Naj­lepší špor­tovci, ktorí sa stali úspeš­nými pod­ni­ka­teľmi

Mirka Chovancová / 18. apríla 2016 / Business

V dneš­nom do športu zbláz­ne­nom svete sa špor­tovci ako LeB­ron James alebo Tony Hawk stá­vajú známe mená nie len vďaka špor­to­vým úspe­chom, ale i kvôli ich pod­ni­ka­teľ­ským akti­vi­tám.

Dokonca sa stáva, že vďaka obcho­do­va­niu si zaro­bia väč­šie množ­stvo peňazí ako počas svo­jej špor­to­vej kari­éry. Spo­ločne sa teda pozrieme na 10 žia­ri­vých prí­kla­dov toho, že ak sa chce, tak vieme byť úspešní aj vo via­ce­rých sme­roch.

foto: huffingtonpost.com

1. Oscar De La Hoya pre­zý­vaný i “zlatý chla­pec“

Zís­kal 5- krát titul v boxe v kate­gó­rii rôz­nych váho­vých tried, ďalej za svoju kari­éru zís­kal cel­kom 10 maj­strov­ských pásov a v roku 1992 i zlatú olym­pij­skú medailu. Za 18 ročnú boxer­skú kari­éru zaro­bil 612 mili­ó­nov $ a v roku 2000 bol jeho album “Oscar“ nomi­no­vaný na cenu Grammy. Osca­rova správ­cov­ská spo­loč­nosť Gol­den Boy Pro­mo­ti­ons sa skladá z viac ako 40 bojov­ní­kov a mnoho pod­ni­kov, ktoré zará­bajú viac ako 100 mili­ó­nov $ ročne. De La Hoya osobne vlastní viac ako 50% spo­loč­nosti.

2. Michael Jor­dan – prav­de­po­dobne naj­lepší hráč bas­ket­balu

Začal ako hráč za Chi­cago Bull a neskôr pre Was­hing­ton Wizard so zis­kom v plate vo výške viac ako 90 mili­ó­nov $. V súčas­nej dobe je maji­te­ľom Char­lotte Bob­cats, ktorý odkú­pil za cca 175 mili­ó­nov $ a samoz­rejme je tvá­rou Air Jor­dan teni­siek Nike. Ďal­šie nesmieme zabud­núť spo­me­núť firmy ako Gato­rade, Whe­a­ties, McDo­nald Coca-Cola, Chev­ro­let, RAY­O­VAC a Hanes. Odha­do­vaná hod­nota jeho majetku bola viac ako $ 500 mili­ó­nov pred roz­vo­dom v roku 2006.

3. Venus Wil­liams

V súčas­nej dobe zara­dila na 3. miesto na svete v dvoj­hre a na 2. mieste vo štvor­hre. Táto špič­ková tenis­tka znovu obno­vila žen­ský tenis a zaro­bila 15,5 mili­óna $ z hra­nia v tomto roku, podľa časo­pisu For­bes. Wil­liams je v súčas­nej dobe CEO jej firmy inte­ri­é­ro­vého dizajnu “V Starr Inte­ri­ors”. Tiež začala svoju vlastnú módnu líniu v roku 2007. So ses­trou Sere­nou sú maji­teľ­kami Miami Dolp­hins. V roku 2001 pod­pí­sala päť­ročnú zmluvu s Ree­bok Inter­na­ti­onal za 40 mili­ó­nov $. Jej nová kniha “Come To Win” bola piata na zozname New York Times best­sel­le­rov.

wenus

foto: wikimedia.org

4. Tony Hawk 

Spon­zo­ro­vaný od 14. roka ako pro­fe­si­onál v ska­te­bo­ar­dingu bol odvtedy počas celých 17 rokov víťa­zom v 73 súťa­žiach zo 100, ako prvý vôbec zís­kal “900” v X games. Hawk je vlast­ní­kom Bird­house, jed­nej z naj­väč­ších ska­te­bo­ar­din­go­vých spo­loč­ností na svete, zalo­žil si svoju vlastnú módnu značku “Hawk Clot­hing”. V spo­jení s Acti­vi­sion vytvo­ril Tony Hawk v roku 1999 video­hru, ktorá sa rýchlo stala best­sel­le­rom. Len v roku 2008 zaro­bil Hawk 12 mili­ó­nov $.

5. John Elway

Hoci bol povo­laný do Bal­ti­more Colts, John Elway hral pre Den­ver Bron­cos. Jeho počia­točná zmluva s Bron­cos bol za šesť rokov, 12.700.000 $ kon­traktu. Drive.” Pomo­hol viesť Bron­cos k pia­tim Super Bowl víťazs­tvám. Od odchodu do dôchodku, vlast­nil nie­koľko pod­ni­kov a píše blog NFL. Zalo­žil tiež Elway Foun­da­tion, nezis­kovú orga­ni­zá­ciu pre pre­ven­ciu zne­uží­va­nia detí. Vďaka pre­daju pia­tich auto­sa­ló­nov zaro­bil v roku 1997 82,5 mili­óna $ .

foto: Alux.com

6. LeB­ron James

Odve­dený priamo z vyso­kej školy do Cle­ve­land Cava­liers vraj uká­zal talent na rov­na­kej úrovni ako Michael Jor­dan. Zará­bal 19.000.000 $ prvé 4 roky s Cava­liers. James pod­pí­sal 90.000.000 $ kon­trakt so spo­loč­nos­ťou Nike na sedem rokov,. Nike vydal jeho prvé topánky Air zoom gene­rá­cie, ktoré pre­dalo sa 72.000 párov na $ 110 v prvom mesiaci.

7. George Fore­man

Tento prie­bor­ník v ťaž­kej váhe vzal boxer­ský svet úto­kom so svo­jím pozo­ru­hod­ným štý­lom boja proti Muham­madu Alimu. V pod­ni­kaní uspel, ale množ­stvom viac než 100 mili­ó­nov George Fore­man gri­lov, ktoré boli pre­dá­vané po celom svete. Fore­man pre­dal mar­ke­tin­gové práva k jeho gri­lom v roku 1999 na 137 mili­ó­nov $, viac ako by zaro­bil vo svo­jej kari­ére ako boxer. Tiež vlastní vlastnú mar­ke­tin­govú agen­túru, známu ako LRMR, ktorá zabez­pe­čil zmluvy s Nike, Sprite, Gla­céau a Bubb­li­ci­ous.

8. Dave Bing — jeden z 50 naj­väč­ších hrá­čov NBA

S Det­roit Pis­tons vybo­jo­val počas viac ako deväť sezón roko­va­niami o jeho kon­trakt od 15.000 $ až 450.000$. V roku 1980, Bing začal s Big Steel v Det­ro­ite. Počas desať­ročí sa jeho oce­lia­reň vytiahla na 61.000.000 $ roč­ného obratu, čo zna­me­nalo, že Big Steel bola 10. naj­väč­šia firma vlast­nená Afriko – Ame­ri­ča­nom. Ako pred­seda Bing Group, ktorá je v súčas­nosti dodá­va­te­ľom pre auto­mo­bi­lový prie­my­sel, má obrat cez 200 mili­ó­nov $.

foto: huffingtonpost.com

9. Roger Stau­back

Bol quar­ter­back pre Dal­las Cowboys od roku 1969 do roku 1979. V roku 1997, Stau­bach zalo­žil rea­litnú spo­loč­nosť Stau­bach Com­pany. Pôso­bil ako gene­rálny ria­di­teľ od roku 1982. Firma mala 60 pobo­čiek v USA, Kanade a Mexiku, kým ju nedávno kúpila spo­loč­nosť Jones Lang LaSalle za 613 mili­ó­nov $.

10. Vin­nie John­son — jeden z naj­väč­ších, “šies­tym mužom” v his­tó­rii bas­ket­balu

Vin­nie John­son pomá­hal viesť Det­roit Pis­tons k počet­ným NBA víťazs­tvám. Je obzvlášť známy pre poto­pe­nie víťaz­ného výstrelu v roku 1990 NBA vo finále proti Port­landu s 00.7 sekun­dami pone­cha­nými v hre. Po odchode do dôchodku, John­son zalo­žil Pis­ton Auto­mo­tive. Spo­loč­nosť má teraz viac ako 200 zamest­nan­cov a tržby vo výške viac ako 85 mili­ó­nov $.

Vinnie_Johnson_wxhwyn

foto: images.complex.com

Zdroj: therichest.com, cnbc.com, wikipedia.org, zdroj titul­nej foto­gra­fie: forbes.com

Pridať komentár (0)