Na Mora­ve sa môžeš pre­chá­dzať v obla­koch

Barbora Prochovníková / 16. januára 2016 / Zaujímavosti

Na úze­mí Dol­ní Mora­vy, vo výš­ke 1116 met­rov nad morom vyrást­lo nie­čo neví­da­né. Upro­stred prí­ro­dy sa na kop­ci týči 50 met­rov vyso­ká veža.

Veža sa nachá­dza v blíz­kos­ti cha­ty Sla­měn­ka. Z diaľ­ky pri­po­mí­na hor­skú drá­hu. Pro­jekt sa volá Stez­ka v obla­cích (Sky Walk). Auto­rom pro­jek­tu je brnen­ský archi­tekt Zděnek Frá­nek z Frá­nek Archi­tects.

SkyWalk_02

Stez­ka v obla­cích vyrá­stla za 6 mesia­cov. Pro­jekt nemá nie­len v Euró­pe, ale i vo sve­te obdo­by. Vďa­ka veži bude­te mať jedi­neč­nú mož­nosť pre­zrieť si údo­lie rie­ky Mora­vy z vtá­čej per­spek­tí­vy.

SkyWalk_02

Stav­ba je sprí­stup­ne­ná kaž­dé­mu, od najm­lad­ších po tých naj­star­ších. Dole sa dosta­ne­te po vlast­ných, tí odváž­nej­ší môžu využiť 101 met­rov dlhý nere­zo­vý tobo­gan.

SkyWalk_03SkyWalk_04SkyWalk_05SkyWalk_07SkyWalk_11

pripravenevspolupraci_vedelisteze

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)