Mono­no­ki: Jed­no­du­chý, pre­hľad­ný a bez­plat­ný font pre prog­ra­má­to­rov

Rišo Néveri / 21. mája 2016 / Lifehacking

Mož­no si povieš: “Čo je to za kra­vi­nu? Je mi jed­no, aký font pou­ží­vam, hlav­ne, že v kóde nemám chy­bu.” Poznám však mno­hých vývo­já­rov a opak je prav­dou.

Vývo­já­ri sú “hrdý národ” a kaž­dý je na svo­je vývo­jár­ske pro­stre­die pyš­ný a neus­tá­le ho twe­a­ku­je, aby vyze­ra­lo čo naj­lep­šie — podob­ne ako si game­ri budu­jú pre­ma­ka­né her­né počí­ta­če s pod­svie­te­ním. Pri vývo­ji a tisíc­kach riad­kov kódu je jed­na z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí pre­hľad­nosť a vtej hrá obrov­skú rolu pou­ži­tý font. Tu pri­chá­dza Mono­no­ki.

mononoki

foto: mono­no­ki

Mono­no­ki ti spre­hľad­ní kód a je skve­lý na vyso­kom aj níz­kom roz­lí­še­ní, ako aj v rôz­nych far­bách. Odpo­rú­čam si ho vyskú­šať. Sám som si ho nain­šta­lo­val a vyskú­šal v Ato­me (výsle­dok niž­šie). Je zadar­mo a stiah­neš ho z toh­to Git­Hub repo­zi­tá­ra.

Vľa­vo font Mono­no­ki, vpra­vo štan­dard­ný font v Atom edi­to­re. Osob­ne mi prí­de Mono­no­ki o nie­čo jed­no­duch­ší a “šir­ší”, vďa­ka čomu je aj pre­hľad­nej­ší, hlav­ne pri väč­ších kusoch kódu.

mononoki

foto: autor, Zdroj: The­Next­Web, zdroj titul­nej foto­gra­fie: The­Next­Web

Pridať komentár (0)