Muž, ktorý sa stal závis­lým na hac­ko­vaní web­ka­mier

Rudolf Glasnak / 11. októbra 2015 / Tools a produktivita

Čím dlh­šie pra­cu­jem ako IT pro­jek­tový kon­zul­tant, tým čas­tej­šie sa stre­tá­vam s ľuďmi, ktorí majú pre­le­pené web­ka­mery. Nie­kto hovorí o para­noji, ja osobne to pova­žu­jem za ostra­ži­tosť.

Exis­tuje veľa rôz­nych dôvo­dov prečo ľudia hac­kujú vaše počí­tače. Peniaze, sláva, vplyv alebo iba sti­mu­lo­va­nie ega. Podľa Nati­onal Crime Agency — NCA (čo je taká ver­zia FBI v Spo­je­nom krá­ľov­stve Veľ­kej Bri­tá­nie) sa ale obja­vil veľmi zau­jí­mavý prí­pad. Podľa jed­ného z posled­ných roz­sud­kov bol odsú­dený hac­ker ozna­čený za “závis­lého” na infi­ko­vaní počí­ta­čov, za úče­lom nabú­ra­nia web­ka­mier a sle­do­va­nia uží­va­te­ľov. Samoz­rejme hlavne pri sexu­ál­nych akti­vi­tách.

Ste­fan Rigo

NCA ozná­milo minulý štvr­tok (8.10. 2015), že Ste­fan Rigo, 33 ročný muž z Leeds, bol zatknutý v Novem­bri 2014 ako jeden z via­ce­rých, v súvis­losti s väč­ším zása­hom mie­re­ným proti diaľ­kovo prí­stup­ným trój­skym koňom alebo RTA. Ide o kúsky soft­véru, ktoré umož­ňujú útoč­ní­kovi pre­brať kon­trolu nad počí­ta­čom obeti.

Podľa tla­čo­vej sprácy NCA v tomto prí­pade Rigo pou­ží­val pla­tený soft­vér Blacks­ha­des, za ktorý pla­til kre­dit­kou svo­jej býva­lej pria­teľky. Blacks­ha­des bol v minu­losti bežne pou­ží­vaný na krad­nu­tie cit­li­vých ban­ko­vých úda­jov a hesiel od mai­lo­vých účtov. Keď prišla polí­cia zaba­liť nášho milého Riga, nenašli však heslá, ani PIN kódy od kre­di­tiek. Našli obrov­ské množ­stvo scre­ens­ho­tov ľudí z ich Skype hovo­rov, spolu s ďal­šími fot­kami uro­be­nými cez hack­nuté web­ka­mery. 

Sám Rigo pri­znal, že je závislý od sle­do­va­nia ľudí cez ich počí­tač.

Na nie­kto­rých z obráz­kov boli muž a žena zachy­tení počas “kyber­sexu”, zatiaľ čo na iných iba mas­tur­bu­júci muži. Našli sa však aj fotky ľudí, ktorí len sedeli pred svo­jimi počí­tačmi a nero­bili nič sexu­álne. Počas súd­neho kona­nia Rigo detailne opí­sal to, ako sle­do­val ľudí cez ich počí­tač den­no­denne 5 až 12 hodín počas posled­ných 3 rokov. “Určite ide o jeden z extrém­nej­ších prí­pa­dov, vzhľa­dom na počet času strá­ve­ného sle­do­va­ním ľudí”, pri­dal na záver tla­čovky hovorca NCA. 

Rigo bol odsú­dený za voy­eurism a na 40 týž­dňov pod­mie­neč­ného trestu, 200 hodín verejno-pros­peš­ných prác, bude 7 rokov zapí­saný v regis­tri sexu­ál­nych delik­ven­tov a musel odo­vzdať všetko svoje počí­ta­čové vyba­ve­nie. Takisto bol odsú­dený z počí­ta­čo­vej kri­mi­na­lity podľa zákonu o kyberk­ri­mi­na­lite Veľ­kej Bri­tá­nie.

Nech je Rigova moti­vá­cia aká­koľ­vek, fun­guje ako skvelé pri­po­me­nu­tie, že ľudia čo si pre­le­pujú web­ka­mery nemu­sia byť až takí čudáci. Ľudia si nie sú plne vedomí toho, ako veľmi môže nie­kto na diaľku ovlá­dať ich počí­tač a už vôbec nie toho, že počí­tače začí­najú byť všade, od práčky, hodi­niek až po mobil. Nie je to zlé. Netreba byť para­no­idný, ale je potrebné byť ostra­žitý. 

Pridať komentár (0)