Naj­väč­šia európ­ska Kicks­tar­ter kam­paň skon­čila bla­má­žou: 3,4 mili­óna eur je fuč!

Martin Bohunický / 19. novembra 2015 / Tech a inovácie

Po spus­tení kam­pane v novem­bri 2014 a narai­so­vaní 2,3 mili­óna libier naj­väč­šia európ­ska kam­paň v his­tó­rií Kicks­tar­teru končí.

Spo­loč­nost Torqu­ing Group pre­zen­to­vala svojho drona Zano ako “ultra-pre­nosnú, osobnú vzdušnú plat­forma pre HD video a foto­gra­fie,” ktorá je veľká ako otvo­rená dlaň a stre­a­muje obrázky do tvojho smart­fónu v reál­nom čase. Žiaľ, po prob­lé­moch a rezig­ná­cií samot­ného CEO pre “zdra­votné prob­lémy a nezlú­či­teľné roz­diely” vyzerá, že Zano je mŕtve.

Sme veľmi skla­maní z toho, ako pro­jekt Zano skon­čil a chceme túto prí­le­ži­tosť využiť na to, aby sme sa poďa­ko­vali všet­kým, ktorí nás počas tohoto ťaž­kého obdo­bia pod­po­ro­vali. Špe­ciálne zamest­nan­com, kto­rých nasa­de­nie pred­čilo všetky naše oča­ká­va­nia,” stojí vo vyhlá­sení spo­loč­nosti.

Zo 15,363 pre­da­ných dro­nov ich bolo dopo­siaľ odo­sla­ných údajne “viac ako 600”. Ako tvr­dia via­ceré recen­zie, prvé drony skon­čili poriad­nym fias­kom — mali nesku­točne slabú baté­riu, otrasnú kva­litu foto­gra­fií a neob­sa­ho­vali žiadnu z auto­nóm­nych fun­kcií — ako napr. “fol­low me” alebo “hold posi­tion”. To síce nemusí Zano obsa­ho­vať nemusí, tím to však dekla­ro­val vo videu.

Frus­tro­vaní a skla­maní bac­keri sa sťa­žujú na sociál­nych sie­ťach, pro­jekt ozna­čili za pod­vod. Via­cerí, kto­rým dron ešte nebol odo­slaný, žia­dajú svoje peniaze späť — no ich šance sú mizivé. Ako Kicks­tar­ter často upo­zor­ňuje, bac­ker je inves­tor, nie nákupca a každé vlo­že­nie peňazí zna­mená riziko. Jeden z bac­ke­rov je dokonca tak skla­maný, že vyro­bil paró­diu “Fano Fly­ing Box” ako pri­po­mienku toho, že “v budúc­nosti nemá inves­to­vať do blbostí len preto, že má niečo pekné video.”

Ak si fanú­šik cro­wd­fun­dingu, nie je to jediné skla­ma­nie. Výrob­co­via pro­duktu Coolest Cooler sa úplne vykaš­lali na svo­jich bac­ke­rov a miesto toho začali pre­dá­vať pro­dukt na Ama­zone. Než nabu­dúce inves­tu­ješ do neja­kej kam­pane, buď rad­šej skep­tický.

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)