Naj­lep­ší pre­te­kár­sky simu­lá­tor za 170 000 EUR!

David / 11. augusta 2015 / Tech a inovácie

Jaz­da autom je pre mno­hých vodi­čov nie­len nut­nosť dostať sa z bodu A do bodu B, ale aj pote­še­ním. No nie kaž­dý má to šťas­tie vlast­niť dosť výkon­né auto na to, aby si to dosý­ta užil. Prá­ve pre to exis­tu­jú počí­ta­čo­vé hry.

Aby bol záži­tok reál­nej­ší, mno­hí milov­ní­ci rých­lych kolies sia­ha­jú aj po pedá­loch či volan­toch. O level vyš­šie sú závod­né simu­lá­to­ry, kto­ré doká­žu simu­lo­vať aj pre­ťa­že­nie, aj keď len v obme­dze­nej mie­re. Obdob­ný simu­lá­tor spo­loč­nos­ti Ford vám prá­ve pred­sta­vu­je­me, údaj­ne je naj­lep­ší na sve­te. Ale aj poriad­ne dra­hý.

LEP­ŠIE AKO SKU­TOČ­NÉ AUTO?

Ten­to simu­lá­tor má všet­ko, čo by mal mať. Pedá­le, volant aj radia­cu páku zo špor­to­vé­ho auto­mo­bi­lu. Pre­te­kár­ska sedač­ka má aj bez­peč­nost­né pásy, tak­že všet­ko ako má byť. Simu­lá­tor sa pohy­bu­je pod­ľa toho, ako jaz­dí­te. Pri­dá­va­te? Naklo­ní sa doza­du. Brz­dí­te? Naklo­ní sa dopre­du, pri zákru­tách zas do strán. Tým sa sna­ží čo naj­ver­nej­šie simu­lo­vať pre­ťa­že­nia, kto­ré počas jaz­dy pre­ží­va­te. Maxi­mál­ne pre­ťa­že­nie, kto­ré doká­že simu­lo­vať má byť až 0,5 G. Na simu­lá­tor fajn, no porov­na­teľ­né zaži­je­te aj pri bež­nom aute a ostrej­šej jaz­de.

Jedi­ným prob­lé­mom je cena. Maso­vé­ho roz­ší­re­nia by sa doč­kal, ak by stál pove­dz­me 1 500 eur. Ak by stál 4 500, stá­le by sa iste našli záu­jem­co­via. Sto­jí však ove­ľa, ove­ľa ale fakt ove­ľa viac. V pre­poč­te oko­lo 170 000 eur. Za tie penia­ze si doká­že­te špor­to­vé auto aj zakú­piť a nemu­sí­te sa hrať na simu­lá­to­re. Čo by ste upred­nost­ni­li vy, simu­lá­tor, ale­bo reál­ne špor­to­vé auto? :)

Ford simulátorFord simulátor

zdroj: autobazar.eu

Pridať komentár (0)