Slo­ven­skí vedci môžu vďaka revo­luč­nému výskumu pomôcť vylie­čiť rako­vinu, štát pre nich však peniaze nena­šiel

Michal Šášky / 30. júla 2016 / Zaujímavosti

Rov­nako ako množ­stvo sfér na Slo­ven­sku, aj veda sa nachá­dza vo veľmi bied­nom stave. Naši vedci sú napriek neľah­kému osudu odhod­laní doka­zo­vať veľké veci.

Vedec­kému tímu, zlo­že­ného z čle­nov Prí­ro­do­ve­dec­kej fakulty Uni­ver­zity Komen­ského a Slo­ven­skej aka­dé­mie vied, sa naj­nov­šie poda­rila na slo­ven­ské pomery neví­daná vec — aj vďaka ich práci sa možno raz podarí lie­čiť rako­vina. Aj keď vo svete exis­tujú stovky pra­co­vísk, ktoré sa zaobe­rajú výsku­mom obnovy a opravy DNA, oni sa tejto prob­le­ma­tike roz­hodli veno­vať aj v ťaž­kých slo­ven­ských pod­mien­kach. Navyše sa im poda­rilo doká­zať niečo, čo vo svete ešte nikto neuro­bil.

Všetko pôvodne začalo spoz­ná­va­ním pro­cesu mei­ózy, v kto­rom vzni­kajú pohlavné bunky — sper­mie a vajíčka. Aby sa dalo v tejto oblasti ľah­šie, rých­lej­šie a lac­nej­šie expe­ri­men­to­vať, skú­ma­nie pre­bieha na kva­sin­kách, keďže na ľud­ských bun­kách by to bolo nie­kedy aj nemožné. Kva­sinky sa tak pou­ží­vajú ako veľmi dobrý mode­lový orga­niz­mus, ktorý má mnoho spo­loč­ného až iden­tic­kého s podo­bou toho ľud­ského. Až po väč­šine expe­ri­men­tov s kva­sin­kami sa pre­súva k vyš­ším orga­niz­mom, čo je však už eko­no­micky náklad­nej­šie.

920x920

foto: timesunion.com

Tím pod vede­ním skú­se­ného vedca Juraja Gre­gáňa hľa­dal v tomto pro­cese pro­te­íny, ktoré sú pre mei­ózu dôle­žité a našli aj mnoho síce zná­mych, no nepo­pí­sa­ných pro­te­ínov. Jed­ným z nich bol Dbl2, čoho sa chy­tili naše ved­kyne Sil­via Báge­ľová Polá­ková a Lucia Mol­ná­rová a ako prvé na svete zis­tili úlohu a fun­kciu spo­mí­na­ného pro­te­ínu. Ich práce teraz citujú mnohí zahra­niční odbor­níci, kole­go­via z Čes­kej repub­liky už ponúkli spo­lu­prácu a chcú v tomto výskume pokra­čo­vať, aby sa zis­tilo, nakoľko by tento objav mohol pomôcť aj člo­veku.

Keďže oprava DNA úzko súvisí s rako­vi­nou, poro­zu­me­nie pro­ce­som opravy DNA jed­ného dňa pove­die k pocho­pe­niu vzniku rako­viny a možno aj k pred­chá­dza­niu jej vzniku, naprí­klad pri pacien­toch s jej pre­d­is­po­zí­ciou. Hoci je to možno hudba ďale­kej budúc­nosti, Slo­ven­sko bude mať na tom, vďaka týmto osob­nos­tiam, svoju zásluhu.

1024x1024

foto: timesunion.com

Vo svo­jich pát­ra­niach budú slo­ven­skí vedci pokra­čo­vať aj naďa­lej, s cie­ľom zau­jať ešte šir­šiu komu­nitu. Vďaka pub­li­ká­cii našich dvoch dám však môžu pokra­čo­vať v danej sfére aj mnohí ďalší vedci po celom svete, kto­rých tento objav výrazne zau­jal už na kon­fe­ren­ciách.

A či ťa to prek­vapí alebo nie — napriek zasla­nej žia­dosti nevi­deli naši vedci pri tomto pro­jekte zo slo­ven­ských gran­to­vých agen­túr ani cent. Na pokra­čo­va­nie výskumu je však ďalší grant už nevy­hnutný. Veríme, že po týchto dosia­hnu­tých výsled­koch už budú mať vedecké esá spod Tatier s finan­ciami men­šie prob­lémy ako v minu­losti.

zdroj: uniba.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: behindthebadgeoc.com

Pridať komentár (0)