Naj­lepší pre­te­kár­sky simu­lá­tor za 170 000 EUR!

David / 11. augusta 2015 / Tech a inovácie

Jazda autom je pre mno­hých vodi­čov nie­len nut­nosť dostať sa z bodu A do bodu B, ale aj pote­še­ním. No nie každý má to šťas­tie vlast­niť dosť výkonné auto na to, aby si to dosýta užil. Práve pre to exis­tujú počí­ta­čové hry.

Aby bol záži­tok reál­nejší, mnohí milov­níci rých­lych kolies sia­hajú aj po pedá­loch či volan­toch. O level vyš­šie sú závodné simu­lá­tory, ktoré dokážu simu­lo­vať aj pre­ťa­že­nie, aj keď len v obme­dze­nej miere. Obdobný simu­lá­tor spo­loč­nosti Ford vám práve pred­sta­vu­jeme, údajne je naj­lepší na svete. Ale aj poriadne drahý.

LEP­ŠIE AKO SKU­TOČNÉ AUTO?

Tento simu­lá­tor má všetko, čo by mal mať. Pedále, volant aj radiacu páku zo špor­to­vého auto­mo­bilu. Pre­te­kár­ska sedačka má aj bez­peč­nostné pásy, takže všetko ako má byť. Simu­lá­tor sa pohy­buje podľa toho, ako jaz­díte. Pri­dá­vate? Nakloní sa dozadu. Brz­díte? Nakloní sa dopredu, pri zákru­tách zas do strán. Tým sa snaží čo naj­ver­nej­šie simu­lo­vať pre­ťa­že­nia, ktoré počas jazdy pre­ží­vate. Maxi­málne pre­ťa­že­nie, ktoré dokáže simu­lo­vať má byť až 0,5 G. Na simu­lá­tor fajn, no porov­na­teľné zaži­jete aj pri bež­nom aute a ostrej­šej jazde.

Jedi­ným prob­lé­mom je cena. Maso­vého roz­ší­re­nia by sa doč­kal, ak by stál pove­dzme 1 500 eur. Ak by stál 4 500, stále by sa iste našli záu­jem­co­via. Stojí však oveľa, oveľa ale fakt oveľa viac. V pre­počte okolo 170 000 eur. Za tie peniaze si doká­žete špor­tové auto aj zakú­piť a nemu­síte sa hrať na simu­lá­tore. Čo by ste upred­nost­nili vy, simu­lá­tor, alebo reálne špor­tové auto? :)

Ford simulátorFord simulátor

zdroj: autobazar.eu

Pridať komentár (0)