Naj­väč­šia čis­tička vzdu­chu nasáva smog a mení ho na šperky

Rudolf Nečas / 7. júla 2016 / Eko

Vzduch, ktorý dýchame, nie je tak čistý ako kedysi. 

Podľa nedáv­nej štú­die výskum­ní­kov z UC Ber­ke­ley zabije smog každý deň v Číne asi 4000 ľudí. A podľa Ame­ric­kej pľúc­nej aso­ciá­cie v Spo­je­ných štá­toch asi 4 z 10 ľudí žije v okre­soch, ktoré majú buď nezdravé hla­diny ozónu, alebo sú zne­čis­tené čas­ti­cami.

S cie­ľom pomôcť vyčis­tiť naše ovzdu­šie a spra­viť ho opäť dýcha­teľ­ným vytvo­ril holand­ský dizaj­nér Daan Roose­ga­arde sedem­met­rovú čis­tičku vzdu­chu, nazvanú Smog Free Tower.

Vežo­vitý prí­stroj v pod­state vrch­nou čas­ťou vysáva smog ako vysá­vač a potom uvoľní fil­tro­vaný vzduch pro­stred­níc­tvom otvo­rov na šies­tich stra­nách. Dokáže vyčis­tiť viac ako 30 000 met­rov kubic­kých vzdu­chu za hodinu a poháňa ho 1400 wat­tov zele­nej ener­gie.

Pro­jekt, ktorý bol finan­co­vaný na Kicks­tar­teri zabral Roose­ga­ar­de­ovi asi tri roky výskumu a vývoja, s tým, že pro­to­typ svo­jej obrej čis­tičky vzdu­chu pred­sta­vil tento týž­deň v Rot­ter­dame. Podľa Roose­ga­ar­de­ovej web­stránky je čis­tička vzdu­chu špe­ciálne vytvo­rená pre pou­ži­tie vo verej­ných par­koch.

2037-6291-image

Roose­ga­arde v kam­pani na Kicks­tar­teri opi­suje fun­go­va­nie svo­jej čis­tičky:

Nabi­tím Smog Free Tower malým klad­ným nábo­jom pošle elek­tróda do vzdu­chu kladné ióny. Tieto ióny sa pri­pú­tajú k jem­ných pra­cho­vým čas­ti­ciam.

Záporne nabitá druhá elek­tróda potom pri­tiahne kladné ióny spolu s jem­nými pra­cho­vými čas­ti­cami. Jemný prach, ktorý by nám za nor­mál­nych okol­ností mohol ško­diť, sa oddelí spolu s iónmi a uloží vo vnútri veže. Táto tech­no­ló­gia dokáže zachy­tiť ultra-jemné čas­tice, ktoré oby­čajné fil­tračné sys­témy nedo­kážu.”

2047-6299-image

Ale dobre navr­hnutá čis­tička vzdu­chu nie­lenže odstráni smog, ale tiež dokáže vyrá­bať šperky.

Jemné uhlí­kové čas­tice zozbie­rané vežou môžu byť stla­čené na vytvo­re­nie malých “dra­ho­ka­mov”, ktoré môžu byť vlo­žené do kús­kov bižu­té­rie, ako sú prs­tene a man­že­tové gom­bíky. Každý z drob­ných kame­ňov je ekvi­va­lentný 1000 met­rov kubic­kým vzdu­chu.

2043-6275-image

Pro­to­typ je v súčas­nej dobe len v Rot­ter­dame, ale Roose­ga­arde si kla­die za cieľ nako­niec nasa­diť ďal­šie modely v Pekingu, Mexico City, Paríži a Los Ange­les.

2042-6296-image

zdroj: sciencealert.com, zdroj foto­gra­fií: studioroosegaarde.net

Pridať komentár (0)