Na názve novej stanice v Banskej Bystrici sa smeje cez slzy celé Slovensko

Linda Cebrová / 21. septembra 2017 / Zo Slovenska

Je nová, čistá a mo­derná, no nad jej náz­vom sa ti možno za­staví rozum. Ban­sko­bys­trická sta­nica dnes ne­prek­va­pila len krás­nym di­zaj­nom a funkč­nos­ťou ale aj náz­vom.

zdroj: kitsapsun.com/facebook.com/terminalbb

Je nová, čistá a mo­derná, no nad jej náz­vom sa ti možno za­staví rozum. Ban­sko­bys­trická sta­nica dnes ne­prek­va­pila len krás­nym di­zaj­nom a funkč­nos­ťou ale aj náz­vom.

Člo­vek by si aj po­mys­lel, že keď si dá nie­kto tú ná­mahu a in­ves­tuje do pro­jektu nie­koľko mi­li­ó­nov eur, tak si jeho ná­zov as­poň dva­krát pre­myslí. Av­šak, Slo­ven­sko opäť raz ne­s­kla­malo a po­núka nám co­py­wri­ter­ský skvost, nad kto­rým dnes ľu­dia žasnú.

Ter­mi­nal, Vlak, Au­to­bus, Ná­kupné cen­trum. To nie je len zhluk ná­hod­ných slov ale ofi­ciál­nym náz­vom naj­mo­der­nej­šej sta­nice Slo­ven­ska. Čo sa skrýva za týmto vše­ho­vo­ria­cim náz­vom?

Po an­glicky aj po slo­ven­sky

Pri po­hľade na ná­zov no­vej sta­nice sa zdá, že tvor­co­via „loga“ zrejme nech­celi do­stať miest­nych chlap­cov v ze­le­ných trič­kách, mi­lu­ju­cích biele dni, do ne­prí­jem­nej si­tu­ácie, a preto pre­lo­žili z an­glič­tiny as­poň každé druhé slovo. Veď ako by po­tom tra­fili na vlak, keby tu bolo na­pí­sané len nič­ne­ho­vo­riace slo­víčko TRAIN?

Čo tým chcel bás­nik po­ve­dať?

Veľmi príz­načné je aj hlavné slovo v názve, a teda Ter­mi­nal. Ten však podľa ofi­ciál­neho slov­níka zna­mená – smr­teľný (a ne­vy­lie­či­teľný), (ocho­re­nie), zá­ve­rečné (štá­dium cho­roby). Člo­vek sa po­tom za­myslí, čo také ho má vnútri sta­nice ča­kať. Na­šťas­tie vý­raz ter­mi­nál už zľu­do­vel aj na Slo­ven­sku takže asi sa ne­nájde nik, kto by stál pred brá­nami sta­nice a štu­do­val ná­zov podľa ofi­ciál­neho slov­níka z Cam­bridge.

Tvor­co­via názvu sta­nice z ce­lej si­tu­ácie vy­kľuč­ko­vali na prvý po­hľad vtipne, no zrejme chceli oslo­viť ako tu­ristu, tak aj do­má­cich. Nech už je teda ná­zov vy­no­ve­nej au­to­bu­so­vej sta­nice aký chce, mu­síme uznať, že Ban­ská Bys­trica má dnes tu najk­raj­šiu sta­nicu na Slo­ven­sku. Gra­tu­lu­jeme!

Pridať komentár (0)