Naj­väč­šia App­le pre­daj­ňa v Duba­ji a naj­väč­šia zme­na iPho­nu od jeho pred­sta­ve­nia!

Martin Bohunický / 29. októbra 2015 / Tech a inovácie

App­le nikdy nebu­de kon­zer­va­tív­nou znač­kou.

Prak­tic­ky kaž­dý jeden pro­dukt od App­le spre­vá­dza neja­ké prek­va­pe­nie. Vždy spo­loč­nosť pri­ne­sie nie­čo, čo ostat­ní neča­ka­jú, čo na prvý pohľad mož­no ani nedá­va zmy­sel, no s odstu­pom času sa uká­že, že App­le bol zase raz o krok vpred pred kon­ku­ren­ci­ou. V kaž­dom prí­pa­de najb­liž­šia mož­ná zme­na bude pre všet­kých maji­te­ľov jabĺč­ko­vých tele­fó­nov poriad­ny šok!

App­le okrem toho pred­sta­vil aj svo­ju novú naj­väč­šiu pre­daj­ňu na sve­te. Len mesiac potom, čo v Bru­se­li uká­zal kom­plet­ne nový, dre­ve­ný dizajn svo­jich App­le Sto­re, kto­rý si zobral na paš­kál Jony Ive, pred­sta­vi­la spo­loč­nosť v Duba­ji nie­čo, čo vyze­rá ako kar­bó­no­vá kópia. 

Je svo­jim spô­so­bom dosť podob­ná, vnút­ri sú stro­my a obrov­ské obra­zov­ky ako v Bru­se­li, no v násob­ne väč­šom merít­ku. Dubaj tak pred­be­hol vo veľ­kos­ti Lon­dýn­sky Covent Gar­den. Obchod sa nachá­dza v Mall of the Emi­ra­tes a je vôbec prvým App­le Sto­re v Spo­je­ných arab­ských emi­rá­toch. Oby­va­te­lia UAE si však na dru­hý obchod vôbec nepoč­ka­jú dlho. Dubaj sa otvá­ra 29.10 o štv­tej poobe­de, v Abu Dha­bi otvo­rí App­le dru­hú pre­vádz­ku o tri hodi­ny neskôr.

To však nie je od App­le všet­ko. Po pred­sta­ve­ní iPho­ne 6S a 6S Plus sa začí­na špe­ku­lo­vať, že fir­ma by moh­la poslať do zabud­nu­tia tla­čid­lo Home. 

Malý kruh pod disp­le­jom bol dlhé roky tým, čo vzhľad iPho­nov defi­no­va­lo. Všet­ko oko­lo sa meni­lo, len tla­čid­lo zostá­va­lo výraz­nej­šie nezme­ne­né. Je dosť prav­de­po­dob­né, že nové tla­čid­lo Home by sa sta­lo súčas­ťou disp­le­ja a tým pádom by sa jed­no­du­cho zväč­šil disp­lej. 

Taká­to zme­na nie je vôbec neprav­de­po­dob­ná a vďa­ka 3D Touch je aj cel­kom logic­ká. Tak sme zve­da­ví.

Zdroj: 9to5mac.com

Pridať komentár (0)