Najk­raj­šie foto­gra­fie z dro­nov z tých najk­raj­ších kútov sve­ta

Dárius Polák / 19. augusta 2016 / Lifehacking

Pozri sa na tie­to fot­ky a pre­svedč sa sám, pre­čo sa foto­gra­fo­va­nie z dro­nov stá­va čoraz popu­lár­nej­šou akti­vi­tou.

Toto sú naj­lep­šie fot­ky uve­rej­ne­né na Dro­nes­ta­gram-e, sociál­nej sie­ti, zame­ra­nej na zdie­ľa­nie fotiek z dro­nov.

Dro­ny sa stá­va­jú neus­tá­le sa zvy­šu­jú­cim spô­so­bom zís­ka­va­nia nových per­spek­tív na svet. V súčas­nos­ti doslo­va neexis­tu­jú žiad­ne fyzic­ké hra­ni­ce toho, z aké­ho mies­ta môže­te fotiť.“ – Eric Dupin, CEO Dro­nes­ta­gram-u.

  • Socha Ježi­ša Kris­ta, Rio de Jane­i­ro, Bra­zí­lia.
1
  • Záliv Amal­fi, Talian­sko.
2
  • Stra­te­ný ostrov, Tahaa, Fran­cúz­ska Poly­né­zia.
3
  • Mont Saint Michel, Nor­man­dia, Fran­cúz­sko.
4
  • Vod­ná nádrž Xiwei, Zou­cheng, Shan­dong, Čína.
5
  • Para­ca­tu, Bra­zí­lia.
6
  • Ťavia závod­ná drá­ha, Al Mar­moun, Spo­je­né Arab­ské Emi­rá­ty.
7
  • Marin­ga, Para­na, Bra­zí­lia.
8
  • Jaze­ro Tur­go­y­ak, Miass, Rus­ko.
10

zdroj: mashable.com

Pridať komentár (0)