Na Slovensku tento mesiac porastú ceny cigariet. V štátnej kase tak pribudnú desiatky miliónov eur

  • Svetová zdravotnícka organizácia WHO tvrdí, že tabakové výrobky každoročne usmrtia 6 miliónov ľudí
  • Na Slovensku fajčí zhruba 1,5 milióna ľudí. Bežný spotrebiteľ u nás vyfajčí v priemere 12,5 kusov cigariet na deň
  • Tento počet by mal klesnúť aj vďaka druhej vlne zdražovania tabakových výrobkov
col (1)
pixabay.com
  • Svetová zdravotnícka organizácia WHO tvrdí, že tabakové výrobky každoročne usmrtia 6 miliónov ľudí
  • Na Slovensku fajčí zhruba 1,5 milióna ľudí. Bežný spotrebiteľ u nás vyfajčí v priemere 12,5 kusov cigariet na deň
  • Tento počet by mal klesnúť aj vďaka druhej vlne zdražovania tabakových výrobkov

Slovensko tento mesiac zasiahne druhá vlna zdražovania tabakových výrobkov. Spotrebná daň sa zvýši o ďalších 10 centov na jednu škatuľkuVláda novelu týkajúcu sa zdražovania rozdelila s odstupom dvoch rokov práve preto, aby výrazné zdražovanie v jednom roku nevyprovokovalo ľudí k cezhraničnej nákupnej turistike. V okolitých štátoch sú totiž cigarety o niečo lacnejšie.

Navyše, v máji vstúpi do platnosti aj nariadenie Európskej komisie o jedinečných identifikačných a ochranných prvkoch pre pohyb cigariet v Európskej únii. Z nariadenia však zatiaľ nie je jasné, či bude mať táto zmena dopad aj na samotnú cenu cigariet.

Vláda počíta s tým, že v rokoch 2019 až 2020 si štátna kasa polepší o 68 miliónov eur ročne. Takéto vysoké príjmy na dani sú spôsobené tým, že na Slovensku až 80 % ceny z jednej škatuľky tvorí spotrebná daň. Všetky štáty Európskej únie sa snažia bojovať proti fajčeniu práve zvýšením dane z tabaku.

U nás je priemerná cena na jednu škatuľku zhruba 3,50 eur. V susedných štátoch sú drahšie cigarety len v Rakúsku, kde je priemerná cena 4,36 eur. V Maďarsku a Poľsku je to 3,27 eur. Na Ukrajine dokonca len 0,85 centov na jedno balenie. 

Krok proti fajčeniu urobil aj Lidl

Holandský Lidl oznámil, že chce do roku 2022 skončiť s predajom tabakových výrobkov. Už mi­nulý rok nie­ktoré dro­gé­rie v Ho­land­sku cel­kom ukon­čili pre­daj ta­ba­ko­vých vý­rob­kov. Me­dzi po­tra­vi­no­vými re­ťaz­cami je však ta­mojší Lidl prie­kop­ní­kom. Ne­mecký ma­lo­ob­chodný re­ťa­zec za­čne v Ho­land­sku po­stupne ob­me­dzo­vať pre­daj ci­ga­riet a do roku 2022 ich z po­nuky vy­radí úplne. Na svo­jom webe uvie­dol, že sa ich pre­daj pre­stáva byť ren­ta­bil­ným.

Lidl pre­daj ci­ga­riet v uply­nu­lých ro­koch na všet­kých po­boč­kách vše­mož­nými spô­sobmi sťa­žil. Od Roku 2017 sa na­chá­dzajú, buď mimo úro­veň očí, alebo sú scho­vané za po­hyb­li­vou mre­žou.

„Trend ide v Ho­land­sku jed­no­značne sme­rom k útlmu faj­če­nia a my to po­zo­ru­jeme na ka­sách. Nech­ceme to­muto vý­voju brá­niť, a tak je len lo­gické ne­chať pre­daj ci­ga­riet do­be­hnúť,” píše sa vo fi­rem­nom pre­hlá­sení.

Aký máš názor na každoročné zdražovanie tabakových výrobkov ty?

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK