Mono­noki: Jed­no­du­chý, pre­hľadný a bez­platný font pre prog­ra­má­to­rov

Rišo Néveri / 21. mája 2016 / Tools a produktivita

Možno si povieš: “Čo je to za kra­vinu? Je mi jedno, aký font pou­ží­vam, hlavne, že v kóde nemám chybu.” Poznám však mno­hých vývo­já­rov a opak je prav­dou.

Vývo­jári sú “hrdý národ” a každý je na svoje vývo­jár­ske pro­stre­die pyšný a neus­tále ho twe­a­kuje, aby vyze­ralo čo naj­lep­šie — podobne ako si gameri budujú pre­ma­kané herné počí­tače s pod­svie­te­ním. Pri vývoji a tisíc­kach riad­kov kódu je jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí pre­hľad­nosť a vtej hrá obrov­skú rolu pou­žitý font. Tu pri­chá­dza Mono­noki.

mononoki

foto: mono­noki

Mono­noki ti spre­hľadní kód a je skvelý na vyso­kom aj níz­kom roz­lí­šení, ako aj v rôz­nych far­bách. Odpo­rú­čam si ho vyskú­šať. Sám som si ho nain­šta­lo­val a vyskú­šal v Atome (výsle­dok niž­šie). Je zadarmo a stiah­neš ho z tohto Git­Hub repo­zi­tára.

Vľavo font Mono­noki, vpravo štan­dardný font v Atom edi­tore. Osobne mi príde Mono­noki o niečo jed­no­duchší a “širší”, vďaka čomu je aj pre­hľad­nejší, hlavne pri väč­ších kusoch kódu.

mononoki

foto: autor, Zdroj: The­Next­Web, zdroj titul­nej foto­gra­fie: The­Next­Web

Pridať komentár (0)