Naj­zau­jí­ma­vej­šie Airb­nb byty v európ­skych mes­tách #4: Vie­deň

Petra Lančaričová / 24. júla 2016 / Business

Pri Vied­ni môže­me vidieť, ako sa dá žiť úpl­ne inak, a to iba o jed­nu štát­nu hra­ni­cu a pár kilo­met­rov ďalej.

Vie­deň je mes­tom čas­tých výle­tov množ­stva turis­tov z celé­ho sve­ta. Slo­vá­kov tam cho­dí nesku­toč­ne veľa, naj­mä kvô­li dostup­nos­ti a rôz­nym atrak­ciám a pamiat­kam. Mno­ho mlad­ších tam ces­tu­je do ško­ly a nie­kto­rí star­ší za prá­cou. Vo Vied­ni je toho toľ­ko, že sa v nej naozaj opla­tí aj pre­spať a zostať na pár dní, a tak som sa zno­vu vyda­la na Airb­nb hľa­dať mies­ta, kto­ré by boli skve­lým brlo­hom na pre­dl­že­ný víkend

#1

Veľ­mi zau­jí­ma­vý dre­ve­ný dopl­nok v byte je úpl­ným cen­trom dia­nia. To, že neviem, čo to pres­ne je, mu nič na krá­se neube­rá. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 1

#2

Bie­le byty, to je moje. Ten­to je krás­ne zla­de­ný s iný­mi far­ba­mi a má ešte k tomu zau­jí­ma­vé okná a otvo­re­né pries­to­ry. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 2bytik 2 dalsia

#3

Ten­to byt sa dostal do výbe­ru vďa­ka tro­chu niž­šej cene, zele­ným dopl­n­kom a malič­kej krás­nej tera­se. Byt si môžeš pozrieť tu.

byt 3byt 33

#4

Ten­to mini bytík je úpl­ne chut­ný. Inak to ani neviem pove­dať a za 32 eur na noc, je to to pra­vé na jed­no­noč­nú pre­spá­vač­ku. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 4bytik 4 d

#5

Jeden z tro­chu väč­ších bytov, ten­to­krát pod­krov­ný. Byt dostá­va body za cool tera­su a krás­nu kuchy­ňu. Byt si môžeš pozrieť tu.

byt 5byt 5 d

#6

Ten­to pod­krov­ný byt je jed­nak zau­jí­ma­vý tým, že je tak malý, ale aj tým, že šik­má stre­cha zava­dzia v kaž­dom kús­ku bytu. Avšak aj s takým­to nie­čím si vede­li vo Vied­ni pora­diť a spra­viť z neho dizaj­no­vý a útul­ný byt. Byt si môžeš pozrieť tu.

byt 6byt 6 d

#7

Ten­to 55-euro­vý byt zís­ka­va všet­ky body sve­ta za ten žltý reb­rík a bal­kón do dvo­ra. Booku­jem! Byt si môžeš pozrieť tu.

byt 7byt 7 teras

#8

Môj sen je sklo a dre­vo vša­de, tak­že je úpl­ne jas­né, že ten­to byt sa sem musel dostať. Nád­her­ný výhľad výho­dou. Byt si môžeš pozrieť tu.

byt 8byt 8 sklo

#9

Ten­to byt z tro­chu drah­šej, 160 euro­vej kate­gó­rie je aty­pic­ký cool schod­mi a zau­jí­ma­vý najk­raj­ší­mi sto­lič­ka­mi na sve­te a vyso­ký­mi strop­mi. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 9bytik 9 schodky

#10

Tro­chu som pod­vá­dza­la, keď­že posled­ný v zozna­me je dom, nie byt. Neodo­la­la som a muse­la som sem hodiť ten­to 240 euro­vý dom, kto­rý je zau­jí­ma­vý, pre­skel­ný a má nád­her­ný výhľad. Poži­čaj­te mi nie­kto pro­sím penia­ze. Dom si môžeš pozrieť tu.

dom 10bytik 10

zdroj: airbnb.com, zdroj foto­gra­fií: airbnb.com, zdroj titul­nej foto: austria.info/airbnb

Pridať komentár (0)