Naj­väč­šia Tat­rovka na svete: dlhá 18 met­rov s 8 nápra­vami!

Rufus / 19. augusta 2015 / Tech a inovácie

Legen­dárna auto­mo­bilka zažíva opäť obdo­bie svo­jej rene­san­cie a my máme z toho veľkú radosť.

VÁHA 90 TON!

Ako uviedla hovor­kyňa auto­mo­bilky Kate­řina Nava­rová, podľa všet­kého ide o naj­väč­šiu “Tat­rovku” na svete! Motor s výko­nom 1200 koní bude na ces­tách elek­tro­nicky obme­dzo­vaný na výkon 600 koní. Vozidlo sa pohy­buje rých­los­ťou 60 kilo­met­rov za hodinu a aj napriek prie­meru otá­ča­nia až 60 met­rov je vozidlo homo­ge­ni­zo­vané pre využi­tie v bež­nej pre­mávke!

ROČNÝ PRE­DAJ

Tatra neplá­nuje séri­ovú výrobu vozidla, na objed­návku vyro­bili prvý kus pre nemeckú firmu, ktorá ním pre­praví vrtnú plo­šinu. Auto­mo­bilka počíta s výro­bou pár kusov, maxi­málne jed­nou desiat­kou vyro­be­ných stro­jov. Naroz­diel od kon­ku­ren­tov z Ruska či Rakúska, ide o stroj, ktorý vďaka svo­jej šírke 2,5 metra, môže do bež­nej pre­mávky. To jeho kon­ku­renti, využí­vaný pre­važne ako rake­tové nosiče, nemôžu.

Tatra 16 x 8

ORIEN­TÁ­CIA NA ŠPE­CIA­LI­ZO­VANÉ VOZIDLA

Výroba podob­nej tech­niky je v Európe situ­ovaná skôr na ruský a bie­lo­ruský trh. Výro­bou tohoto “obra” Tatra uka­zuje nový smer, zo séri­ovej výroby chce prejsť na výrobu špe­cia­li­zo­va­ných vozi­diel, ktoré sa vyzna­čujú vyš­šou pri­da­nou hod­no­tou a väč­šou zis­ko­vos­ťou.

Tatra 16 x 8

ŠEDÉ” OBDO­BIE AUTO­MO­BILKY

Pred časom zís­kala kopřiv­nická auto­mo­bi­lová výroba od slo­ven­skej vlády “tučnú” zakázku. Je ňou obnova hasičs­kého vozo­vého parku, na Slo­ven­sko tak putujú desiatky nových stro­jov. O nut­nosti tejto inves­tí­cie sa už dlh­šiu dobu pole­mi­zuje. Ďal­ším dôle­ži­tým “ťahom na bránu” je práve výroba naj­vä­čieho vozidla, aké kedy vyšlo z brán Tatry za posled­ných 118 rokov! Auto­mo­bilka tak pre­koná “šedé” obdo­bie, kto­rým si pre­šla za posledné roky, postupne sa dostáva tam, kam pat­rila v minu­losti.

Tatra 16 x 8

EXTRÉMNE ROZ­MERY

Vozidlo sa môže pochvá­liť extrém­nou dĺž­kou. Je dlhé 18 met­rov, čo je dĺžka kami­ónu s náve­som, alebo dĺžka troch stredne veľ­kých bež­ných osob­ných auto­mo­bi­lov! Pome­no­va­nie naj­väč­šieho cest­ného vozidla je možné vďaka svo­jej hmot­nosti, rov­nakú dĺžku totiž dosa­huje aj kĺbový auto­bus SOR vyrá­baný vo východ­ných Čechách.

AŽ 8 NÁPRAV!

Nová Tatra má až 8 náprav! 6 náprav je plne ovlá­da­teľ­ných, čo umož­nuje stroju per­fektnú obrat­nosť a ovlá­da­teľ­nosť. Cel­ková výroba modelu trvala pol roka, boli potrebné podobné úpravy ako pri vývoji úplne nového druhu vozidla. Čo hovo­ríte na novú 18-met­rovú Tatru? Ide o impo­zantný stroj nezvy­čaj­ných roz­me­rov, podľa všet­kého pôjde najmä o výrobu na export.

Tatra 16 x 8

CENA

Vozidlo s pra­cov­ným náz­vom 16 x 8 zaujme aj svo­jou cenou. Tá je rov­nako vysoká, akú by ste zapla­tili naprí­klad za dve špor­tové vozidlá značky Fer­rari v základ­nej výbave. Ak pre­mýš­ľate nad kúpou, treba rátať s cenov­kou 400-tisíc eur!

UCHYTÍ SA NA TRHU ŠPE­CIA­LI­ZO­VA­NÝCH VOZI­DIEL? 

Mys­líte si, že pre­razí na európ­skom trhu špe­cia­li­zo­va­ných vozi­diel? Ak sa to podarí, bude kopřiv­nická Tatra dôka­zom, že naše závody nepot­re­bujú “spásu” výlučne od zahra­nič­ných inves­to­rov. Tatra, ktorá po zániku Čes­ko­slo­ven­ska, padla do rúk čes­kých maji­te­ľov, môže byť toho živým prí­kla­dom. Aké vyhliadky čakajú novú Tatru do budúcna, sa dozvieme už čoskoro! 

Modely Tatra

zdroj: tatra.cz, autobazar.eu

Pridať komentár (0)