Naj­nov­šia inves­tí­cia Neulogy Ven­tu­res je do slo­ven­skej spo­loč­nosti Lime­wood

Jakub Jablonický / 3. augusta 2016 / Startupy

Lime­wood je star­tup, ktorý ponúka big data ana­ly­tické rie­še­nia ban­kám a pois­ťov­niam.

unnamed

Neulogy Ven­tu­res inves­to­vali do slo­ven­ského star­tupu Lime­wood, ktorý ponúka apli­ko­vané ana­ly­tické rie­še­nia pre pois­ťovne a banky. Rie­še­nia Lime­wood týmto spo­loč­nos­tiam umož­nia moni­to­ro­vať a ana­ly­zo­vať sprá­va­nie ich dis­tri­buč­ných sietí, iden­ti­fi­ko­vať lapse riziká a opti­ma­li­zo­vať port­fó­liá. Sle­do­vané dáta sú dopl­nené modelmi, pre­d­ik­tív­nymi fun­kciami a vizu­ali­zá­ciami.

Lime­wood bol zalo­žený skú­se­nými mana­žérmi, ktorí pred­tým pôso­bili v IT a pois­ťo­va­cej sfére. CEO spo­loč­nosti Rado­van Čech­vala má, rov­nako ako zvy­šok jeho tímu, veľké množ­stvo skú­se­ností v oblas­tiach pre­d­ik­tív­nej ana­lýzy, data ware­hou­singu a big data, skom­bi­no­vané s know-how z apli­ko­va­nej šta­tis­tiky.

Vidíme veľký poten­ciál v tech­no­lo­gic­kom naru­šení kon­zer­va­tív­neho ban­kov­níc­tva a pois­ťov­níc­tva a sme nad­šení, že môžeme Lime­wood pomôcť dostať sa aj do ďal­ších odvetví, v kto­rých by mohli ich ana­ly­tické a vizu­ali­začné pro­dukty byť uži­točné,“ hovorí Chris­tián Mandl, par­tner Neulogy Ven­tu­res, ktorý mal na sta­rosti túto trans­ak­ciu.

Untitled-2

Zdroj: neulogy.vc, zdroj titul­nej foto­gra­fie: limewood.eu

Pridať komentár (0)