Na MIT vidia cez steny, stačí im na to Wi-Fi

Martin Bohunický / 29. októbra 2015 / Tech a inovácie

Výskum­níci z Mas­sa­chu­setts vyvi­nuli soft­vér, ktorý využíva Wi-Fi sig­nál na rozo­zna­nie ľudí za ste­nami.

Zaria­de­nie, ktoré vymys­leli, sa volá RF-Cap­ture a pre­náša Wi-Fi sig­nál za steny, kde pomo­cou odra­zov sig­nálu ana­ly­zuje pohyb a obrysy člo­veka.

Táto tech­no­ló­gia je roz­ší­re­ním nie­čoho, na čom tento tím pra­cuje už roky. V roku 2013 prišli s podob­nou tech­no­ló­giou, ktorá však využí­vala na dete­ko­va­nie rádi­ové vlny. RF-Cap­ture je naroz­diel od tohoto sys­tému oveľa sofis­ti­ko­va­nejší a dokáže rozo­zná­vať detaily oveľa pres­nej­šie. A to dokonca tak, že vníma aj srd­covú frek­ven­ciu a dýcha­nie.

Ako to fun­guje?

RF-Cap­ture umiest­niš do miest­nosti a za ste­nou sa pre­chá­dza tvoj kolega. Zaria­de­nie vyšle sig­nál, ktorý prejde cez stenu a zasiahne ľud­ské telo. Algo­ryt­mus následne rozo­zná jed­not­livé časti teľa a vytvorí silu­etu. Výskum­níci dokonca doká­zali pomo­cou tejto tech­no­ló­gie pre­čí­tať, čo osoba za ste­nou píše na tabuľu. 

Toto zaria­de­nie zatiaľ nemá v reál­nom svete kon­krétne využi­tie, no podľa tímu je mož­ností obrov­ské množ­stvo. RF-Cap­ture môže byť využité na dete­ko­va­nie pohybu star­ších osôb, ktoré žijú sami. Ak by náho­dou starší člo­vek spa­dol, osoba v blíz­kosti to uvidí a môže okam­žite rea­go­vať. Tech­no­ló­gia určite môže nájsť využi­tie aj v inte­li­gent­ných domoch.

Cha­lani nemajú mega­lo­man­ské plány na ďal­šie roz­ši­ro­va­nie fun­kci­ona­lity, pri­ori­tou zostáva pra­co­vať na čo naj­do­ko­na­lej­šej pre­nosti zaria­de­nia.

A áno, viem na čo celý čas mys­líš. Ak pre­mýš­ľaš nad tým, že by sa tým dalo špe­ho­vať ľudí a hrať sa na agenta, nemý­liš sa. V MIT tiež neza­vie­rajú oči a pra­cujú na regu­lá­ciach, aby RF-Cap­ture nemohla byť využitá na podobné účely. Dúfam, že sa im to nepo­darí.

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)