Naj­po­hodl­nej­šie topánky na svete si namiesto obú­va­nia oba­líte okolo cho­di­diel

Michal Sorkovský / 26. augusta 2015 / Tech a inovácie

Počuli ste už nie­kedy o Furos­hiki? Tra­dičná japon­ská metóda bale­nia do štvor­co­vej látky, sa zvykla využí­vať ešte počas edského obdo­bia pri pre­prave cen­ných vecí. No a teraz si ňou môžete oba­liť svoje cho­didlá vďaka pro­jektu Furos­hiki Shoes, ktorý pri­náša topánky, do kto­rých sa nohy neobú­vajú, ale zaba­ľujú!

Topánky z obchodu často nese­dia na nohe doko­nale a tie spra­vené na zákazku sú zase až prí­liš drahé, aby si ich bežný člo­vek mohol dovo­liť. Talian­ska značka Vib­ram, známa skôr pre vojen­skú obuv, sa roz­hodla prísť so zau­jí­ma­vým rie­še­ním tohto prob­lému, ktoré pred­sta­vuje jej pro­jekt Furos­hiki Shoes.

Tra­dičná japon­ská metóda bale­nia Furos­hiki bola prvý krát pou­žitá v období Edo (1603- 1868), kedy si ňou náv­štev­níci verej­ných kúpe­ľov balili odlo­žené veci, aby sa im nepo­mie­šali. Dnes, o nie­koľko sto­ročí neskôr, sa Furos­hiki využíva pri pro­jekte Furos­hiki Shoes, za kto­rého myš­lien­kou stojí japon­ský dizaj­nér Masaya Has­hi­moto. Furos­hiki Shoes nemajú žiadne šnúrky. Nepot­re­bujú ich, keďže sa na nohu neobú­vajú, ale rovno sa okolo nej oba­lia a potom len zais­tia suchým zip­som. Aká je teda naj­väč­šia výhoda Furo­hiki Shoes? Sú to zrejme naj­po­hodl­nej­šie topánky, aké by ste si dnes mohli obuť, na nohu vám sadnú per­fektne a nikdy vás nebudú tla­čiť. 

Vib­ram sa hrdí tým, že ide o prvé topánky také­hoto druhu. Svoje Furos­hiki Shoes pre­dáva v pia­tich far­bách po 140 dolá­rov za kus. Medzi nespo­čet­ným množ­stvom výhod, ktoré takýto typ topánky ponúka, vyz­dvi­huje Vib­ram ich ľah­kosť, ino­va­tívny dizajn, ktorý je garan­ciou pohod­lia a trvan­li­vosť. No a kto vie, možno je práve toto typ topá­nok, ktorý sa stane v budúc­nosti najob­ľú­be­nej­ším pre bežné nose­nie.

Zdroj: Bored Panda 

Pridať komentár (0)