Na MIT vidia cez ste­ny, sta­čí im na to Wi-Fi

Martin Bohunický / 29. októbra 2015 / Tech a inovácie

Výskum­ní­ci z Mas­sa­chu­setts vyvi­nu­li soft­vér, kto­rý využí­va Wi-Fi sig­nál na rozo­zna­nie ľudí za ste­na­mi.

Zaria­de­nie, kto­ré vymys­le­li, sa volá RF-Cap­tu­re a pre­ná­ša Wi-Fi sig­nál za ste­ny, kde pomo­cou odra­zov sig­ná­lu ana­ly­zu­je pohyb a obry­sy člo­ve­ka.

Táto tech­no­ló­gia je roz­ší­re­ním nie­čo­ho, na čom ten­to tím pra­cu­je už roky. V roku 2013 priš­li s podob­nou tech­no­ló­gi­ou, kto­rá však využí­va­la na dete­ko­va­nie rádi­ové vlny. RF-Cap­tu­re je naroz­diel od toho­to sys­té­mu ove­ľa sofis­ti­ko­va­nej­ší a doká­že rozo­zná­vať detai­ly ove­ľa pres­nej­šie. A to dokon­ca tak, že vní­ma aj srd­co­vú frek­ven­ciu a dýcha­nie.

Ako to fun­gu­je?

RF-Cap­tu­re umiest­niš do miest­nos­ti a za ste­nou sa pre­chá­dza tvoj kole­ga. Zaria­de­nie vyšle sig­nál, kto­rý prej­de cez ste­nu a zasiah­ne ľud­ské telo. Algo­ryt­mus násled­ne rozo­zná jed­not­li­vé čas­ti teľa a vytvo­rí silu­e­tu. Výskum­ní­ci dokon­ca doká­za­li pomo­cou tej­to tech­no­ló­gie pre­čí­tať, čo oso­ba za ste­nou píše na tabu­ľu. 

Toto zaria­de­nie zatiaľ nemá v reál­nom sve­te kon­krét­ne využi­tie, no pod­ľa tímu je mož­nos­tí obrov­ské množ­stvo. RF-Cap­tu­re môže byť využi­té na dete­ko­va­nie pohy­bu star­ších osôb, kto­ré žijú sami. Ak by náho­dou star­ší člo­vek spa­dol, oso­ba v blíz­kos­ti to uvi­dí a môže okam­ži­te rea­go­vať. Tech­no­ló­gia urči­te môže nájsť využi­tie aj v inte­li­gent­ných domoch.

Cha­la­ni nema­jú mega­lo­man­ské plá­ny na ďal­šie roz­ši­ro­va­nie fun­kci­ona­li­ty, pri­ori­tou zostá­va pra­co­vať na čo naj­do­ko­na­lej­šej pre­nos­ti zaria­de­nia.

A áno, viem na čo celý čas mys­líš. Ak pre­mýš­ľaš nad tým, že by sa tým dalo špe­ho­vať ľudí a hrať sa na agen­ta, nemý­liš sa. V MIT tiež neza­vie­ra­jú oči a pra­cu­jú na regu­lá­ciach, aby RF-Cap­tu­re nemoh­la byť využi­tá na podob­né úče­ly. Dúfam, že sa im to nepo­da­rí.

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)