Slo­ven­skí ved­ci môžu vďa­ka revo­luč­né­mu výsku­mu pomôcť vylie­čiť rako­vi­nu, štát pre nich však penia­ze nena­šiel

Michal Šášky / 30. júla 2016 / Zaujímavosti

Rov­na­ko ako množ­stvo sfér na Slo­ven­sku, aj veda sa nachá­dza vo veľ­mi bied­nom sta­ve. Naši ved­ci sú napriek neľah­ké­mu osu­du odhod­la­ní doka­zo­vať veľ­ké veci.

Vedec­ké­mu tímu, zlo­že­né­ho z čle­nov Prí­ro­do­ve­dec­kej fakul­ty Uni­ver­zi­ty Komen­ské­ho a Slo­ven­skej aka­dé­mie vied, sa naj­nov­šie poda­ri­la na slo­ven­ské pome­ry neví­da­ná vec — aj vďa­ka ich prá­ci sa mož­no raz poda­rí lie­čiť rako­vi­na. Aj keď vo sve­te exis­tu­jú stov­ky pra­co­vísk, kto­ré sa zaobe­ra­jú výsku­mom obno­vy a opra­vy DNA, oni sa tej­to prob­le­ma­ti­ke roz­hod­li veno­vať aj v ťaž­kých slo­ven­ských pod­mien­kach. Navy­še sa im poda­ri­lo doká­zať nie­čo, čo vo sve­te ešte nikto neuro­bil.

Všet­ko pôvod­ne zača­lo spoz­ná­va­ním pro­ce­su mei­ó­zy, v kto­rom vzni­ka­jú pohlav­né bun­ky — sper­mie a vajíč­ka. Aby sa dalo v tej­to oblas­ti ľah­šie, rých­lej­šie a lac­nej­šie expe­ri­men­to­vať, skú­ma­nie pre­bie­ha na kva­sin­kách, keď­že na ľud­ských bun­kách by to bolo nie­ke­dy aj nemož­né. Kva­sin­ky sa tak pou­ží­va­jú ako veľ­mi dob­rý mode­lo­vý orga­niz­mus, kto­rý má mno­ho spo­loč­né­ho až iden­tic­ké­ho s podo­bou toho ľud­ské­ho. Až po väč­ši­ne expe­ri­men­tov s kva­sin­ka­mi sa pre­sú­va k vyš­ším orga­niz­mom, čo je však už eko­no­mic­ky náklad­nej­šie.

920x920

foto: timesunion.com

Tím pod vede­ním skú­se­né­ho ved­ca Jura­ja Gre­gá­ňa hľa­dal v tom­to pro­ce­se pro­te­íny, kto­ré sú pre mei­ó­zu dôle­ži­té a našli aj mno­ho síce zná­mych, no nepo­pí­sa­ných pro­te­ínov. Jed­ným z nich bol Dbl2, čoho sa chy­ti­li naše ved­ky­ne Sil­via Báge­ľo­vá Polá­ko­vá a Lucia Mol­ná­ro­vá a ako prvé na sve­te zis­ti­li úlo­hu a fun­kciu spo­mí­na­né­ho pro­te­ínu. Ich prá­ce teraz citu­jú mno­hí zahra­nič­ní odbor­ní­ci, kole­go­via z Čes­kej repub­li­ky už ponúk­li spo­lu­prá­cu a chcú v tom­to výsku­me pokra­čo­vať, aby sa zis­ti­lo, nakoľ­ko by ten­to objav mohol pomôcť aj člo­ve­ku.

Keď­že opra­va DNA úzko súvi­sí s rako­vi­nou, poro­zu­me­nie pro­ce­som opra­vy DNA jed­né­ho dňa pove­die k pocho­pe­niu vzni­ku rako­vi­ny a mož­no aj k pred­chá­dza­niu jej vzni­ku, naprí­klad pri pacien­toch s jej pre­d­is­po­zí­ci­ou. Hoci je to mož­no hud­ba ďale­kej budúc­nos­ti, Slo­ven­sko bude mať na tom, vďa­ka tým­to osob­nos­tiam, svo­ju záslu­hu.

1024x1024

foto: timesunion.com

Vo svo­jich pát­ra­niach budú slo­ven­skí ved­ci pokra­čo­vať aj naďa­lej, s cie­ľom zau­jať ešte šir­šiu komu­ni­tu. Vďa­ka pub­li­ká­cii našich dvoch dám však môžu pokra­čo­vať v danej sfé­re aj mno­hí ďal­ší ved­ci po celom sve­te, kto­rých ten­to objav výraz­ne zau­jal už na kon­fe­ren­ciách.

A či ťa to prek­va­pí ale­bo nie — napriek zasla­nej žia­dos­ti nevi­de­li naši ved­ci pri tom­to pro­jek­te zo slo­ven­ských gran­to­vých agen­túr ani cent. Na pokra­čo­va­nie výsku­mu je však ďal­ší grant už nevy­hnut­ný. Verí­me, že po tých­to dosia­hnu­tých výsled­koch už budú mať vedec­ké esá spod Tatier s finan­cia­mi men­šie prob­lé­my ako v minu­los­ti.

zdroj: uniba.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: behindthebadgeoc.com

Pridať komentár (0)