Monika Roš­tá­rová: Star­tu­pisti, zamys­lite sa nad tým, koho si vybe­riete do tímu

Monika Roštárová, Flemio startup accelerator / 29. decembra 2015 / Zo Slovenska

Svia­točná nálada ešte panuje asi v kaž­dom z nás. V tento čas je naj­dô­le­ži­tej­šia rodina a najb­ližší pria­te­lia. Ja ale mys­lím aj na ľudí z Fle­mia a mojich star­tu­pis­tov. Sú mi ako rodina. Veľmi sa teším, že som mohla tento rok pri­ví­tať via­cero zapá­le­ných mla­dých hláv, ktoré budú hnať pro­jekty dopredu. Náš akce­le­rá­tor je síce malý, ale o to viac rodinný.

Pria­teľ­stvo a spo­lu­pat­rič­nosť by mali byť dôle­žité vždy a všade a aj v star­tu­poch, akce­le­rá­to­roch a inku­bá­to­roch. V star­tu­poch sú na začiatku finančné zdroje nízke. Spo­lu­práca je zalo­žená na dôvere.

ocenenie

Stále čítam články a blogy rôz­nych zná­mych ľudí zo star­tu­po­vej komu­nity. Oni aj inves­tori často hovo­ria to, čo už je pre mňa pra­vi­del­nou frá­zou: Budujte schopný tím! Tím je to, čo pre­dáva. Koľko ľudí však rieši otázku dôvery? 

Áno. Bez bez ľudí ako špič­koví prog­ra­má­tori, ino­va­tívni mar­ke­téri a cha­riz­ma­tickí lídri, ktorí vedia z fleku dať 2 minú­tový pitch vo výťahu, sa star­tup nedos­tane ďaleko. MUST je určite dobrý tím, ktorý je oddaný vízií star­tupu a zdieľa ju. Nie je to však záruka úspe­chu.

startupisti

Bohu­žiaľ, čím dlh­šie pôso­bím v oblasti star­tu­pov, tým čas­tej­šie sa stre­tá­vam s tímami, ktoré zanie­tene pra­cujú už od prvot­nej myš­lienky pro­jektu a všetci sú veľkí kama­ráti. Star­tup však nevzniká preto, aby bol done­ko­nečna nezis­ko­vým pro­jek­tom a nákla­do­vou polož­kou. Vidina prvých príj­mov často zmení ľudí. Podiely sa často dohodnú na prin­cípe „dob­rého slova“. Nez­hody môžu nastať hneď po zís­kaní fun­dingu alebo pri začiatku pre­daja. Zrazu je ľuďom ich podiel malý. Každý svoje vyna­lo­žené úsi­lie chápe sub­jek­tívne. Je nor­málne, že ak ľudia nepra­cujú za mzdu, cítia sa pod­hod­no­tení. Dohody o podie­loch sa často odkla­dajú, pre­tože firma ešte neexis­tuje, neza­rába, nevie sa, ako bude pro­dukt vyze­rať, koľko práce bude nutné vyna­lo­žiť.

To, že 80% star­tu­pov do roka zanikne, je už vše­obecne zná­mym fak­tom. Star­tup je rizi­ková inves­tí­cia a dnes tu máme veľkú bub­linu, takže „každý“ si aj chce star­tup zalo­žiť. Čo známe až tak nie je, že asi v tre­tine neús­pe­chov star­tu­pov sú prí­či­nou rozb­roje v tíme. Z pôvod­ných tímov často vytrvá v star­tupe len jeden člo­vek.

meetingj

Samoz­rejme, nikto nie je bez chyby a aj my sme sa pomý­lili. Život ply­nie a každý sa pou­čil. Ja mám momen­tálne veľké šťas­tie, lebo náš tím mi je oddaný. Na nič sa pred mojimi ľuďmi neh­rám a máme spolu kama­rát­ske vzťahy. Poznáme sa dobre. Pre mňa je veľmi dôle­ži­tým cie­ľom udr­žať firemnú kul­túru, ktorú spolu budu­jeme.

Pro­sím star­tu­pisti, zamys­lite sa aj vy nad tým, koho si vybe­riete do tímu. Nie­len po pro­fes­nej, ale aj po ľud­skej stránke a ako sa hovorí „aby ste si navzá­jom sadli“ a mali poten­ciál dlho vydr­žať bok po boku a kryť si chr­bát. Úspech pred­chá­dza veľa driny a bez­sen­ných nocí. Treba ich strá­viť s ľuďmi, ktorí zato stoja ☺

Pridať komentár (0)