Musk uvažuje nad jednou z najväčších zmien v histórii Tesly

Amer Owaida / 9. augusta 2018 / Biznis

zdroj: flickr
  • Mus­kovi pre­káža ako firma fun­guje
  • Myslí si, že lep­šie by sa jej da­rilo ako sú­krom­nej spo­loč­nosti
  • Preto na­vrhuj zmenu, ktorá by mohla stáť mi­liardy

Ne­dávno sme ťa in­for­mo­vali o tom, že Tesla stále čelí prob­lé­mom. Do­konca po­žia­dala nie­kto­rých do­dá­va­te­ľov o vrá­te­nie časti pe­ňazí. Je oči­vidné, že z ce­lej si­tu­ácie je naj­me­nej nad­šený za­kla­da­teľ Tesly Elon Musk. V pon­de­lok uve­rej­nil na Twit­teri prís­pe­vok: „Zva­žu­jem, že pre­ve­diem Teslu na sú­kromnú firmu s ce­nou 420 do­lá­rov za ak­ciu. Fi­nan­co­va­nie je zais­tené.“


Tento tweet mal bla­ho­darný úči­nok na cenu ak­cií Tesly, ich hod­nota stúpla o 11 %. Na to sa podľa por­tálu Techc­runch roz­hodla po­zrieť Ko­mi­sia pre cenné pa­piere a burzu (SEC). Ko­mi­sia sa sna­žila zis­tiť či sú Mus­kove tvr­de­nia za­lo­žené na pravde, a prečo uve­rej­nil toto roz­hod­nu­tie na Twit­teri a ne­po­dal si žia­dosť priamo cez Ko­mi­siu. Ak by sa re­gu­lačné or­gány roz­hodli, že za­vá­dzal, len aby umelo zvý­šil cenu ak­cií firmy, Mus­kovi by hro­zil právny pos­tih.

Aké sú dô­vody ta­kejto zmeny?

Ho­dinu po­tom, ako bol tento tweet zve­rej­nený, ad­re­so­val Elon list svo­jim za­mest­nan­com, v kto­rom uvie­dol dô­vody, prečo si myslí, že Tesla by fun­go­vala ako sú­kromná spo­loč­nosť efek­tív­nej­šie. Jeho hlav­ným cie­ľom je to­tiž za­bez­pe­čiť také pro­stre­die, v kto­rom by Tesla mohla fun­go­vať naj­lep­šie. Podľa neho však ako ve­rejne ob­cho­do­vaná ak­ci­ová spo­loč­nosť na burze ta­kýto cieľ ne­môže do­siah­nuť. Najmä kvôli vý­ky­vom v ce­nách ak­cií, ktoré majú vplyv aj na za­mest­nan­cov, keďže všetci sú ak­ci­onármi Tesly.

Sa­moz­rejme, mu­sia sa zod­po­ve­dať aj os­tat­ným ak­ci­oná­rom a správ­nej rade za fi­nančné vý­sledky za každý kvar­tál. Ako sám v liste na­pí­sal, „Ako ve­rejne ob­cho­do­va­teľná spo­loč­nosť sa mu­síme pod­ria­ďo­vať kvar­tál­nemu zá­rob­ko­vému cyklu, to na Teslu vy­víja ob­rov­ský tlak, aby pri­jí­mala roz­hod­nu­tia, ktoré môžu byť správne pre daný štvrť­rok, ale ne­mu­sia byť ne­vy­hnutne správne z dl­ho­do­bého hľa­diska.“

 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: Todd Van Ho­osear

Ďa­lej sa od­vo­lá­val na jeho skú­se­nosti s jeho dru­hou fir­mou Spa­ceX, ktorá fun­guje ako sú­kromná spo­loč­nosť. Podľa jeho ná­zoru práve vďaka tomu, že je sú­kromná spo­loč­nosť a ne­pod­lieha ta­ké­muto ko­lo­toču zod­po­ved­ností, fun­guje oveľa efek­tív­nej­šie. Zá­ro­veň však do­dal, že Tesla by ne­mu­sela zo­stať sú­krom­nou spo­loč­nos­ťou dl­ho­dobo, ale len do­vtedy, kým ne­začne po­mal­šie a pred­ví­da­teľ­nej­šie rásť.

List ob­sa­huje aj pred­stavu o prie­behu ce­lého pro­cesu, jeho plné zne­nie si mô­žeš pre­čí­tať tu. V zá­vere listu do­dáva: „Sna­žím sa do­siah­nuť vý­sle­dok, vďaka kto­rému môže Tesla fun­go­vať v naj­lep­šej mož­nej forme bez aké­ho­koľ­vek rozp­tý­le­nia a krát­ko­do­bého uva­žo­va­nia a s čo naj­men­šími zme­nami pre všet­kých na­šich in­ves­to­rov vrá­tane všet­kých na­šich za­mest­nan­cov.“

Je to re­álne? Nie je to ne­možné

Mo­men­tálne ešte nič nie je roz­hod­nuté. Musk vlastní 20 % ak­cií Tesly, čiže na to, aby sa do­pra­co­val k sta­tus quo, ktoré si želá, musí pre­sved­čiť os­tat­ných ak­ci­oná­rov, aby hla­so­vali v pros­pech jeho ná­vrhu. Ne­možné to nie je, ale ani jed­no­du­ché. Ako sme spo­mí­nali vyš­šie, Musk na­vrhuje cenu 420 USD za ak­ciu. Podľa Blo­om­berg by to mohlo celé stáť zhruba 66 mi­liárd do­lá­rov. Pri ta­kejto cene za ak­ciu by mala firma va­lu­áciu 82 mi­liárd do­lá­rov vrá­tane jej dl­hov. Sám Musk svoj 20 % po­diel však ne­plá­nuje pre­dať a mieni zo­stať na čele spo­loč­nosti ako CEO.

Do firmy sa­mot­nej ne­dávno in­ves­to­val štátny in­ves­tičný fond Saud­skej Ará­bie sumu 2 mi­liardy do­lá­rov, tým pá­dom vlastní 5 % po­diel v Tesle. To môže mať tiež vplyv na jej bu­dúc­nosť. Za­tiaľ však nič nie je de­fi­ni­tívne. Musk za­tiaľ ne­zve­rej­nil ča­sový ho­ri­zont, v kto­rom by túto zmenu chcel usku­toč­niť ani od­kiaľ by na to mal mať fi­nan­cie. Roz­hod­nu­tie je v ru­kách ak­ci­oná­rov. 

Zdroj :The Verge, TeslaBlo­om­bergTechc­runch

Pridať komentár (0)