Naj­väč­šia loď na svete odštar­to­vala svoju skú­šobnú plavbu

Katarína Kereškéniová, vedelisteze.sk / 16. marca 2016 / Tech a inovácie

227 tis. ton, pri­bližne 362 m a 800 mili­ó­nov libier. To sú čísla, ktoré cha­rak­te­ri­zujú naj­väč­šie mon­štrum na mori.

Har­mony Of The Seas ponúka svo­jim oby­va­te­ľom na výber zo 16-tich reštau­rá­cií, kaviarní a obcho­dí­kov. Jej moderne vyba­vené kino je k dis­po­zí­cii pre 1 380 náv­štev­ní­kov. V divadle, pre milov­ní­kov muzi­ká­lov, hrajú Gre­ase a iné. Keď Vás unudí pobyt v bazéne, môžete vyskú­šať, okrem kla­sic­kých tobo­gá­nov, i lezeckú stenu, flo­wri­ding, jogu, fit­ness a mnohé iné.

H_Aerial_Crop_overlay1-1

Na palube si uži­jete aj kus prí­rody. Je tu 10 587 rast­lín a 52 stro­mov. Dokonca tu náj­dete aj zmen­šenú ver­ziu Cen­tral Parku.

Na 70 m vyso­kej lodi so 16-timi palu­bami, sa o pri­bližne 6 000 pasa­žie­rov stará 2 000 – členný per­so­nál. Svo­jou dĺž­kou pre­siahla aj výšku Eif­fe­lo­vej veže, a to o 50 m. Loď sa začala sta­vať v sep­tem­bri 2013. Vo štvr­tok 10.3. 2016 vyplá­vala na svoju prvú skú­šobnú plavbu z fran­cúz­skeho Saint-Nazaire. Ďal­šie plavby sú naplá­no­vané na koniec apríla.

32232B9800000578-3489643-Size_Harmony_Of_The_Seas_is_330ft_longer_than_the_Titanic_and_is-a-1_145784421079232232BB000000578-3489643-Engine_room_Three_power_pods_each_with_20ft_propellers_along_wit-a-3_145784421126132231D9300000578-3489643-image-a-1_145782678352532232BA000000578-3489643-image-a-15_1457826924754

MoS2 Template Masterbionic_barharmony_launchpad_no-patternslides_02splashaway

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: s3.amazonaws.com, dailymail.co.uk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: dailymail.co.uk

Pridať komentár (0)