Muž, ktorý zalo­žil pou­ličnú školu, aby sám naučil deti písať a čítať

Kristína Šuvadová / 2. septembra 2016 / Zaujímavosti

Keď sa maji­teľ istej továrne dozve­del, že deti zo slu­mov neve­dia písať ani čítať (no mnohé už u neho pra­co­vali), roz­ho­dol sa, že všetko zobe­rie do vlast­ných rúk a sám ich to naučí.

Kamal Par­mar roz­be­hol nový prog­ram pre výuku detí zo sociálne slab­ších rodín. Všetko sa odo­hráva v uli­ciach mesta Ahme­da­bad (v Indii) a trvá to už niečo cez 15 rokov.

Stál som pred svo­jou továr­nou keď okolo mňa pre­šlo zopár detí. Vra­cali sa domov z večer­nej školy, no ako som sa dozve­del, neve­deli písať ani čítať. A to sa nachá­dzali v ôsmej triede!”

Village Girl reading book in lighting lamp

foto: huffingtonpost.com

India má naj­väč­šie per­cento negra­mot­ných ľudí ľudí. Až 287 mili­ó­nov oby­va­te­ľov tam nevie písať ani čítať. To tvorí až 37% negra­mot­ných ľudí z celého sveta.

Aj samotný Par­mar vyko­nal pries­kum, v kto­rom zis­til že gra­mot­ných je len 5 detí zo 400. A práve tento fakto ho donú­til zamys­lieť sa a spra­viť s tým niečo.

Učia sa 2 hodiny denne. Následne na to sa ideme všetci spo­ločne nave­če­rať a nie­ktoré deti tu ostá­vajú aj na noc.”

kamal-parmar

foto: achhikhabre.com

Každý deň ich Par­mar učí všetko — od abe­cedy až po mate­riály potrebné k vyš­ším skúš­kam. Za posledný rok vzrás­tol prog­ram z pôvod­ných 5 žia­kov na 150 žia­kov.

Pred­stavte si, že nie­ktorí neve­deli ani čítať, a teraz sú to lekári a mana­žéri v rôz­nych inšti­tú­ciach. Pre mňa je práve toto naj­väč­ším úspe­chom.”

Jeden z jeho štu­den­tov ho dokonca pop­ro­sil, či by nemo­hol vyučo­vať s ním. A keďže poten­ci­onál­nych štu­den­tov je stále viac a viac Kamal je vďačný za každú pomocnú ruku.


Vedelisteze.sk

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: mymodernmet.com

Pridať komentár (0)