Naj­lep­šie čes­ké kan­ce­lá­rie v roku 2015

Kristína Šuvadová / 3. marca 2016 / Business

Zdrav­šie a pohodl­nej­šie pro­stre­die, kto­ré pod­po­ru­je kre­a­ti­vi­tu aj tímo­vú prá­cu. To sú naj­dô­le­ži­tej­šie požia­dav­ky na kan­ce­lá­riu, do kto­rej bude len radosť cho­diť.

Súťaž CBRE fun­gu­je už tre­tí rok a kaž­dý rok sa vybe­rie tá naj­lep­šie zaria­de­ná kan­ce­lá­ria. Naj­nov­šie tiež hod­no­ti­li kan­ce­lá­rie rôz­nych firiem ako naprí­klad J&T ban­ka, reklam­ná agen­tú­ra Ogli­vy & Mat­her, či alter­na­tív­ny klub Paper Hub.

Do súť­že sa pri­hlá­si­lo nie­čo cez 80 firiem a naj­lep­šie pries­to­ry vybe­ra­la 33-člen­ná odbor­ná poro­ta. Pod­ľa archi­tekt­ky a pred­sed­ky­ne poro­ty Evy Jiřič­nej bolo naozaj z čoho vybe­rať.

Atrak­tív­ne pra­cov­né pro­stre­die je omno­ho viac dôle­ži­tej­šie, ako si mys­lí­me. Je doká­za­né, že prí­jem­né pro­stre­die moti­vu­je zamest­nan­cov omno­ho viac, ako zvý­še­nie pla­tu. Tak­tiež pri­ťa­hu­je mla­dé talen­ty a dôka­zom úspeš­nos­ti tej­to teórie sú aj veľ­ké fir­my ako Mic­ro­soft, či Goog­le.” Tvr­dí člen poro­ty Filip Muš­ka.

Tu je pre­to ukáž­ka nie­kto­rých víťa­zov:

J&T Ban­ka — víťaz kate­gó­rie “Zasa­dač­ka roka”.

1

23

Oglivy&Mather — víťaž kate­gó­rie “Kan­ce­lá­ria ako DNA fir­my”.

4

56

Jet Brains — víťaz kate­gó­rie “Najat­rak­tív­nej­šie pra­cov­né pro­stre­die”.

7

89

LIKO-S — víťaz kate­gó­rie “Zdra­vá kan­ce­lá­ria”.

10

1112

Ente­ra Group — víťaz kate­gó­rie “Kan­ce­lá­ria pre budú­ce výzvy”.

13

1415

Paper Hub — víťaz kate­gó­rie “Cena verej­nos­ti”.

161718

Zdroj: forbes.cz, zdroj foto­gra­fií: forbes.cz

Pridať komentár (0)