Na Morave sa môžeš pre­chá­dzať v obla­koch

Barbora Prochovníková / 16. januára 2016 / Zaujímavosti

Na území Dolní Moravy, vo výške 1116 met­rov nad morom vyrástlo niečo neví­dané. Upro­stred prí­rody sa na kopci týči 50 met­rov vysoká veža.

Veža sa nachá­dza v blíz­kosti chaty Sla­měnka. Z diaľky pri­po­mína hor­skú dráhu. Pro­jekt sa volá Stezka v obla­cích (Sky Walk). Auto­rom pro­jektu je brnen­ský archi­tekt Zděnek Frá­nek z Frá­nek Archi­tects.

SkyWalk_02

Stezka v obla­cích vyrá­stla za 6 mesia­cov. Pro­jekt nemá nie­len v Európe, ale i vo svete obdoby. Vďaka veži budete mať jedi­nečnú mož­nosť pre­zrieť si údo­lie rieky Moravy z vtá­čej per­spek­tívy.

SkyWalk_02

Stavba je sprí­stup­nená kaž­dému, od najm­lad­ších po tých naj­star­ších. Dole sa dosta­nete po vlast­ných, tí odváž­nejší môžu využiť 101 met­rov dlhý nere­zový tobo­gan.

SkyWalk_03SkyWalk_04SkyWalk_05SkyWalk_07SkyWalk_11

pripravenevspolupraci_vedelisteze

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)