Naj­väč­šia loď na sve­te odštar­to­va­la svo­ju skú­šob­nú plav­bu

Katarína Kereškéniová, vedelisteze.sk / 16. marca 2016 / Tech a inovácie

227 tis. ton, pri­bliž­ne 362 m a 800 mili­ó­nov libier. To sú čís­la, kto­ré cha­rak­te­ri­zu­jú naj­väč­šie mon­štrum na mori.

Har­mo­ny Of The Seas ponú­ka svo­jim oby­va­te­ľom na výber zo 16-tich reštau­rá­cií, kaviar­ní a obcho­dí­kov. Jej moder­ne vyba­ve­né kino je k dis­po­zí­cii pre 1 380 náv­štev­ní­kov. V divad­le, pre milov­ní­kov muzi­ká­lov, hra­jú Gre­a­se a iné. Keď Vás unu­dí pobyt v bazé­ne, môže­te vyskú­šať, okrem kla­sic­kých tobo­gá­nov, i lezec­kú ste­nu, flo­wri­ding, jogu, fit­ness a mno­hé iné.

H_Aerial_Crop_overlay1-1

Na palu­be si uži­je­te aj kus prí­ro­dy. Je tu 10 587 rast­lín a 52 stro­mov. Dokon­ca tu náj­de­te aj zmen­še­nú ver­ziu Cen­tral Par­ku.

Na 70 m vyso­kej lodi so 16-timi palu­ba­mi, sa o pri­bliž­ne 6 000 pasa­žie­rov sta­rá 2 000 – člen­ný per­so­nál. Svo­jou dĺž­kou pre­siah­la aj výš­ku Eif­fe­lo­vej veže, a to o 50 m. Loď sa zača­la sta­vať v sep­tem­bri 2013. Vo štvr­tok 10.3. 2016 vyplá­va­la na svo­ju prvú skú­šob­nú plav­bu z fran­cúz­ske­ho Saint-Nazai­re. Ďal­šie plav­by sú naplá­no­va­né na koniec aprí­la.

32232B9800000578-3489643-Size_Harmony_Of_The_Seas_is_330ft_longer_than_the_Titanic_and_is-a-1_145784421079232232BB000000578-3489643-Engine_room_Three_power_pods_each_with_20ft_propellers_along_wit-a-3_145784421126132231D9300000578-3489643-image-a-1_145782678352532232BA000000578-3489643-image-a-15_1457826924754

MoS2 Template Masterbionic_barharmony_launchpad_no-patternslides_02splashaway

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: s3.amazonaws.com, dailymail.co.uk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: dailymail.co.uk

Pridať komentár (0)