Ako si môžme spra­viť život na Slo­ven­sku kraj­ším?

Martin Bohunický / 12. septembra 2016 / Zo Slovenska

Radi a často nadá­vame na poli­tiku, sťa­žu­jeme sa na život v našej kra­jine.

A môžme ďalej rie­šiť dôvody, prečo to tak je a ako to môžme zme­niť. Vlastne musíme. No pop­ri­tom by sme si vždy mali nájsť čas na všed­nosti bež­ného života, vďaka kto­rým si môžme náš pobyt na tejto pla­néte uro­biť “zne­si­teľ­nej­ším”.

Tu je pár tipov, ako na to:

  • Nauč sa mená

Ja mám zlú pamäť na mená,” hovo­ria prak­ticky všetci. A keď mi to nie­kto povie, auto­ma­ticky ho hádžem do kra­bice s náz­vom “súdim ťa”. Ak si mys­líš, že si so svo­jim argu­men­tom vtipný, tak nie si. Sku­točne si daj zále­žať na tom, aby si si zapa­mä­tal mená.

  • Vyskú­šaj si nové pro­stre­die

Vo svo­jej pod­state sme zvie­ratá, ktoré sa potre­bujú zdru­žo­vať do sku­pín. V Bra­ti­slave je jedna z naj­kva­lit­nej­ších Toas­tmas­ters sku­pín na svete, ak máš rád fit­ness, foriem sku­pi­no­vého cvi­če­nia je nespo­četne, v Bra­ti­slave rastú fan­tas­tické kaviar­ničky ako huby po daždi a bary “jak­by­dal”. Čím viac pro­stredí nav­šte­vu­ješ, tým viac zau­jí­ma­vých ľudí spoz­náš.

Screen Shot 2016-04-29 at 10.12.09

foto: flickr

  • Smej sa

Prie­merný 4-ročný chla­pec sa zasmeje tri­sto­krát denne. Prie­merný šty­rid­siat­nik 4-krát denne. Smiech ťa robí zdrav­ším a kraj­ším.

  • Čítaj

Nie je všetko len o moti­vač­ných kni­hách a vyvo­ňa­ných kníh­ku­pec­tvách. Antik­va­riáty ponú­kajú “slovné porno”, ktoré akosi nikto nechce. A náj­deš ich prak­ticky v kaž­dom väč­šom slo­ven­skom meste. Prí­padne si choď po knižku do búdiek roz­miest­ne­ných po celom Slo­ven­sku, kde niečo vlo­žíš a niečo si vez­meš. Viem o dvoch v Trnave, jed­nej v Pieš­ťa­noch a nie­koľ­kých v Bra­ti­slave. A to som sa ani nezau­jí­mal, len som na ne náho­dou natra­fil.

11700622_503325726486589_9081959061457069003_o

foto: FB/ Ďaku­jem, sused

  • Neplá­nuj

Alebo si aspoň naplá­nuj deň, kedy nebu­deš plá­no­vať. Jeden deň v týždni si vážne oddýchni. Plá­no­va­nie je pre kaž­dého pro­duk­tív­neho člo­veka nesmierne dôle­žité, no musíme vedieť aj vypnúť a uží­vať si život.

  • Urob niečo, čoho sa bojíš

Keď som bol malý, otrá­vil som sa hubami. Odvtedy som nemo­hol hríby ani vidieť a keď som náho­dou nejaký do úst dal, napí­nalo ma a vra­cal som. Až som jed­ného dňa počas pra­cov­nej zástavky v Novom Meste nad Váhom zablú­dil do reštau­rá­cie, kde bola k obedu len hubová polievka. Pove­dal som si, že toto je môj moment. Zje­dol som síce len polo­vicu a stále sa bavíme o oby­čaj­nej polievke, no na tento záži­tok ja osobne spo­mí­nam s úsme­vom už mesiace.

  • Hovor so star­šími

Keď som sa o to prvý­krát pokú­sil, starší pán sa ma začal pýtať na moje sexu­álne skú­se­nosti. Tak to moc nevyšlo. Postu­pom času som sa stal v komu­ni­ká­cii zruč­nej­ším a dnes doká­žem z nie­kto­rých roz­ho­vo­rov vytiah­nuť neuve­ri­teľné prí­behy. Nepod­ce­ňujme na Slo­ven­sku sta­rých ľudí len preto, že volia inak, než my. Majú nám čo pove­dať.

Screen Shot 2016-04-29 at 10.06.54

foto: flickr

  • Spie­vaj

V Bra­ti­slave a väč­ších mes­tách si nachá­dzajú svoje miesto stále čas­tej­šie aj kara­oke bary. Ver mi, nič nie je lep­šie, ako spo­ločne si zaspie­vať. Aj preto milu­jem južan­ské štáty a veľmi sa teším, že aspoň čias­točne pre­chá­dza ten trend — “jedlo + hudba + pria­te­lia” sem. Posledný Sil­ves­ter som na kara­oke naho­vo­ril kama­rá­tov a hoci sa do toho nikomu najprv nech­celo, spie­vali sme napo­kon šesť hodín a trhali sa o mik­ro­fón. Bol to naj­lepší Sil­ves­ter ever.

  • Rob nie­ktoré veci pomaly

Okej, šéf asi nebude nad­šený, ak budeš všetko robiť pomaly, ak si sám sebe pánom, tiež to tvojmu biz­nisu zrejme nepros­peje. No zasta­viť sa a vychut­nať si zdravý obed alebo šálku kva­lit­ného čaju.

titulná foto: Flickr/Stevacek

Pridať komentár (0)