Naj­lep­šie české kan­ce­lá­rie v roku 2015

Kristína Šuvadová / 3. marca 2016 / Business

Zdrav­šie a pohodl­nej­šie pro­stre­die, ktoré pod­po­ruje kre­a­ti­vitu aj tímovú prácu. To sú naj­dô­le­ži­tej­šie požia­davky na kan­ce­lá­riu, do kto­rej bude len radosť cho­diť.

Súťaž CBRE fun­guje už tretí rok a každý rok sa vybe­rie tá naj­lep­šie zaria­dená kan­ce­lá­ria. Naj­nov­šie tiež hod­no­tili kan­ce­lá­rie rôz­nych firiem ako naprí­klad J&T banka, reklamná agen­túra Oglivy & Mat­her, či alter­na­tívny klub Paper Hub.

Do súťže sa pri­hlá­silo niečo cez 80 firiem a naj­lep­šie pries­tory vybe­rala 33-členná odborná porota. Podľa archi­tektky a pred­sed­kyne poroty Evy Jiřič­nej bolo naozaj z čoho vybe­rať.

Atrak­tívne pra­covné pro­stre­die je omnoho viac dôle­ži­tej­šie, ako si mys­líme. Je doká­zané, že prí­jemné pro­stre­die moti­vuje zamest­nan­cov omnoho viac, ako zvý­še­nie platu. Tak­tiež pri­ťa­huje mladé talenty a dôka­zom úspeš­nosti tejto teórie sú aj veľké firmy ako Mic­ro­soft, či Google.” Tvrdí člen poroty Filip Muška.

Tu je preto ukážka nie­kto­rých víťa­zov:

J&T Banka — víťaz kate­gó­rie “Zasa­dačka roka”.

1

23

Oglivy&Mather — víťaž kate­gó­rie “Kan­ce­lá­ria ako DNA firmy”.

4

56

Jet Brains — víťaz kate­gó­rie “Najat­rak­tív­nej­šie pra­covné pro­stre­die”.

7

89

LIKO-S — víťaz kate­gó­rie “Zdravá kan­ce­lá­ria”.

10

1112

Entera Group — víťaz kate­gó­rie “Kan­ce­lá­ria pre budúce výzvy”.

13

1415

Paper Hub — víťaz kate­gó­rie “Cena verej­nosti”.

161718

Zdroj: forbes.cz, zdroj foto­gra­fií: forbes.cz

Pridať komentár (0)