NAJOD­POR­NEJ­ŠIE OBYTNÉ AUTO SVETA ZA TAK­MER 3 MILI­ÓNY EUR!

David / 6. novembra 2015 / Tech a inovácie

Autá majú už od počiatku jednu hlavnú fun­kciu. Dostať ľudí a tovar z bodu A do bodu B. Postu­pom času sa z áut stá­val aj sym­bol pre­stíže, imi­džu. Auto­mo­bilky kládli čoraz väčší dôraz na dizajn. No nie vždy sa to poda­rilo. Taká Mul­tipla by o tom vedela roz­prá­vať. Toto obytné auto však posúva hra­nice nevkusu na cel­kom novú úro­veň.

JED­NO­OKÝ KYK­LOP

Asi to si pomys­líte, ak celý kolos kdesi zhliad­nete v spä­ť­á­koch. Obrov­ské kru­hové čelné sklo je určite zau­jí­mavé, no neme­nej odpu­divé. Maska chla­diča vyzerá akosi smutne a podivný náraz­ník je ako ovis­nutá papuľa uslin­ta­ného dôchodcu. Naozaj divná kom­bi­ná­cia. Celý podi­vu­hodný kolos nesie názov EleM­Ment Palazzo Supe­rior. Už podľa krko­lom­ného názvu sa dá vyčí­tať, že pôjde o niečo uni­kátne. Napriek vizu­álne odpu­di­vému zjavu ide o naozaj­stný vrchol luxusu.

EleMMent Palazzo Superior

TRO­J­IZ­BÁK NA KOLE­SÁCH

Zau­jí­ma­vos­ťou je vysú­vací mecha­niz­mus celého obra. Šírka vozidla je pri jazde 2,55 metra. Po zapar­ko­vaní sa ale dokáže roz­ší­riť na šírku až 5 met­rov. Vďaka tomu je roz­loha celého obyt­ného auta až 68 met­rov štvor­co­vých, čo nemajú ani nie­ktoré byty! Tak fan­tas­tic­kým roz­me­rom samoz­rejme výrazne dopo­mohla prí­tom­nosť rámu z nákla­dia­kov Volvo. Vnútri náj­dete úplne všetko, na čo si pomys­líte. Za kabí­nou pre vodiča a spo­lu­jazd­cov je prvo­triedny apart­mán. V obý­va­cej miest­nosti náj­dete okrem kuchyn­ského kúta aj bar, chlad­ničku, mraz­ničku, mik­ro­vlnku, chlad­ničku na víno, výrob­ník ľadu, je toho viac než dosť.

Sú tu dve obrov­ské tele­vízne obra­zovky, mul­ti­me­diálne cen­trum, prvo­triedne audio, vlastné wifi. Samoz­rej­mos­ťou je toaleta, kúpeľňa s masáž­nym spr­cho­va­cím kútom a luxusná spálňa. Vďaka 800 lit­rom čis­tej a 800 lit­rom úžit­ko­vej vody sa nemu­síte báť ani dlh­šej dovo­lenky a to bez nut­nosti dopl­ne­nia. Táto oštara je tak sku­točne pre­py­chová a roz­hodne nie pre kaž­dého. Cena dosa­huje tak­mer 3 mili­óny, čo je sku­točne astro­no­mická čias­tka.

EleMMent Palazzo Superior

EleMMent Palazzo Superior

EleMMent Palazzo Superior

EleMMent Palazzo Superior
Pridať komentár (0)