Naj­dô­le­ži­tej­šia vlast­nosť pre úspech? Tento kľú­čový ele­ment z teba spraví lep­šieho člo­veka!

Martin Bohunický / 6. október 2015 / Tools a produktivita

Všetci hľa­dáme spô­sob, ako uspieť. Ten tajný ele­ment, ktorý urobí roz­diel. Jediná pravda však neexis­tuje. Je nie­koľko rôz­nych zruč­ností, ktoré môžeš zmák­nuť a posu­núť tak svoj život na iný level. 

No predsa je tu jedna vec, o kto­rej si mys­lím, že je v dneš­nom svete naj­dô­le­ži­tej­šia. Je to niečo, čo mno­hým ľuďom chýba. Je to seba-kon­trola.

Všetci chceme žiť zdravo a mať návyky, ktoré nám pro­spie­vajú. No pove­dzme si pravdu, ľudia okolo teba sa deň čo deň zabí­jajú. A ty, ani ja, na tom zrejme nie sme o moc lep­šie. Samoz­rejme že smrť nepríde okam­žite, no príde skôr, ako by sme oča­ká­vali. Cuk­rovka a rako­vina sú stra­šiaky, ktoré nás čakajú možno už za rohom. Pre­tože väč­šinu spo­loč­ností zau­jíma zisk, nie tvoje zdra­vie. Zod­po­vedný za seba si jedine ty.

Všetky tieto veci sa dejú pre nedos­ta­tok seba-kon­troly. Dnešná eko­no­mika je zalo­žená na potre­bách a dis­cip­lína sa z nás totálne vytráca. Pred­stav si však svet, kde máš svoje bytie plne pod kon­tro­lou. Kde ťa neo­vláda tele­ví­zia a reklama a všetky tie pro­dukty. Kde kon­zu­mu­ješ len zdravé a chutné jedlo. Kde pra­vi­delne cvi­číš, aspoň tri­krát týž­denne. Ak doká­žeš svoju stravu a cvi­če­nie dostať pod kon­trolu aspoň na rok, totálne zme­níš svoj život, nie­len svoje telo.

Poďme ďalej. Pred­stav si, že dve hodiny denne venu­ješ číta­niu kni­žiek. A všetko to potom apli­ku­ješ do života a pre­me­níš na akciu. Nech máš aký­koľ­vek prob­lém v živote, vždy exis­tuje aspoň jedna naozaj dobrá knižka, ktorá ti ho pomôže vyrie­šiť. Neviem koľko takto ročne pre­čí­taš kni­žiek, určite to však bude viac, ako väč­šina ľudí na svete. Alebo aj nie. Lebo seba-kon­trola.

Ďalej. 80% ľudí by rado nie­kedy napí­salo knihu. 1% to reálne dokáže. Prečo? Pre­tože nemajú seba-kon­trolu na to, aby pra­vi­delne písali. Pred­stav si, ako málo stačí. Napí­sať 500 slov denne. Po roku máš viac ako 180 000 slov. Možno to nebude sve­tový best­sel­ler, no napí­sal si knihu. A možno aj bude..

Na svete sú tri typy ľudí:

Ktorí makajú na tom, aby sa veci stali.

Ktorí sle­dujú, ako sa veci dejú.

Ktorí nechápu, čo sa práve stalo.

Spo­loč­nosť je zlo­žená pre­važne z ľudí tre­tieho typu. Nechápu, ako sa dostali do dlhov, prečo majú nad­váhu a cítia sa hrozne. Druhý typ pohŕda tre­ťou sku­pi­nou a nad­šene sle­duje mužov akcie, ktorí dosa­hujú veľké veci. No nikdy nepre­vezmú zod­po­ved­nosť a zostanú pri zdie­ľaní obráz­kov. A potom je tu prvý typ, tí šťastní. Vedia, že stať sa môže čokoľ­vek, ak tomu pomôžu. Stačí si vybu­do­vať seba-kon­trolu a dovo­liť veciam, aby sa diali.

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)