Naj­väč­šia Tat­rov­ka na sve­te: dlhá 18 met­rov s 8 nápra­va­mi!

Rufus / 19. augusta 2015 / Tech a inovácie

Legen­dár­na auto­mo­bil­ka zaží­va opäť obdo­bie svo­jej rene­san­cie a my máme z toho veľ­kú radosť.

VÁHA 90 TON!

Ako uvied­la hovor­ky­ňa auto­mo­bil­ky Kate­ři­na Nava­ro­vá, pod­ľa všet­ké­ho ide o naj­väč­šiu “Tat­rov­ku” na sve­te! Motor s výko­nom 1200 koní bude na ces­tách elek­tro­nic­ky obme­dzo­va­ný na výkon 600 koní. Vozid­lo sa pohy­bu­je rých­los­ťou 60 kilo­met­rov za hodi­nu a aj napriek prie­me­ru otá­ča­nia až 60 met­rov je vozid­lo homo­ge­ni­zo­va­né pre využi­tie v bež­nej pre­máv­ke!

ROČ­NÝ PRE­DAJ

Tat­ra neplá­nu­je séri­ovú výro­bu vozid­la, na objed­náv­ku vyro­bi­li prvý kus pre nemec­kú fir­mu, kto­rá ním pre­pra­ví vrt­nú plo­ši­nu. Auto­mo­bil­ka počí­ta s výro­bou pár kusov, maxi­mál­ne jed­nou desiat­kou vyro­be­ných stro­jov. Naroz­diel od kon­ku­ren­tov z Rus­ka či Rakús­ka, ide o stroj, kto­rý vďa­ka svo­jej šír­ke 2,5 met­ra, môže do bež­nej pre­máv­ky. To jeho kon­ku­ren­ti, využí­va­ný pre­važ­ne ako rake­to­vé nosi­če, nemô­žu.

Tatra 16 x 8

ORIEN­TÁ­CIA NA ŠPE­CIA­LI­ZO­VA­NÉ VOZID­LA

Výro­ba podob­nej tech­ni­ky je v Euró­pe situ­ova­ná skôr na rus­ký a bie­lo­rus­ký trh. Výro­bou toho­to “obra” Tat­ra uka­zu­je nový smer, zo séri­ovej výro­by chce prejsť na výro­bu špe­cia­li­zo­va­ných vozi­diel, kto­ré sa vyzna­ču­jú vyš­šou pri­da­nou hod­no­tou a väč­šou zis­ko­vos­ťou.

Tatra 16 x 8

ŠEDÉ” OBDO­BIE AUTO­MO­BIL­KY

Pred časom zís­ka­la kopřiv­nic­ká auto­mo­bi­lo­vá výro­ba od slo­ven­skej vlá­dy “tuč­nú” zakáz­ku. Je ňou obno­va hasičs­ké­ho vozo­vé­ho par­ku, na Slo­ven­sko tak putu­jú desiat­ky nových stro­jov. O nut­nos­ti tej­to inves­tí­cie sa už dlh­šiu dobu pole­mi­zu­je. Ďal­ším dôle­ži­tým “ťahom na brá­nu” je prá­ve výro­ba naj­vä­čie­ho vozid­la, aké kedy vyšlo z brán Tat­ry za posled­ných 118 rokov! Auto­mo­bil­ka tak pre­ko­ná “šedé” obdo­bie, kto­rým si pre­šla za posled­né roky, postup­ne sa dostá­va tam, kam pat­ri­la v minu­los­ti.

Tatra 16 x 8

EXTRÉM­NE ROZ­ME­RY

Vozid­lo sa môže pochvá­liť extrém­nou dĺž­kou. Je dlhé 18 met­rov, čo je dĺž­ka kami­ó­nu s náve­som, ale­bo dĺž­ka troch stred­ne veľ­kých bež­ných osob­ných auto­mo­bi­lov! Pome­no­va­nie naj­väč­šie­ho cest­né­ho vozid­la je mož­né vďa­ka svo­jej hmot­nos­ti, rov­na­kú dĺž­ku totiž dosa­hu­je aj kĺbo­vý auto­bus SOR vyrá­ba­ný vo východ­ných Čechách.

AŽ 8 NÁPRAV!

Nová Tat­ra má až 8 náprav! 6 náprav je plne ovlá­da­teľ­ných, čo umož­nu­je stro­ju per­fekt­nú obrat­nosť a ovlá­da­teľ­nosť. Cel­ko­vá výro­ba mode­lu trva­la pol roka, boli potreb­né podob­né úpra­vy ako pri vývo­ji úpl­ne nové­ho dru­hu vozid­la. Čo hovo­rí­te na novú 18-met­ro­vú Tat­ru? Ide o impo­zant­ný stroj nezvy­čaj­ných roz­me­rov, pod­ľa všet­ké­ho pôj­de naj­mä o výro­bu na export.

Tatra 16 x 8

CENA

Vozid­lo s pra­cov­ným náz­vom 16 x 8 zauj­me aj svo­jou cenou. Tá je rov­na­ko vyso­ká, akú by ste zapla­ti­li naprí­klad za dve špor­to­vé vozid­lá znač­ky Fer­ra­ri v základ­nej výba­ve. Ak pre­mýš­ľa­te nad kúpou, tre­ba rátať s cenov­kou 400-tisíc eur!

UCHY­TÍ SA NA TRHU ŠPE­CIA­LI­ZO­VA­NÝCH VOZI­DIEL? 

Mys­lí­te si, že pre­ra­zí na európ­skom trhu špe­cia­li­zo­va­ných vozi­diel? Ak sa to poda­rí, bude kopřiv­nic­ká Tat­ra dôka­zom, že naše závo­dy nepot­re­bu­jú “spá­su” výluč­ne od zahra­nič­ných inves­to­rov. Tat­ra, kto­rá po záni­ku Čes­ko­slo­ven­ska, pad­la do rúk čes­kých maji­te­ľov, môže byť toho živým prí­kla­dom. Aké vyhliad­ky čaka­jú novú Tat­ru do budúc­na, sa dozvie­me už čosko­ro! 

Modely Tatra

zdroj: tatra.cz, autobazar.eu

Pridať komentár (0)