Naj­lepší slo­ven­skí dizaj­néri — časť 1.

Michal Králik: Sketcher.sk / 18. mája 2015 / Tools a produktivita

Na stránke Pile of pixels som sa dopra­co­val ku dizaj­né­rom zo Slo­ven­ska. Tak ako veľa iných strá­nok sa aj táto snaží vybrať tých naj. V dobe písaní tohto článku obsa­huje slo­ven­ská časť 40 dizaj­né­rov zo všet­kých rôz­nych sfér dizajnu. Či už sú to ilus­trá­tori, logo dizaj­néri alebo art direk­tori. Pred­stavme si teda prvú desinku.


Logoweb.sk  prvá logo galéria tvorby slovenských a českých dizajnérov.

13 Bytes

Prvé v zozname dizaj­né­rov sa obja­vilo štú­dio 13 Bytes. Toto štú­dio zalo­žil Daniel Hut­ňan, admi­nis­trá­tor a zakla­da­teľ FB komu­nit­nej stránky Slo­ven­skí a českí dizaj­néri!. Dano je zakla­da­teľ, ale aj pre­vádz­ko­va­teľ por­tálu Logoweb.sk a navyše “daniel­hut­ňan” v prog­ra­mo­vaní je to presne 13 Bytov.

Špe­cia­li­zá­cia: prog­ra­má­tor, web­di­zaj­nér
Základňa: Svid­ník

www.chameleon design

Chame­leon Design

Ďal­ším v zozname je Cha­me­leon design vedený Tomá­šom Vate­hom. Jeho logá zís­ka­vajú oce­ne­nia po celom svete a jeho práce môžete nájsť v nie­koľ­kých pub­li­ká­ciách veno­va­ným logo dizajnu.

Špe­cia­li­zá­cia: logo dizajn, bran­ding, gra­fický dizajn
Základňa: Strop­kov

Freelnacer grafik webdesigner Tomáš Doležal

Tomas Dole­žal

Tomáš je absol­ven­tom ZSŠ Poly­gra­fic­kej v Rači. Je to web dizaj­nér, ktorý má rád nové výzvy a snaží sa maxi­málne napre­do­vať.

Špe­cia­li­zá­cia: web dizajn, bran­ding a ilus­trá­cie
Základňa: Šala

Dribbble  Rudolf Vychovaly

Rudolf Vycho­valy

Rudolf je mladý, zato však veľmi šikovný a nad­šený gra­fický dizaj­nér. Zau­jí­majú ho hlavne vek­to­rové ilus­trá­cie, špor­tový bran­ding a gra­fika.

Špe­cia­li­zá­cia: gra­fický dizajn, bran­ding, ilus­trá­cie
Základňa: Tren­čín

Portfólio  Peter Bučan – graphic designer  grafické štúdio  grafik

Peter Bučan

Prvú päticu uzat­vára Peter. Autor člán­kov o dizajne a gra­fický dizaj­nér, ktorý sa gra­fic­kému dizajnu venuje už viac ako 10 rokov. Podľa jeho slov rád pra­cuje na pro­jek­toch, ktoré si vyža­dujú pro­fe­si­onálny prí­stup.

Špe­cia­li­zá­cia: gra­fický dizajn, bran­ding, typo­gra­fia, logo dizajn
Základňa: Senec

Dribbble  Dominik Fodora

Domi­nik Fodora

Domi­nik sa venuje hlavne gra­fic­kému dizajnu a to v akej­koľ­vek podobe. Od oba­lo­vého dizajnu až po rôzne typy pub­li­ká­cií.

Špe­cia­li­zá­cia: gra­fický dizajn
Základňa: Tren­čín

Jozef Kyselica

Jozef Kyse­lica

Jozef “Jofan” Kysela je mladý kre­a­tívny dizaj­nér, ktorý sa venuje web dizajnu a tvorbe firem­ných iden­tít. Rád navrhuje nové mož­nosti či zlep­še­nia.

Špe­cia­li­zá­cia: bran­ding, logo dizajn, web dizajn
Základňa: Tren­čín

marvin digital  grafický dizaj

Andrej Kraj­čir

Andrej je mladý UI / web dizaj­nér (nie hips­ter, ani Apple fana­tik). Zalo­žil si digi­tálnu agen­túru Mar­vin digi­tal a sústredí sa najmä na tvorbu webov, bran­ding a on-line mar­ke­ting.

Špe­cia­li­zá­cia: web dizajn, UI dizajn, bran­ding, on-line mar­ke­ting
Základňa: Bánovce nad Beb­ra­vou

Marek Polakovic  Art Director Graphic Designer Illustrator Movies Lover

Marek Pola­ko­vič

Digi­tálny art direk­tor s posad­los­ťou pre ilus­trá­cie, typo­gra­fia a bran­ding.

Špe­cia­li­zá­cia: ilus­trá­cie, typo­gra­fia, bran­ding
Základňa: Bra­ti­slava

Martin Maričák  Designer s Journey

Mar­tin Mari­čák

Prvú desiatku uzat­vára Mar­tin. Ozna­čuje sa za dizaj­néra roz­hraní (inter­face desig­ner) alebo aj UI dizaj­néra.

Špe­cia­li­zá­cia: UI dizaj­nér
Základňa: Košice

O týž­deň si pred­sta­víme ďal­šiu desiatku naj­lep­ších slo­ven­ských dizaj­né­rov podľa POP.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

Zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)