Najaktívnejší inves­tori v oblasti IoT za posledný rok

Ľudovít Nastišin / 7. mája 2015 / Tools a produktivita

Od SMART ter­mo­met­rov cez pre­po­jené kuchyn­ské zaria­de­nia a mobilné WiFi hots­poty v autách, ekosystém Inter­net of Things sku­točne ras­tie kaž­dým dňom vďaka novým apli­ká­ciám a tech­no­ló­giám. Na základe inte­rak­tív­neho hod­no­te­nia CB Insights bol vytvo­rený zoznam tých najaktívnejších VC a korporátnych inves­to­rov do IoT za rok 2014.

Intel Capi­tal kraľuje tomuto zoznamu vďaka jedinečným dea­lom v roku 2014, za nimi nasle­duje dobre známa Sequ­oia Capi­tal a True Ven­tu­res. Ako môžete vidieť nižšie, pro­mi­nen­tní IoT inves­tori sú nie len tech­no­lo­gické firmy ako Intel, Qual­comm a Cisco, ale aj VC spoločnosti ako Khosla Ven­tu­resKle­i­ner Per­kins Cau­field & Byers, ktoré v tento rok uskutočnili exit u Nest Labs a Drop­cam.

Pre viac informácií o finan­co­vaní IoT a exit údajoch, pozrite si CB Insights VC databázu.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

Zdroj: www.cbinsights.com

Pridať komentár (0)