Moni­ka Roš­tá­ro­vá: Star­tu­pis­ti, zamys­li­te sa nad tým, koho si vybe­rie­te do tímu

Monika Roštárová, Flemio startup accelerator / 29. decembra 2015 / Zo Slovenska

Svia­toč­ná nála­da ešte panu­je asi v kaž­dom z nás. V ten­to čas je naj­dô­le­ži­tej­šia rodi­na a najb­liž­ší pria­te­lia. Ja ale mys­lím aj na ľudí z Fle­mia a mojich star­tu­pis­tov. Sú mi ako rodi­na. Veľ­mi sa teším, že som moh­la ten­to rok pri­ví­tať via­ce­ro zapá­le­ných mla­dých hláv, kto­ré budú hnať pro­jek­ty dopre­du. Náš akce­le­rá­tor je síce malý, ale o to viac rodin­ný.

Pria­teľ­stvo a spo­lu­pat­rič­nosť by mali byť dôle­ži­té vždy a vša­de a aj v star­tu­poch, akce­le­rá­to­roch a inku­bá­to­roch. V star­tu­poch sú na začiat­ku finanč­né zdro­je níz­ke. Spo­lu­prá­ca je zalo­že­ná na dôve­re.

ocenenie

Stá­le čítam člán­ky a blo­gy rôz­nych zná­mych ľudí zo star­tu­po­vej komu­ni­ty. Oni aj inves­to­ri čas­to hovo­ria to, čo už je pre mňa pra­vi­del­nou frá­zou: Buduj­te schop­ný tím! Tím je to, čo pre­dá­va. Koľ­ko ľudí však rie­ši otáz­ku dôve­ry?

Áno. Bez bez ľudí ako špič­ko­ví prog­ra­má­to­ri, ino­va­tív­ni mar­ke­té­ri a cha­riz­ma­tic­kí líd­ri, kto­rí vedia z fle­ku dať 2 minú­to­vý pitch vo výťa­hu, sa star­tup nedos­ta­ne ďale­ko. MUST je urči­te dob­rý tím, kto­rý je odda­ný vízií star­tu­pu a zdie­ľa ju. Nie je to však záru­ka úspe­chu.

startupisti

Bohu­žiaľ, čím dlh­šie pôso­bím v oblas­ti star­tu­pov, tým čas­tej­šie sa stre­tá­vam s tíma­mi, kto­ré zanie­te­ne pra­cu­jú už od prvot­nej myš­lien­ky pro­jek­tu a všet­ci sú veľ­kí kama­rá­ti. Star­tup však nevzni­ká pre­to, aby bol done­ko­neč­na nezis­ko­vým pro­jek­tom a nákla­do­vou polož­kou. Vidi­na prvých príj­mov čas­to zme­ní ľudí. Podie­ly sa čas­to dohod­nú na prin­cí­pe „dob­ré­ho slo­va“. Nez­ho­dy môžu nastať hneď po zís­ka­ní fun­din­gu ale­bo pri začiat­ku pre­da­ja. Zra­zu je ľuďom ich podiel malý. Kaž­dý svo­je vyna­lo­že­né úsi­lie chá­pe sub­jek­tív­ne. Je nor­mál­ne, že ak ľudia nepra­cu­jú za mzdu, cítia sa pod­hod­no­te­ní. Doho­dy o podie­loch sa čas­to odkla­da­jú, pre­to­že fir­ma ešte neexis­tu­je, neza­rá­ba, nevie sa, ako bude pro­dukt vyze­rať, koľ­ko prá­ce bude nut­né vyna­lo­žiť.

To, že 80% star­tu­pov do roka zanik­ne, je už vše­obec­ne zná­mym fak­tom. Star­tup je rizi­ko­vá inves­tí­cia a dnes tu máme veľ­kú bub­li­nu, tak­že „kaž­dý“ si aj chce star­tup zalo­žiť. Čo zná­me až tak nie je, že asi v tre­ti­ne neús­pe­chov star­tu­pov sú prí­či­nou rozb­ro­je v tíme. Z pôvod­ných tímov čas­to vytr­vá v star­tu­pe len jeden člo­vek.

meetingj

Samoz­rej­me, nikto nie je bez chy­by a aj my sme sa pomý­li­li. Život ply­nie a kaž­dý sa pou­čil. Ja mám momen­tál­ne veľ­ké šťas­tie, lebo náš tím mi je odda­ný. Na nič sa pred moji­mi ľuď­mi neh­rám a máme spo­lu kama­rát­ske vzťa­hy. Pozná­me sa dob­re. Pre mňa je veľ­mi dôle­ži­tým cie­ľom udr­žať firem­nú kul­tú­ru, kto­rú spo­lu budu­je­me.

Pro­sím star­tu­pis­ti, zamys­li­te sa aj vy nad tým, koho si vybe­rie­te do tímu. Nie­len po pro­fes­nej, ale aj po ľud­skej strán­ke a ako sa hovo­rí „aby ste si navzá­jom sad­li“ a mali poten­ciál dlho vydr­žať bok po boku a kryť si chr­bát. Úspech pred­chá­dza veľa dri­ny a bez­sen­ných nocí. Tre­ba ich strá­viť s ľuď­mi, kto­rí zato sto­ja ☺

Pridať komentár (0)