Naj­se­xy Airb­nb apart­má­ny v Pra­he: Toto sú mies­ta, kde chcem strá­viť noc!

Martin Bohunický / 5. apríla 2016 / Lifehacking

Airb­nb nám dovo­ľu­je uby­to­vať sa aj na iných mies­tach, než sú kla­sic­ké nud­né a neosob­né hote­ly. Sto­ve­ža­tá nie je výnim­kou.

Keď­že mno­hí z nás jaz­dia do Pra­hy pra­vi­del­ne, roz­ho­dol som sa pub­li­ko­vať zoznam najk­raj­ších uby­to­va­ní cez Airb­nb, kto­ré za to naozaj sto­ja. V tom­to zozna­me si kaž­dý náj­de to svo­je.

Kaž­dý z tých­to bytov/apartmánov má totiž vlast­ný štýl — nie­kto­ré sú skve­lé pre rodi­ny, iné pre par­tiu či pár. Kaž­dý z nich ponú­ka dosta­tok súkro­mia, pries­to­ru a rela­tív­ne sluš­nú cenu.

Design flat 5′ Wen­ces­las Sq.

Luxury-Apartment-Prague-2-2

foto: airb­nb

5 minút od Vác­la­vá­ku sa nachá­dza ten­to luxus­ný pod­krov­ný apart­mán. V blíz­kos­ti teda náj­deš úpl­ne všet­ko, pre čo si do Pra­hy pri­šiel.

Uby­to­va­ní tu náj­du dve poscho­dia, krás­nu spál­ňu, luxus­nú kuchy­ňu a útul­nú obý­vač­ku, do kto­rých sa zmes­tí až 5 osôb. Dva­ja tu za noc zapla­tia 72 eur.

Luxu­ry apart­ment Pra­gue cen­ter 6 – 23

5Penthouse-5

foto: airb­nb

Býva­nie pre nároč­ných. Ak nemáš obme­dze­ný roz­po­čet a chceš so sebou vziať až 7 kama­rá­tov, mož­no by sa ti páčil prá­ve dizaj­nér­sky pent­hou­se v Novom Mes­te. Náj­deš tu tri spál­ne, nád­her­ný výhľad a totál­ny luxus. Za noc zapla­tíš pod­ľa počtu hos­tí od 450 do 650 eur.

Parád­na mož­nosť pre tých, kto­rí pra­cu­jú s obme­dze­ným bud­ge­tom. Uby­to­va­nie v cen­tre Pra­hy je dosta­toč­ne veľ­ké a pri­tom bez ostat­ných prí­plat­kov vyj­de len na 12 eur na noc a to dokon­ca pre dvoch!

Áno, popla­tok za čis­te­nie a pro­ví­zia pre Airb­nb túto cenu navý­šia, napriek tomu je to fakt výhod­ná ponu­ka. Skve­lé pre pár, hoci sa sem zmes­tia až šty­ria ľudia.

Wen­ces­las Squ­are — 125m2 — 6 rooms

Group-Apartment-Prague-1-Airbnb

foto: airb­nb

Doko­na­lé uby­to­va­nie pre veľ­ké sku­pi­ny. Apart­mán s 12 poste­ľa­mi doká­že pri­ví­tať až 14 ľudí a nachá­dza sa pria­mo pri Vác­la­vá­ku. Obrov­ský 6-izbo­vý byt ponú­ka všet­ko, čo by si od kva­lit­né­ho uby­to­va­nia oča­ká­val a ak ho zapl­níš, kaž­dé­ho to vyj­de na cca. 15 eur za noc!

Cubis­tic sty­le loft in the cen­ter

Cubist-Apartment-Prague-Airbnb

foto: airb­nb

Dochá­dza ti inšpi­rá­cia pri tvo­jej tvor­be? Po tom, čo si pozrieš archi­tek­tú­ru Pra­hy sa môžeš uby­to­vať v apart­má­ne v kubis­tic­kom štý­le. Moder­né zaria­de­nie, jed­no­du­chý prí­stup do cen­tra a pries­tor pre troch ľudí..toto mies­to je jed­no­du­cho sexy a je doko­na­lým prí­kla­dom toho, v čom sa Airb­nb odli­šu­je od bež­ných hote­lov.

Zau­ja­la ťa nie­kto­rá ponu­ka? Zare­gis­truj sa cez ten­to odkaz a zís­kaj 31 eur na svoj prvý výlet!

zdroj: thewanderingwanderluster.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: airb­nb

Pridať komentár (0)