Naj­zá­bav­nej­šie GIF ani­má­cie roka 2015

Rišo Néveri / 27. novembra 2015 / Tools a produktivita

Väč­šina si pod skrat­kou GIF pred­sta­vuje nekva­litné seka­júce pohyb­livé obrázky vytr­hnuté z videa, či filmu. Sku­toč­nos­ťou však je, že dnes exis­tujú naozaj nád­herné ani­má­cie, ktoré možno nedos­tá­vajú toľko pozor­nosti ako vtipné scénky. Niž­šie je zoznam nie­kto­rých z najep­ších ani­má­cií tohoto roku.

Zdroj: muz.li

Pridať komentár (0)