Naj­po­hodl­nej­šie topán­ky na sve­te si namies­to obú­va­nia oba­lí­te oko­lo cho­di­diel

Michal Sorkovský / 26. augusta 2015 / Tech a inovácie

Poču­li ste už nie­ke­dy o Furos­hi­ki? Tra­dič­ná japon­ská metó­da bale­nia do štvor­co­vej lát­ky, sa zvyk­la využí­vať ešte počas edské­ho obdo­bia pri pre­pra­ve cen­ných vecí. No a teraz si ňou môže­te oba­liť svo­je cho­did­lá vďa­ka pro­jek­tu Furos­hi­ki Sho­es, kto­rý pri­ná­ša topán­ky, do kto­rých sa nohy neobú­va­jú, ale zaba­ľu­jú!

Topán­ky z obcho­du čas­to nese­dia na nohe doko­na­le a tie spra­ve­né na zákaz­ku sú zase až prí­liš dra­hé, aby si ich bež­ný člo­vek mohol dovo­liť. Talian­ska znač­ka Vib­ram, zná­ma skôr pre vojen­skú obuv, sa roz­hod­la prí­sť so zau­jí­ma­vým rie­še­ním toh­to prob­lé­mu, kto­ré pred­sta­vu­je jej pro­jekt Furos­hi­ki Sho­es.

Tra­dič­ná japon­ská metó­da bale­nia Furos­hi­ki bola prvý krát pou­ži­tá v obdo­bí Edo (1603- 1868), kedy si ňou náv­štev­ní­ci verej­ných kúpe­ľov bali­li odlo­že­né veci, aby sa im nepo­mie­ša­li. Dnes, o nie­koľ­ko sto­ro­čí neskôr, sa Furos­hi­ki využí­va pri pro­jek­te Furos­hi­ki Sho­es, za kto­ré­ho myš­lien­kou sto­jí japon­ský dizaj­nér Masa­ya Has­hi­mo­to. Furos­hi­ki Sho­es nema­jú žiad­ne šnúr­ky. Nepot­re­bu­jú ich, keď­že sa na nohu neobú­va­jú, ale rov­no sa oko­lo nej oba­lia a potom len zais­tia suchým zip­som. Aká je teda naj­väč­šia výho­da Furo­hi­ki Sho­es? Sú to zrej­me naj­po­hodl­nej­šie topán­ky, aké by ste si dnes moh­li obuť, na nohu vám sad­nú per­fekt­ne a nikdy vás nebu­dú tla­čiť. 

Vib­ram sa hrdí tým, že ide o prvé topán­ky také­ho­to dru­hu. Svo­je Furos­hi­ki Sho­es pre­dá­va v pia­tich far­bách po 140 dolá­rov za kus. Medzi nespo­čet­ným množ­stvom výhod, kto­ré taký­to typ topán­ky ponú­ka, vyz­dvi­hu­je Vib­ram ich ľah­kosť, ino­va­tív­ny dizajn, kto­rý je garan­ci­ou pohod­lia a trvan­li­vosť. No a kto vie, mož­no je prá­ve toto typ topá­nok, kto­rý sa sta­ne v budúc­nos­ti najob­ľú­be­nej­ším pre bež­né nose­nie.

Zdroj: Bored Pan­da 

Pridať komentár (0)