Na trh priniesli revolučný produkt, ktorým dali stopku zlej hudbe v reštauráciách

Linda Cebrová / 30. januára 2019 / Rozhovory

  • Start-up Son­go­roo chce navždy zme­niť po­čú­va­nie hudby na akých­koľ­vek ve­rej­ných mies­tach
  • Vďaka am­bi­ci­óz­nym Slo­vá­kom tak dnes mô­žeš na­prí­klad v Mc­Do­nald’s po­čú­vať čo chceš, bez akej­koľ­vek po­treby čo i len dot­knúť sa te­le­fónu
  • Ide o uni­kátny stre­a­mo­vací pro­dukt, ktorý vo svete nemá ob­dobu
  • Za po­sledný rok Son­go­roo za­zna­me­nalo rast príj­mov o viac ako 400 %
  • Start-up Son­go­roo chce navždy zme­niť po­čú­va­nie hudby na akých­koľ­vek ve­rej­ných mies­tach
  • Vďaka am­bi­ci­óz­nym Slo­vá­kom tak dnes mô­žeš na­prí­klad v Mc­Do­nald’s po­čú­vať čo chceš, bez akej­koľ­vek po­treby čo i len dot­knúť sa te­le­fónu
  • Ide o uni­kátny stre­a­mo­vací pro­dukt, ktorý vo svete nemá ob­dobu
  • Za po­sledný rok Son­go­roo za­zna­me­nalo rast príj­mov o viac ako 400 %

Čo bolo pr­vot­ným im­pul­zom na za­lo­že­nie star­tupu Son­go­roo?

Myš­lienka za pro­jek­tom Son­go­roo vznikla rov­nako ako ako pri iných ob­dob­ných pro­jek­toch, uve­do­me­ním si ne­exis­ten­cie da­ného pro­duktu/rie­še­nia na trhu. Pr­vým im­pul­zom pre za­lo­že­nie star­tup pro­jektu Son­go­roo bola idea za­kla­da­jú­ceho člena pro­jektu Da­niela Ma­zú­rika po­núk­nuť ľu­ďom v bare, ka­viarni alebo re­štau­rá­cií mož­nosť aby si sami mohli vy­brať aká hudba sa v pod­niku kde sa na­chá­dzajú bude hrať.

Ino­va­tív­nosť tohto rie­še­nia bola v tom, že na­miesto há­dza­nia mincí do ju­ke­box au­to­matu s ob­me­dze­ným re­per­to­á­rom hudby, by mali zá­kaz­níci da­ného pod­niku mož­nosť si vy­brať svoju ob­ľú­benú pes­ničku či ka­pelu pro­stred­níc­tvom mo­bil­nej ap­li­ká­cie z da­ta­bázy hudby ulo­že­nej na ser­veri, ktorá sa pra­vi­delne roz­ši­ruje o no­vinky. Pre­chod od pô­vod­nej myš­lienky “vy­lep­še­ného ju­box-u” až po sú­časnú ver­ziu a fun­kci­ona­litu in-store rá­dia Son­go­roo® je vý­sled­kom ne­spo­četne dl­hých dis­ku­sií pro­jek­to­vého tímu vo fáze, kedy sa zá­kladná idea for­mo­vala do re­ál­neho pro­duktu, ktorý by bol schopný oslo­viť trh a pre­sa­diť sa.

Kto stojí za týmto pro­jek­tom?

Prísť na trh s rie­še­ním kde stre­a­mu­jete v re­ál­nom čase hudbu do ti­sí­cok pre­vá­dzok na­raz, dy­na­micky me­níte pla­y­list pre každú pre­vádzku sa­mos­tatne podľa in­ter­ných pra­vi­diel al­go­ritmu sys­tému a hu­dob­ných pre­fe­ren­cií uží­va­te­ľov mo­bil­ných te­le­fó­nov s  ap­li­ká­ciou Son­go­roo si vy­ža­duje množ­stvo od­bor­ní­kov. Či už v ob­lasti IT vý­voja, pro­jek­to­vých ma­na­žé­rov, hu­dob­ných dra­ma­tur­gov, špe­cia­lis­tov na li­cen­cie hudby, gra­fic­kých di­zaj­né­rov a ľudí, čo sú ochotní celý tento “ná­pad” fi­nan­co­vať.

A to až do fázy, kedy sa pre­ukáže zá­u­jem zo strany kli­en­tov (pre­vá­dzok) ale aj ich zá­kaz­ní­kov, pre kto­rých je tento pro­dukt ur­čený. Inými slo­vami, za­čí­nali sme ako každý star­tup, pár nad­šen­cov, ktorí ve­rili že do­kážu pri­niesť na trh niečo ino­va­tívne až po sú­čas­nosť, kedy sa nám darí zís­ka­vať kor­po­rát­nych kli­en­tov, po­nú­ka­júci svo­jím zá­kaz­ní­kom, ale aj za­mest­nan­com, mož­nosť ak­tívne ovplyv­niť aká hudba sa v pre­vádzke kde sa na­chá­dzajú hraje.

Ako fun­guje re­álne za­ve­de­nie sys­tému do praxe? Aj z hľa­diska har­dware.

V dneš­nom upo­náh­ľa­nom svete ví­ťa­zia iba po­sky­to­va­te­lia slu­žieb, ktorí do­kážu po­skyt­núť kli­en­tom rýchle a jed­no­du­ché rie­še­nia. Preto aj celý pro­ces in­šta­lá­cie Son­go­roo sys­tému v pre­vádzke je na­sta­vený tak, aby si kli­ent ve­del in­šta­lá­ciu za­bez­pe­čiť aj svoj­po­mocne iba s ná­vo­dom, ktorý je do­dá­vaný spolu so stre­a­mo­va­cím za­ria­de­ním, ktoré sa in­šta­luje na mieste kde sa má hudba pre­hrá­vať.

Sa­moz­rejme, že v prí­pade ak sa kli­ent roz­hodne ne­chať in­šta­lá­ciu na nás, radi to pre neho uro­bíme. Sa­motná in­šta­lá­cia sys­tému Son­go­roo v pre­vádzke po­zos­táva z 3 jed­no­du­chých úko­nov, za­po­jiť Son­go­roo stre­a­mer do elek­triny, na­po­jiť na dá­tový ká­bel s in­ter­ne­tom a au­dio sú­stavu. Na­sta­ve­nie hu­dob­ného pro­filu kon­krét­nej pre­vádzky a os­tat­ných pa­ra­met­rov už za­bez­pe­čujú naši tech­nici cez vzdia­lený prí­stup na ser­veri.

Je mo­men­tálne Son­go­roo v zisku alebo je stra­tový?

Ako už bolo spo­me­nuté vyš­šie, vý­voj a správa takto ro­bust­ného rie­še­nia akým bez­po­chyby Son­go­roo je si vy­ža­duje tím od­bor­ní­kov z via­ce­rých ob­lastí, pri­čom veľký dô­raz sa kla­die na ne­us­tále zlep­šo­va­nie fun­kci­ona­lity ce­lej in­fra­štruk­túry, mo­bil­ných ap­li­ká­cií ako aj roz­ši­ro­va­nie da­ta­bázy skla­dieb.

Rok 2018 bol pre nás pre­lo­mový, po­da­rilo sa nám zís­kať via­cero vý­znam­ných kli­en­tov a do­siah­nuť ná­rast príj­mov v po­rov­na­ním s ro­kom 2017 o viac ako 400%. Stále sme v strate, av­šak pri za­cho­vaní dy­na­miky ná­rastu pla­tia­cich kli­en­tov sa vieme do­stať do zisku už za­čiat­kom roka 2020. Do­sia­hnu­tie ma­gic­kého “break even po­int-u” však pre nás nie je svätý grál. Dô­vod je pro­zaický, máme je­di­nečný pro­dukt a na­šim cie­ľom je stať sa do­mi­nant­ným hrá­čom v ob­lasti stre­a­mingu hudby v pre­vádz­kach, mi­ni­málne v re­gi­óne stred­nej Európy.

Ako fun­guje mo­ne­ti­zá­cia Son­go­roo?

Pri­már­nym zdro­jom príjmu za sys­tém Son­go­roo® je pau­šálny me­sačný po­pla­tok, ktorý sa vy­po­čí­tava podľa via­ce­rých pa­ra­met­rov, pre­važne pro­filu pre­vádzky a jej roz­lohy. Orien­tačná cena pre pre­vádzku do 100 m² je 50 EUR na me­siac. V prí­pade ob­chod­ných sieti alebo kor­po­rát­nych kli­en­tov s via­ce­rými pre­vádz­kami sa cena do­ha­duje jed­not­livo, av­šak stále s pri­hliad­nu­tím na veľ­kosť pries­toru, kde sa bude Son­go­roo® vy­uží­vať.

Chcete sa za­me­ria­vať na slo­ven­ský trh alebo máte am­bí­ciu pre­ra­ziť skôr v za­hra­ničí? Fun­guje vlastne ob­dobná služba aj v za­hra­ničí?

Od pr­vo­po­čiatku sme bu­do­vali tento pro­jekt ako niečo, čo má tie naj­vyš­šie am­bí­cie, teda pre­sa­diť sa ce­lo­sve­tovo. Naše rie­še­nie stre­a­mingu hudby je na­te­raz je­di­nečné, ur­čite to ne­vy­drží navždy, no pr­ven­stvo v tejto ob­lasti nám už ni­kto ne­vezme. Kon­cept s akým pri­chá­dza Son­go­roo je bu­dúc­nosť in-store rá­dií a iba čas ukáže či bu­deme do­sta­točne ši­kovní a rýchly do­siah­nuť náš cieľ pred­tým ako nie­kto iný príde s týmto rie­še­ním a ob­sadí trh. Slo­ven­sko je však naša zá­kladňa kde myš­lienka a celý pro­jekt vzni­kol, teda stať sa na na­šom trhu jed­not­kou vní­mame nie ako cieľ ale skôr ako po­vin­nosť.

Po­ve­dzme, že nie­ktorá z bra­ti­slav­ských re­štau­rá­cií by mala zá­u­jem vy­uží­vať vašu službu. Aký mi­ni­málny bud­get by si mu­sela pri­pra­viť?

Zá­leží od via­cero pa­ra­met­rov, no ako som už spo­me­nul, orien­tačná cena je 50 EUR za me­siac. Cena in-store rá­dií na Slo­ven­sku sa po­hy­buje v roz­me­dzí od 25 – 75 EUR, podľa po­sky­to­va­teľa slu­žieb, cha­rak­teru a po­žia­da­viek kli­enta. Všetky in-store rá­dia však po­nú­kajú v zá­sade to isté, “hudbu šitú na mieru”, aku­rát že ju šijú na mieru ka­de­komu no nie tým na kto­rých naj­viac zá­leží – zá­kaz­ní­kom pre­vádzky.

Teda pre­vádzka so “štan­dard­ným” in-store rá­diom vlastne vnu­cuje svo­jim zá­kaz­ní­kom svoj po­hľad na svet hudby. No ako dobre vieme, každý má rád niečo iné a je veľmi ťažké há­dať čo má kto rád. Son­go­roo tento prob­lém s “há­da­ním” obi­šiel, proste po­núka hudbu v pre­vádzke podľa hu­dob­ných pre­fe­ren­cií zá­kaz­ní­kov, ktorí sa tam v daný mo­ment na­chá­dzajú. Mys­líme si, že mož­nosť dať ľu­ďom presne čo chcú stojí za do­da­točný ná­klad, ktorý sa okam­žite vráti vo forme spo­koj­ných zá­kaz­ní­kov a teda aj zvý­še­ného pre­daja to­varu a slu­žieb.

Son­go­roo mo­men­tálna vy­užíva aj Mc­Do­nalds, o ktoré pre­vádzky sa jedna? Čo ve­de­nie pre­sved­čilo ísť do tohto pro­jektu?

Son­go­roo je in­šta­lo­vané vo via­ce­rých pre­vádz­kach Mc­Do­nalds v Bra­ti­slave, Tr­nave a Nitre. V sú­čas­nosti ro­ku­jeme s ve­de­ním Mc­Do­nalds v stred­nej Európe, aby sme roz­ší­rili náš sys­tém aj do iných miest na Slo­ven­sku ale aj v oko­li­tých štá­toch. Mc­Do­nalds je spo­loč­nosť za­me­raná pre­važne na mla­dých ľudí, sna­žiaca sa dr­žať krok s trendmi vo via­ce­rých ob­las­tiach, vrá­tane IT tech­no­ló­gií a pre­hrá­va­nia hudby.

Ako­náhle sme im pred­sta­vili ako Son­go­roo® fun­guje a čo do­káže, po­cho­pili jeho ob­chodný po­ten­ciál pri­niesť zá­kaz­ní­kom Mc­Do­nalds niečo na­vyše, čím by sa nie­lenže od­lí­šili od svo­jej kon­ku­ren­cie ale skrz spo­koj­nosť zá­kaz­ní­kov zvý­šili aj svoju zis­ko­vosť. Via­ceré štú­die ktoré máme k dis­po­zí­cií pre­uká­zali, že pre­hrá­va­nie vhod­nej hudby v pre­vádzke do­káže zvý­šiť tržby až o viac ako 10%. No a aká hudba je vhod­nej­šia ak nie hudba čo má zá­kaz­ník sku­točne rád. Sa­moz­rejme, že je dô­le­žité zla­diť hu­dobné pre­fe­ren­cie via­ce­rých ľudí na­raz, no ako to Son­go­roo do­káže si na­te­raz ne­cháme pre seba. Po­viem iba, že bez skú­se­ných hu­dob­ných dra­ma­tur­gov to nejde.

Pridať komentár (0)