Naj­väčší český e-shop deve­lo­per mieri do Žiliny!

Jakub Jablonický / 9. septembra 2016 / Business

Ostrav­ská spo­loč­nosť Shop­Sys otvára svoju prvú pobočku na Slo­ven­sku.

Shop­Sys je firma, ktorá už od roku 2003 vytvára inter­ne­tové obchody na mieru. Od svojho vzniku si udr­žala dôraz na indi­vi­du­álny prí­stup a ino­vá­cie a dnes je pova­žo­vaná za jed­ného z naj­výz­nam­nej­ších hrá­čov na čes­kom a slo­ven­skom trhu.

Spo­loč­nosť momen­tálne pra­cuje pre 455 aktív­nych e-sho­pov, medzi kto­rými náj­deš naprí­klad Drá­čik, Shark.sk alebo Okay Elek­tro­spot­re­biče. Naj­nov­šie sa Shop­Sys roz­ho­dol zalo­žiť na Slo­ven­sku aj fyzickú pobočku, kon­krétne si vybral Žilinu.

903219_10151306092465566_1035427468_o

Žilina nám okrem výhod­nej geo­gra­fic­kej polohy ponúka významné množ­stvo IT odbor­ní­kov, vrá­tane absol­ven­tov Fakulty ria­de­nia a infor­ma­tiky Žilin­skej uni­ver­zity. Cel­kovo nás prek­va­pila úro­veň slo­ven­ských prog­ra­má­to­rov.

V porov­naní s Čechmi majú omnoho čas­tej­šie skú­se­nosť s prog­ra­mo­va­ním pre glo­bálne pro­jekty. Táto skú­se­nosť bude pre nás kľú­čová v roz­voji našej open source e-com­merce plat­formy Shop­Sys Fra­me­work,“ vysvet­ľuje roz­hod­nu­tie spo­loč­nosti CEO Petr Svo­boda.

Shop­Sys momen­tálne sídli v cowor­kingu Banka Žilna, kde už od augusta pôso­bia prví traja full­time prog­ra­má­tori. Do roka plá­nuje firma nabrať na Slo­ven­sku ešte 10 ďal­ších zamest­nan­cov.

10532557_10152166151495566_6801303190049542830_n

Využiť ich chce najmä na svoj open-source glo­bálny pro­jekt Shop­Sys Fra­me­work. „Ďal­šia ver­zia Shop­Sys plat­formy bude tzv. open source soft­ware. Zna­mená to, že budete môcť vziať našu plat­formu a posta­viť na nej svoj e-shop. Úplne zadarmo, s vlast­níc­tvom kódu a nulo­vou závis­los­ťou na dodá­va­te­ľovi. Pred­stavte si WordP­ress pre veľké e-com­merce rie­še­nia,“ hovorí Svo­boda.

Na tejto plat­forme chce potom Shop­Sys sta­vať a pre­dá­vať rie­še­nia svo­jim zákaz­ní­kom. „Súčasný stav, kedy v Česku a na Slo­ven­sku okrem výni­miek každý shop­de­ve­lo­per a stovky e-sho­pov vyví­jajú svoje vlastné fra­me­worky, je vo svetle súčas­ných tren­dov neu­dr­ža­teľný, hlúpy a čo je naj­hor­šie, plytvá jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších zdro­jov, ktorý u nás máme – talen­tom a kapa­ci­tou deve­lo­pe­rov,“ dodáva Svo­boda.

10945870_10152500284040566_1650819704940917745_o

Shop­Sys sa v Žiline oči­vidne zapá­čilo. Firma už stihla zor­ga­ni­zo­vať nie­koľko akti­vít pre prog­ra­má­to­rov ako kon­fe­ren­ciu PHP­live so stov­kou účast­ní­kov, či Sym­fony ško­le­nie. Tak­tiež plá­nuje pra­vi­delné eventy pod náz­vom Stret­nu­tia webo­vých vývo­já­rov.

Ak si mys­líš, že práca pre Shop­Sys by mohla byť pre teba to pravé, pozri sa na aktu­álne pra­covné ponuky TU.

zdroj foto­gra­fií: FB/ShopSys

Pridať komentár (0)