Naj­zá­bav­nej­šie GIF ani­má­cie roka 2015

Rišo Néveri / 27. novembra 2015 / Lifehacking

Väč­ši­na si pod skrat­kou GIF pred­sta­vu­je nekva­lit­né seka­jú­ce pohyb­li­vé obráz­ky vytr­hnu­té z videa, či fil­mu. Sku­toč­nos­ťou však je, že dnes exis­tu­jú naozaj nád­her­né ani­má­cie, kto­ré mož­no nedos­tá­va­jú toľ­ko pozor­nos­ti ako vtip­né scén­ky. Niž­šie je zoznam nie­kto­rý­ch z najep­ší­ch ani­má­cií toho­to roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: muz.li

Pridať komentár (0)