Naj­väč­šia Apple pre­dajňa v Dubaji a naj­väč­šia zmena iPhonu od jeho pred­sta­ve­nia!

Martin Bohunický / 29. októbra 2015 / Tech a inovácie

Apple nikdy nebude kon­zer­va­tív­nou znač­kou.

Prak­ticky každý jeden pro­dukt od Apple spre­vá­dza nejaké prek­va­pe­nie. Vždy spo­loč­nosť pri­ne­sie niečo, čo ostatní neča­kajú, čo na prvý pohľad možno ani nedáva zmy­sel, no s odstu­pom času sa ukáže, že Apple bol zase raz o krok vpred pred kon­ku­ren­ciou. V kaž­dom prí­pade najb­liž­šia možná zmena bude pre všet­kých maji­te­ľov jabĺč­ko­vých tele­fó­nov poriadny šok!

Apple okrem toho pred­sta­vil aj svoju novú naj­väč­šiu pre­dajňu na svete. Len mesiac potom, čo v Bru­seli uká­zal kom­pletne nový, dre­vený dizajn svo­jich Apple Store, ktorý si zobral na paš­kál Jony Ive, pred­sta­vila spo­loč­nosť v Dubaji niečo, čo vyzerá ako kar­bó­nová kópia. 

Je svo­jim spô­so­bom dosť podobná, vnútri sú stromy a obrov­ské obra­zovky ako v Bru­seli, no v násobne väč­šom merítku. Dubaj tak pred­be­hol vo veľ­kosti Lon­dýn­sky Covent Gar­den. Obchod sa nachá­dza v Mall of the Emi­ra­tes a je vôbec prvým Apple Store v Spo­je­ných arab­ských emi­rá­toch. Oby­va­te­lia UAE si však na druhý obchod vôbec nepoč­kajú dlho. Dubaj sa otvára 29.10 o štv­tej poobede, v Abu Dhabi otvorí Apple druhú pre­vádzku o tri hodiny neskôr.

To však nie je od Apple všetko. Po pred­sta­vení iPhone 6S a 6S Plus sa začína špe­ku­lo­vať, že firma by mohla poslať do zabud­nu­tia tla­čidlo Home. 

Malý kruh pod disp­le­jom bol dlhé roky tým, čo vzhľad iPho­nov defi­no­valo. Všetko okolo sa menilo, len tla­čidlo zostá­valo výraz­nej­šie nezme­nené. Je dosť prav­de­po­dobné, že nové tla­čidlo Home by sa stalo súčas­ťou disp­leja a tým pádom by sa jed­no­du­cho zväč­šil disp­lej. 

Takáto zmena nie je vôbec neprav­de­po­dobná a vďaka 3D Touch je aj cel­kom logická. Tak sme zve­daví.

Zdroj: 9to5mac.com

Pridať komentár (0)