Naj­väč­šia európ­ska Kicks­tar­ter kam­paň skon­či­la bla­má­žou: 3,4 mili­ó­na eur je fuč!

Martin Bohunický / 19. novembra 2015 / Tech a inovácie

Po spus­te­ní kam­pa­ne v novem­bri 2014 a narai­so­va­ní 2,3 mili­ó­na libier naj­väč­šia európ­ska kam­paň v his­tó­rií Kicks­tar­te­ru kon­čí.

Spo­loč­nost Torqu­ing Group pre­zen­to­va­la svoj­ho dro­na Zano ako “ultra-pre­nos­nú, osob­nú vzduš­nú plat­for­ma pre HD video a foto­gra­fie,” kto­rá je veľ­ká ako otvo­re­ná dlaň a stre­a­mu­je obráz­ky do tvoj­ho smart­fó­nu v reál­nom čase. Žiaľ, po prob­lé­moch a rezig­ná­cií samot­né­ho CEO pre “zdra­vot­né prob­lé­my a nezlú­či­teľ­né roz­die­ly” vyze­rá, že Zano je mŕt­ve.

Sme veľ­mi skla­ma­ní z toho, ako pro­jekt Zano skon­čil a chce­me túto prí­le­ži­tosť využiť na to, aby sme sa poďa­ko­va­li všet­kým, kto­rí nás počas toho­to ťaž­ké­ho obdo­bia pod­po­ro­va­li. Špe­ciál­ne zamest­nan­com, kto­rých nasa­de­nie pred­či­lo všet­ky naše oča­ká­va­nia,” sto­jí vo vyhlá­se­ní spo­loč­nos­ti.

Zo 15,363 pre­da­ných dro­nov ich bolo dopo­siaľ odo­sla­ných údaj­ne “viac ako 600”. Ako tvr­dia via­ce­ré recen­zie, prvé dro­ny skon­či­li poriad­nym fias­kom — mali nesku­toč­ne sla­bú baté­riu, otras­nú kva­li­tu foto­gra­fií a neob­sa­ho­va­li žiad­nu z auto­nóm­nych fun­kcií — ako napr. “fol­low me” ale­bo “hold posi­ti­on”. To síce nemu­sí Zano obsa­ho­vať nemu­sí, tím to však dekla­ro­val vo videu.

Frus­tro­va­ní a skla­ma­ní bac­ke­ri sa sťa­žu­jú na sociál­nych sie­ťach, pro­jekt ozna­či­li za pod­vod. Via­ce­rí, kto­rým dron ešte nebol odo­sla­ný, žia­da­jú svo­je penia­ze späť — no ich šan­ce sú mizi­vé. Ako Kicks­tar­ter čas­to upo­zor­ňu­je, bac­ker je inves­tor, nie nákup­ca a kaž­dé vlo­že­nie peňa­zí zna­me­ná rizi­ko. Jeden z bac­ke­rov je dokon­ca tak skla­ma­ný, že vyro­bil paró­diu “Fano Fly­ing Box” ako pri­po­mien­ku toho, že “v budúc­nos­ti nemá inves­to­vať do blbos­tí len pre­to, že má nie­čo pek­né video.”

Ak si fanú­šik cro­wd­fun­din­gu, nie je to jedi­né skla­ma­nie. Výrob­co­via pro­duk­tu Coolest Cooler sa úpl­ne vykaš­la­li na svo­jich bac­ke­rov a mies­to toho zača­li pre­dá­vať pro­dukt na Ama­zo­ne. Než nabu­dú­ce inves­tu­ješ do neja­kej kam­pa­ne, buď rad­šej skep­tic­ký.

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)