Naj­starší český star­tup akce­le­rá­tor JIC STAR­CUBE spúšťa pri­hlášky pre rok 2015

Michal Sorkovský / 3. júna 2015 / Tools a produktivita

A záro­veň pri­náša radu novi­niek. Tou naj­dô­le­ži­tej­šou je zame­ra­nie čisto na pro­jekty spa­da­júce do kyber­ne­tic­kej bez­peč­nosti a Inter­net of Things. 

Do 31.7.2015 sa môžu hlá­siť pod­ni­ka­te­lia z celého sveta. Z nich potom experti JIC vyberú maxi­málne 10 účast­ní­kov pre­stíž­neho troj­me­sač­ného prog­ramu. Vybrané tímy zís­kajú výhody a pod­poru v hod­note až 100 tisíc čes­kých korún. Tie môžu využiť na tes­to­va­nie, pro­to­ty­po­va­nie, právne či daňové služby, mar­ke­ting, ale aj ako úhradu za ces­tovné a uby­to­va­nie. Pod­mien­kou účasti v akce­le­rá­tore je pre­ne­cha­nie 2% podielu. 

Hľa­dáme star­tupy, ktoré sú na trhu menej než 2 roky a majú pro­dukt či službu vo fáze nápadu alebo pro­to­typu. Musia nás ale pre­sved­čiť, že majú ove­rený záu­jem trhu a pred­lo­žiť nám naprí­klad zákaz­nícke pries­kumy či pre­dob­jed­návky,“ bliž­šie vysvet­ľuje Voj­těch Krmí­ček, šéf star­tu­po­vých prog­ra­mov JIC.

Čím pre­uká­za­teľ­nej­šie pod­klady budú, tým väč­šia bude aj šanca na pri­ja­tie do prog­ramu,“ dodáva. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že po minulé ruky v akce­le­rá­tore uspel zhruba každý desiaty pri­hlá­sený. JIC sa v kam­pani tento rok inten­zívne zame­ria okrem Česka a Slo­ven­ska aj na Maďar­sko, Pol­sko a Rakúsko. 

Počas troch mesia­cov inten­zív­neho prog­ramu dopra­cujú star­tupy pro­to­typ pro­duktu či služby a to vďaka prí­stupu k uni­kát­nym pro­to­ty­po­va­cím zaria­de­niam vo výskum­ných cen­trách ako INTE­MAC, CEI­TEC VUT, ALISI a SIX VUT v Brne. O svoje rady a skú­se­nosti sa s účast­níkmi podelí aj viac ako 80 men­to­rov. Z tých čes­kých to bude naprí­klad inves­tor Karel Obluk či Jaro­slav Ger­gič z Good DataPetr Palas z Ken­tico. Zo zahra­nič­ných to bude novo­zé­land­ský odbor­ník na značky a mar­ke­ting Wayne Att­well či ria­di­teľ US Mar­ket Access Cen­ter Chris Burry

Hlav­ným par­tne­rom akce­le­rá­toru je tento rok Y Soft, kto­rého zakla­da­teľ Vác­lav Muchna bude tiež jeden z men­to­rov. Ďal­šími par­tnermi sú Mic­ro­soft, Konica Minolta, Flex­tro­nics, IBM a Lewis PR.

Počas pia­tich rokov pod­po­ril JIC START­CUBE cez 60 pro­jek­tov, ktoré spolu zís­kali 119 mili­ó­nov korún zo súkrom­ných inves­tí­cií. Akce­le­rá­to­rom už pre­šli aj rýchlo ras­túce české firmy ako vyhľa­dá­vač lac­ných lete­niek Sky­pic­ker alebo sys­tém pre tak­tickú koor­di­ná­ciu ľudí v teréne GINA. Úspeš­nými absol­ventmi sú aj zahra­ničné star­tupy BraciObserve Design.

„Veľ­kou pred­nos­ťou JIC je to, že po skon­čení akce­le­rá­toru môžeme týmom ponúk­nuť pokra­čo­va­nie v ďal­ších našich prog­ra­moch pre rýchlo ras­túce firmy alebo malé a stredné pod­niky. Majú tak pred sebou per­spek­tívu, že s nami môžu svoj biz­nis roz­ví­jať via­cero rokov a nie len nie­koľko mesia­cov,“ hovorí Krmí­ček

Viac infor­má­cií a vstup pre pri­hlá­se­nie cez por­tál F6S nájdu záu­jem­co­via na webe akce­le­rá­toru.

Pridať komentár (0)