. Kúpte si tú našu vychy­távku a bude to!”

14 vedelistezeb

Že sa vám z toho všet­kého točí hlava? Je vám dokonca blbo? Skočte k leká­rovi a potom určite aj k nám do lekárne.”

15 vedelistezeB

A tak ďalej. Čo ty na to?

Mne z toho nie je vôbec dobre a som vďačný za to, že mám mož­nosť občas odces­to­vať nie­kam, kde fun­gujú inak. Spo­loč­nosť, kde jeden dru­hému tvr­díme, že sme vo vreci, a že jedine naku­po­va­ním sa z toho vreca dosta­neme je spo­loč­nosť vážne chorá. Ja som sa ale roz­ho­dol byť tejto spo­loč­nosti súčas­ťou. Som si však vedomý toho, že som tým s kým som. Mimo­cho­dom aj preto som napí­sal knihu Tri­násť­ti­síc dní. Tak­tiež robím hro­madu ďal­ších vecí v nádeji, že sa aj do našej spo­loč­nosti časom vkradne viac radosti, rešpektu a sluš­nosti.”

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Tomáš Hajz­ler

Pridať komentár (0)