Naj­väč­ší čes­ký e-shop deve­lo­per mie­ri do Žili­ny!

Jakub Jablonický / 9. septembra 2016 / Business

Ostrav­ská spo­loč­nosť Shop­Sys otvá­ra svo­ju prvú poboč­ku na Slo­ven­sku.

Shop­Sys je fir­ma, kto­rá už od roku 2003 vytvá­ra inter­ne­to­vé obcho­dy na mie­ru. Od svoj­ho vzni­ku si udr­ža­la dôraz na indi­vi­du­ál­ny prí­stup a ino­vá­cie a dnes je pova­žo­va­ná za jed­né­ho z naj­výz­nam­nej­ších hrá­čov na čes­kom a slo­ven­skom trhu.

Spo­loč­nosť momen­tál­ne pra­cu­je pre 455 aktív­nych e-sho­pov, medzi kto­rý­mi náj­deš naprí­klad Drá­čik, Shark.sk ale­bo Okay Elek­tro­spot­re­bi­če. Naj­nov­šie sa Shop­Sys roz­ho­dol zalo­žiť na Slo­ven­sku aj fyzic­kú poboč­ku, kon­krét­ne si vybral Žili­nu.

903219_10151306092465566_1035427468_o

Žili­na nám okrem výhod­nej geo­gra­fic­kej polo­hy ponú­ka význam­né množ­stvo IT odbor­ní­kov, vrá­ta­ne absol­ven­tov Fakul­ty ria­de­nia a infor­ma­ti­ky Žilin­skej uni­ver­zi­ty. Cel­ko­vo nás prek­va­pi­la úro­veň slo­ven­ských prog­ra­má­to­rov.

V porov­na­ní s Čech­mi majú omno­ho čas­tej­šie skú­se­nosť s prog­ra­mo­va­ním pre glo­bál­ne pro­jek­ty. Táto skú­se­nosť bude pre nás kľú­čo­vá v roz­vo­ji našej open sour­ce e-com­mer­ce plat­for­my Shop­Sys Fra­me­work,“ vysvet­ľu­je roz­hod­nu­tie spo­loč­nos­ti CEO Petr Svo­bo­da.

Shop­Sys momen­tál­ne síd­li v cowor­kin­gu Ban­ka Žil­na, kde už od augus­ta pôso­bia prví tra­ja full­ti­me prog­ra­má­to­ri. Do roka plá­nu­je fir­ma nabrať na Slo­ven­sku ešte 10 ďal­ších zamest­nan­cov.

10532557_10152166151495566_6801303190049542830_n

Využiť ich chce naj­mä na svoj open-sour­ce glo­bál­ny pro­jekt Shop­Sys Fra­me­work. „Ďal­šia ver­zia Shop­Sys plat­for­my bude tzv. open sour­ce soft­wa­re. Zna­me­ná to, že bude­te môcť vziať našu plat­for­mu a posta­viť na nej svoj e-shop. Úpl­ne zadar­mo, s vlast­níc­tvom kódu a nulo­vou závis­los­ťou na dodá­va­te­ľo­vi. Pred­stav­te si WordP­ress pre veľ­ké e-com­mer­ce rie­še­nia,“ hovo­rí Svo­bo­da.

Na tej­to plat­for­me chce potom Shop­Sys sta­vať a pre­dá­vať rie­še­nia svo­jim zákaz­ní­kom. „Súčas­ný stav, kedy v Čes­ku a na Slo­ven­sku okrem výni­miek kaž­dý shop­de­ve­lo­per a stov­ky e-sho­pov vyví­ja­jú svo­je vlast­né fra­me­wor­ky, je vo svet­le súčas­ných tren­dov neu­dr­ža­teľ­ný, hlú­py a čo je naj­hor­šie, plyt­vá jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších zdro­jov, kto­rý u nás máme – talen­tom a kapa­ci­tou deve­lo­pe­rov,“ dodá­va Svo­bo­da.

10945870_10152500284040566_1650819704940917745_o

Shop­Sys sa v Žili­ne oči­vid­ne zapá­či­lo. Fir­ma už stih­la zor­ga­ni­zo­vať nie­koľ­ko akti­vít pre prog­ra­má­to­rov ako kon­fe­ren­ciu PHP­li­ve so stov­kou účast­ní­kov, či Sym­fo­ny ško­le­nie. Tak­tiež plá­nu­je pra­vi­del­né even­ty pod náz­vom Stret­nu­tia webo­vých vývo­já­rov.

Ak si mys­líš, že prá­ca pre Shop­Sys by moh­la byť pre teba to pra­vé, pozri sa na aktu­ál­ne pra­cov­né ponu­ky TU.

zdroj foto­gra­fií: FB/ShopSys

Pridať komentár (0)