Naj­väč­šia sociálna sieť pred­sta­vuje „Ins­tant artic­les“ a krok po kroku sa stáva stre­do­bo­dom inter­netu

Rišo Néveri / 13. mája 2015 / Business

Ak pou­ží­vaš Face­book appku, určite si si vši­mol, že po otvo­rení odkazu sa ti stránka načí­tala priamo v apli­ká­cii. Bol to jeden z poku­sov Face­bo­oku o rých­lej­šie poskyt­nu­tie obsahu a zabrá­ne­nie odchodu pou­ží­va­te­ľov z apli­ká­cie. Čas, za aký sa tieto odkazy načí­tajú (v prie­mere okolo 8 sekúnd) však vede­niu v Menlo Parku pri­pa­dal prí­liš dlhý a preto prišli s novým rie­še­ním.

Na Face­bo­oku sa obja­vili tzv. Ins­tant artic­les. Jedná sa o články, vytvá­rané, ukla­dané a zobra­zo­vané priamo na Face­bo­oku. Ich hlav­ným cie­ľom je rých­lej­šie – okam­žité zobra­ze­nie obsahu. Výrazne kratší čas zobra­ze­nia sa dosia­hol zara­de­ním týchto člán­kov priamo do Novi­niek. Tak­mer celý člá­nok je načí­taný hneď ako apli­ká­ciu spus­títe a po jeho otvo­rení sa teda môže zobra­ziť „ins­tan­tne“.

Články sa momen­tálne zobra­zujú iba v apli­ká­cii pre iPhony a na úvod ich bolo vyda­ných iba nie­koľko. Kon­krétne ich uve­rej­nili dobre známe stránky a časo­pisy ako New York Times, Buzz­Feed, či Nati­onal Geog­rap­hic, ktoré na vývoji nového obsahu s face­bo­okom spo­lu­pra­co­vali. Ak sa nový typ obsahu osvedčí, mohol by sa sprí­stup­niť kaž­dému. Všetky články uve­rej­nené články náj­deš na tejto stránke.

Ins­tantné články sa načí­ta­vajú 10x rých­lej­šie ako weby pre mobilné zaria­de­nia.

Čo sa týka dizaj­no­vej stránky, články roz­hodne nie sú čier­no­biele, či na jedno kopyto. Za úče­lom poskyt­núť auto­rom mož­nosť zacho­vať si vlastný, ori­gi­nálny štýl — dizajn, farby a dokonca typ písma, posky­tuje Face­book voľ­nosť v úprave člán­kov, či už HTML kódom alebo dopl­ňe­ním . Nechýba mož­nosť vkla­daní videa z You­Tube, twe­e­tov z Twit­teru a iných zdro­jov. Nájdu aj nejaké nové prvky pre obo­ha­te­nie obsahu ako „Ambient videá“, inte­rak­tívne mul­ti­mé­diá, či ani­mo­vané titulné obrázky. Základné vytvo­re­nie článku je jed­no­du­ché. Vlo­žíš odkaz na člá­nok z tvojho webu a Face­book Ins­tantný člá­nok auto­ma­ticky vyge­ne­ruje. Ďal­šia úprava je potom obme­dzo­vaná len tvo­jou kre­a­ti­vi­tou.

zdroj: http://instantarticles.fb.com/

Takže Face­book si nechá čita­te­ľov, infor­má­cie, ich dáta a svoje reklamy si môžem nie­kam … a ho… zaro­bím“ Našťas­tie nie! :) . Face­book sa podelí o šta­tis­ti­kách, počte zobra­zení, pre­čí­taní , infor­má­ciách o obe­cen­stve a články fun­gujú aj s apli­ká­ciami ako naprí­klad Google Ana­ly­tics. Čo sa týka reklám, v článku môžeš umiest­ňo­vať vlastnú reklamu, kedy vše­tok zisk patrí tebe, alebo môže v tvo­jom článku umiest­niť reklamu Face­book kedy si spo­loč­nosť pone­chá 30% zo zisku a 70% patrí tebe ako auto­rovi obsahu.

Je zau­jí­mavé vidieť ako sa Face­book krok po kroku roz­rastá a naberá nové fun­kcie. Bez toho aby som Face­book opus­til môžem komu­ni­ko­vať so svo­jimi pria­teľmi, tele­fo­no­vať s nimi, zdie­lať svoj obsah, hrať hry, poze­rať videá, inze­ro­vať, vyhľa­dá­vať, naku­po­vať, sle­do­vať správy a po novom už aj tvo­riť obsah a zará­bať na ňom. Ani sa nenaz­dáme a Face­book sa pre mno­hých stane mies­tom, ktoré ani nemu­sia opus­tiť. Všetko čo budú potre­bo­vať a na inter­nete nájsť nájdu na Face­bo­oku. Napíš svoj názor do komen­táru, stane sa Face­book cen­trom inter­netu pre mno­hých alebo postupne stratí svoje čaro?

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

Zdroje: www.theverge.com

Pridať komentár (0)