Naj­sexy Airbnb apart­mány v Prahe: Toto sú miesta, kde chcem strá­viť noc!

Martin Bohunický / 5. apríla 2016 / Tools a produktivita

Airbnb nám dovo­ľuje uby­to­vať sa aj na iných mies­tach, než sú kla­sické nudné a neosobné hotely. Sto­ve­žatá nie je výnim­kou.

Keďže mnohí z nás jaz­dia do Prahy pra­vi­delne, roz­ho­dol som sa pub­li­ko­vať zoznam najk­raj­ších uby­to­vaní cez Airbnb, ktoré za to naozaj stoja. V tomto zozname si každý nájde to svoje.

Každý z týchto bytov/apartmánov má totiž vlastný štýl — nie­ktoré sú skvelé pre rodiny, iné pre par­tiu či pár. Každý z nich ponúka dosta­tok súkro­mia, pries­toru a rela­tívne slušnú cenu.

Design flat 5’ Wen­ces­las Sq.

Luxury-Apartment-Prague-2-2

foto: airbnb

5 minút od Vác­la­váku sa nachá­dza tento luxusný pod­krovný apart­mán. V blíz­kosti teda náj­deš úplne všetko, pre čo si do Prahy pri­šiel.

Uby­to­vaní tu nájdu dve poscho­dia, krásnu spálňu, luxusnú kuchyňu a útulnú obý­vačku, do kto­rých sa zmestí až 5 osôb. Dvaja tu za noc zapla­tia 72 eur.

Luxury apart­ment Pra­gue cen­ter 6 – 23

5Penthouse-5

foto: airbnb

Býva­nie pre nároč­ných. Ak nemáš obme­dzený roz­po­čet a chceš so sebou vziať až 7 kama­rá­tov, možno by sa ti páčil práve dizaj­nér­sky pent­house v Novom Meste. Náj­deš tu tri spálne, nád­herný výhľad a totálny luxus. Za noc zapla­tíš podľa počtu hostí od 450 do 650 eur.

Parádna mož­nosť pre tých, ktorí pra­cujú s obme­dze­ným bud­ge­tom. Uby­to­va­nie v cen­tre Prahy je dosta­točne veľké a pri­tom bez ostat­ných prí­plat­kov vyjde len na 12 eur na noc a to dokonca pre dvoch!

Áno, popla­tok za čis­te­nie a pro­ví­zia pre Airbnb túto cenu navý­šia, napriek tomu je to fakt výhodná ponuka. Skvelé pre pár, hoci sa sem zmes­tia až šty­ria ľudia.

Wen­ces­las Squ­are — 125m2 — 6 rooms

Group-Apartment-Prague-1-Airbnb

foto: airbnb

Doko­nalé uby­to­va­nie pre veľké sku­piny. Apart­mán s 12 poste­ľami dokáže pri­ví­tať až 14 ľudí a nachá­dza sa priamo pri Vác­la­váku. Obrov­ský 6-izbový byt ponúka všetko, čo by si od kva­lit­ného uby­to­va­nia oča­ká­val a ak ho zapl­níš, kaž­dého to vyjde na cca. 15 eur za noc!

Cubis­tic style loft in the cen­ter

Cubist-Apartment-Prague-Airbnb

foto: airbnb

Dochá­dza ti inšpi­rá­cia pri tvo­jej tvorbe? Po tom, čo si pozrieš archi­tek­túru Prahy sa môžeš uby­to­vať v apart­máne v kubis­tic­kom štýle. Moderné zaria­de­nie, jed­no­du­chý prí­stup do cen­tra a pries­tor pre troch ľudí..toto miesto je jed­no­du­cho sexy a je doko­na­lým prí­kla­dom toho, v čom sa Airbnb odli­šuje od bež­ných hote­lov.

Zau­jala ťa nie­ktorá ponuka? Zare­gis­truj sa cez tento odkaz a zís­kaj 31 eur na svoj prvý výlet!

zdroj: thewanderingwanderluster.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: airbnb

Pridať komentár (0)