NAJOD­POR­NEJ­ŠIE OBYT­NÉ AUTO SVE­TA ZA TAK­MER 3 MILI­Ó­NY EUR!

David / 6. novembra 2015 / Tech a inovácie

Autá majú už od počiat­ku jed­nu hlav­nú fun­kciu. Dostať ľudí a tovar z bodu A do bodu B. Postu­pom času sa z áut stá­val aj sym­bol pre­stí­že, imi­džu. Auto­mo­bil­ky klád­li čoraz väč­ší dôraz na dizajn. No nie vždy sa to poda­ri­lo. Taká Mul­tip­la by o tom vede­la roz­prá­vať. Toto obyt­né auto však posú­va hra­ni­ce nevku­su na cel­kom novú úro­veň.

JED­NO­OKÝ KYK­LOP

Asi to si pomys­lí­te, ak celý kolos kde­si zhliad­ne­te v spä­ť­á­koch. Obrov­ské kru­ho­vé čel­né sklo je urči­te zau­jí­ma­vé, no neme­nej odpu­di­vé. Mas­ka chla­di­ča vyze­rá ako­si smut­ne a podiv­ný náraz­ník je ako ovis­nu­tá papu­ľa uslin­ta­né­ho dôchod­cu. Naozaj div­ná kom­bi­ná­cia. Celý podi­vu­hod­ný kolos nesie názov EleM­Ment Palaz­zo Supe­ri­or. Už pod­ľa krko­lom­né­ho náz­vu sa dá vyčí­tať, že pôj­de o nie­čo uni­kát­ne. Napriek vizu­ál­ne odpu­di­vé­mu zja­vu ide o naozaj­st­ný vrchol luxu­su.

EleMMent Palazzo Superior

TRO­J­IZ­BÁK NA KOLE­SÁCH

Zau­jí­ma­vos­ťou je vysú­va­cí mecha­niz­mus celé­ho obra. Šír­ka vozid­la je pri jaz­de 2,55 met­ra. Po zapar­ko­va­ní sa ale doká­že roz­ší­riť na šír­ku až 5 met­rov. Vďa­ka tomu je roz­lo­ha celé­ho obyt­né­ho auta až 68 met­rov štvor­co­vých, čo nema­jú ani nie­kto­ré byty! Tak fan­tas­tic­kým roz­me­rom samoz­rej­me výraz­ne dopo­moh­la prí­tom­nosť rámu z nákla­dia­kov Vol­vo. Vnút­ri náj­de­te úpl­ne všet­ko, na čo si pomys­lí­te. Za kabí­nou pre vodi­ča a spo­lu­jazd­cov je prvo­tried­ny apart­mán. V obý­va­cej miest­nos­ti náj­de­te okrem kuchyn­ské­ho kúta aj bar, chlad­nič­ku, mraz­nič­ku, mik­ro­vln­ku, chlad­nič­ku na víno, výrob­ník ľadu, je toho viac než dosť.

Sú tu dve obrov­ské tele­víz­ne obra­zov­ky, mul­ti­me­diál­ne cen­trum, prvo­tried­ne audio, vlast­né wifi. Samoz­rej­mos­ťou je toale­ta, kúpeľ­ňa s masáž­nym spr­cho­va­cím kútom a luxus­ná spál­ňa. Vďa­ka 800 lit­rom čis­tej a 800 lit­rom úžit­ko­vej vody sa nemu­sí­te báť ani dlh­šej dovo­len­ky a to bez nut­nos­ti dopl­ne­nia. Táto ošta­ra je tak sku­toč­ne pre­py­cho­vá a roz­hod­ne nie pre kaž­dé­ho. Cena dosa­hu­je tak­mer 3 mili­ó­ny, čo je sku­toč­ne astro­no­mic­ká čias­t­ka.

EleMMent Palazzo Superior

EleMMent Palazzo Superior

EleMMent Palazzo Superior

EleMMent Palazzo Superior
Pridať komentár (0)