Naj­väč­šia čis­tič­ka vzdu­chu nasá­va smog a mení ho na šper­ky

Rudolf Nečas / 7. júla 2016 / Eko

Vzduch, kto­rý dýcha­me, nie je tak čis­tý ako kedy­si.

Pod­ľa nedáv­nej štú­die výskum­ní­kov z UC Ber­ke­ley zabi­je smog kaž­dý deň v Číne asi 4000 ľudí. A pod­ľa Ame­ric­kej pľúc­nej aso­ciá­cie v Spo­je­ných štá­toch asi 4 z 10 ľudí žije v okre­soch, kto­ré majú buď nezdra­vé hla­di­ny ozó­nu, ale­bo sú zne­čis­te­né čas­ti­ca­mi.

S cie­ľom pomôcť vyčis­tiť naše ovzdu­šie a spra­viť ho opäť dýcha­teľ­ným vytvo­ril holand­ský dizaj­nér Daan Roose­ga­ar­de sedem­met­ro­vú čis­tič­ku vzdu­chu, nazva­nú Smog Free Tower.

Vežo­vi­tý prí­stroj v pod­sta­te vrch­nou čas­ťou vysá­va smog ako vysá­vač a potom uvoľ­ní fil­tro­va­ný vzduch pro­stred­níc­tvom otvo­rov na šies­tich stra­nách. Doká­že vyčis­tiť viac ako 30 000 met­rov kubic­kých vzdu­chu za hodi­nu a pohá­ňa ho 1400 wat­tov zele­nej ener­gie.

Pro­jekt, kto­rý bol finan­co­va­ný na Kicks­tar­te­ri zabral Roose­ga­ar­de­ovi asi tri roky výsku­mu a vývo­ja, s tým, že pro­to­typ svo­jej obrej čis­tič­ky vzdu­chu pred­sta­vil ten­to týž­deň v Rot­ter­da­me. Pod­ľa Roose­ga­ar­de­ovej web­strán­ky je čis­tič­ka vzdu­chu špe­ciál­ne vytvo­re­ná pre pou­ži­tie vo verej­ných par­koch.

2037-6291-image

Roose­ga­ar­de v kam­pa­ni na Kicks­tar­te­ri opi­su­je fun­go­va­nie svo­jej čis­tič­ky:

Nabi­tím Smog Free Tower malým klad­ným nábo­jom pošle elek­tró­da do vzdu­chu klad­né ióny. Tie­to ióny sa pri­pú­ta­jú k jem­ných pra­cho­vým čas­ti­ciam.

Zápor­ne nabi­tá dru­há elek­tró­da potom pri­tiah­ne klad­né ióny spo­lu s jem­ný­mi pra­cho­vý­mi čas­ti­ca­mi. Jem­ný prach, kto­rý by nám za nor­mál­nych okol­nos­tí mohol ško­diť, sa odde­lí spo­lu s ión­mi a ulo­ží vo vnút­ri veže. Táto tech­no­ló­gia doká­že zachy­tiť ultra-jem­né čas­ti­ce, kto­ré oby­čaj­né fil­trač­né sys­té­my nedo­ká­žu.”

2047-6299-image

Ale dob­re navr­hnu­tá čis­tič­ka vzdu­chu nie­len­že odstrá­ni smog, ale tiež doká­že vyrá­bať šper­ky.

Jem­né uhlí­ko­vé čas­ti­ce zozbie­ra­né vežou môžu byť stla­če­né na vytvo­re­nie malých “dra­ho­ka­mov”, kto­ré môžu byť vlo­že­né do kús­kov bižu­té­rie, ako sú prs­te­ne a man­že­to­vé gom­bí­ky. Kaž­dý z drob­ných kame­ňov je ekvi­va­lent­ný 1000 met­rov kubic­kým vzdu­chu.

2043-6275-image

Pro­to­typ je v súčas­nej dobe len v Rot­ter­da­me, ale Roose­ga­ar­de si kla­die za cieľ nako­niec nasa­diť ďal­šie mode­ly v Pekin­gu, Mexi­co City, Parí­ži a Los Ange­les.

2042-6296-image

zdroj: sciencealert.com, zdroj foto­gra­fií: studioroosegaarde.net

Pridať komentár (0)