Muž, kto­rý zalo­žil pou­lič­nú ško­lu, aby sám naučil deti písať a čítať

Kristína Šuvadová / 2. septembra 2016 / Zaujímavosti

Keď sa maji­teľ istej továr­ne dozve­del, že deti zo slu­mov neve­dia písať ani čítať (no mno­hé už u neho pra­co­va­li), roz­ho­dol sa, že všet­ko zobe­rie do vlast­ných rúk a sám ich to naučí.

Kamal Par­mar roz­be­hol nový prog­ram pre výu­ku detí zo sociál­ne slab­ších rodín. Všet­ko sa odo­hrá­va v uli­ciach mes­ta Ahme­da­bad (v Indii) a trvá to už nie­čo cez 15 rokov.

Stál som pred svo­jou továr­nou keď oko­lo mňa pre­šlo zopár detí. Vra­ca­li sa domov z večer­nej ško­ly, no ako som sa dozve­del, neve­de­li písať ani čítať. A to sa nachá­dza­li v ôsmej trie­de!”

Village Girl reading book in lighting lamp

foto: huffingtonpost.com

India má naj­väč­šie per­cen­to negra­mot­ných ľudí ľudí. Až 287 mili­ó­nov oby­va­te­ľov tam nevie písať ani čítať. To tvo­rí až 37% negra­mot­ných ľudí z celé­ho sve­ta.

Aj samot­ný Par­mar vyko­nal pries­kum, v kto­rom zis­til že gra­mot­ných je len 5 detí zo 400. A prá­ve ten­to fak­to ho donú­til zamys­lieť sa a spra­viť s tým nie­čo.

Učia sa 2 hodi­ny den­ne. Násled­ne na to sa ide­me všet­ci spo­loč­ne nave­če­rať a nie­kto­ré deti tu ostá­va­jú aj na noc.”

kamal-parmar

foto: achhikhabre.com

Kaž­dý deň ich Par­mar učí všet­ko — od abe­ce­dy až po mate­riá­ly potreb­né k vyš­ším skúš­kam. Za posled­ný rok vzrás­tol prog­ram z pôvod­ných 5 žia­kov na 150 žia­kov.

Pred­stav­te si, že nie­kto­rí neve­de­li ani čítať, a teraz sú to leká­ri a mana­žé­ri v rôz­nych inšti­tú­ciach. Pre mňa je prá­ve toto naj­väč­ším úspe­chom.”

Jeden z jeho štu­den­tov ho dokon­ca pop­ro­sil, či by nemo­hol vyučo­vať s ním. A keď­že poten­ci­onál­nych štu­den­tov je stá­le viac a viac Kamal je vďač­ný za kaž­dú pomoc­nú ruku.


Vedelisteze.sk

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: mymodernmet.com

Pridať komentár (0)