Nabí­ja­nie bez nut­nosti zasta­ve­nia? Čoskoro rea­lita!

rufus / 23. októbra 2015 / Tech a inovácie

Asi naj­väč­šou výzvou v otáz­kach využi­tia elek­tro­mo­to­rov je zjed­no­du­še­nie ich pre­vádzky a odstrá­ne­nie nut­nosti zasta­vo­va­nia kvôli dobi­tiu baté­rie.

ELEK­TRICKÉ CESTY

Kórej­ský inšti­tút KAIST pri­šiel pred časom na zau­jí­mavé zis­te­nie. Odbor­níci cen­tra pre výskum sa zaobe­rajú vývo­jom bez­drô­to­vého sys­tému nabí­ja­nia elek­tro­mo­bi­lov. Ako chcú elek­tro­mo­bily nabí­jať tak, aby nemu­seli zasta­vo­vať? Jed­no­du­cho, nabí­ja­nie bude súčas­ťou vozovky. Ďal­šou mož­nos­ťou bude inšta­lá­cia sys­tému popri ceste. Elek­tro­mo­bily sa budú nabí­jať počas jazdy! 

V Berlíne môžete dobíjať elektromobil pomocou retro zariadení umiestených na lampách

HEVO

Kórej­ský sys­tém nie je jedi­ným rie­še­ním. Vedci z New Yorku prišli s prog­ram Hevo. Ich sys­tém je posta­vený na umiest­není samo­na­bí­ja­cích blo­kov do vozovky par­ko­va­cích miest. Tento spô­sob nabí­ja­nia je tak­tiež veľmi zau­jí­ma­vou víziou. V prí­pade auto­bu­sov a taxi­ká­rov, by šlo o zau­jí­mavý spô­sob dobí­ja­nia elek­tro­mo­bi­lov počas nečin­nosti, pri­čom by sta­čilo roz­miest­niť samo­na­bí­ja­cie bloky po ich obvyk­lých sta­no­viš­tiach. Mohol by sa tak vytvo­riť fun­gu­júci sys­tém aj pre uží­va­te­ľov, ktorý by si dobí­ja­cie miesta rezer­vo­vali a využí­vali ich počas pobytu v hoteli alebo po dobu trva­nia pra­cov­nej schôdzky.

Hevo

ZÁRO­VEŇ DOČASNÉ PAR­KO­VISKO

Tento sys­tém nie je na prvý pohľad ničím výn­močný. Ide o zaria­de­nie pri­po­mí­na­júce oby­čajné kanály, pri­čom ich využi­tie má ešte jednu výhodu. Pre­na­jí­ma­teľ Heva si počas nabí­ja­nia záro­veň vyrie­šil dočasné par­ko­va­nie, čiže nie je limi­to­vaný dochá­dza­ním k nabí­ja­cím mies­tam. Osvedčí sa tento sys­tém v praxi? Naroz­diel od samo­na­bí­ja­cej cesty má však jednu nevý­hodu z časo­vého hľa­diska. Dobi­tie ener­gie potreb­nej na 300-kilo­met­rovú jazdu vyža­duje čas okolo 10 hodín. Tento sys­tém bude preto výhod­nejší pre vozidlá určené pre mest­skú dopravu, auto­busy a vozidlá taxi slu­žieb by s Hevom nemali mať prob­lém, čo sa týka zabez­pe­če­nia ener­gie na bežnú pre­vádzku. 

JAZDA V NABÍ­JA­COM PRUHU

V mes­tečku Gumi v Juž­nej Kórei je spus­tený od júna tohto roku zau­jí­mavý pro­jekt. Mes­tom jaz­dia dva elek­trické auto­busy. Nebolo by na tom nič zvláštne, nebyť využí­va­nia 12 kilo­met­ro­vého pre­ru­šo­va­ného pruhu, ktorý ich počas jazdy dobíja bez­drô­tovo cez induk­ciu! Vybu­do­va­nie 12-kilo­met­ro­vého úseku si vyžia­dalo nemalú inves­tí­ciu. Jeho vybu­do­va­nie stálo 4 mili­óny dolá­rov. 

Hevo

VÝHODY 

Aj napriek vyso­kej cene, v porov­naní so sys­té­mom Hevo a využí­va­ním sys­tému nabí­ja­nia roz­mies­te­ného popri ceste, má nabí­jací pruh nie­koľko nespor­ných výhod. Okrem jed­no­duch­šej inšta­lá­cie, mož­nosti mon­táže bez nut­nosti roz­miest­ne­nia a napo­je­nia drô­tov a elek­tric­kých vedení, je jeho inšta­lá­cia pries­to­rovo nená­ročná a este­ticky pri­ja­teľ­nej­šia ako sys­tém sple­te­ných káb­lov roz­miest­ne­ných popri vozovke. 

DOBRÉ VYHLIADKY DO BUDÚC­NOSTI

Gumi postupne expan­duje aj na ďal­šíe linky auto­bu­sov a za pár rokov by už mohla byť využí­vaná plne fun­gu­júca sieť samo­na­bí­ja­cích jazd­ných pru­hov. Bez­drô­tové napá­ja­nie je význam­ným tech­no­lo­gic­kých pokro­kov 21. sto­ro­čia. Podobný sys­tém by však sta­čilo nain­šta­lo­vať na na 5 až 15 per­cent exis­tu­jú­cich ciest. Na podobný scé­nar si však ešte počkáme. Závis­losti na čer­pa­cích a nabí­ja­cích sta­ni­ciach sa tak skoro nez­ba­víme.

Testovací úsek samonabíjacieho pruhu spoločnosti Kaist v Južnej Kórei
zdroj:autobazar.eu
Pridať komentár (0)