Naj­zau­jí­ma­vej­šie Airbnb byty v európ­skych mes­tách #4: Vie­deň

Petra Lančaričová / 24. júla 2016 / Business

Pri Viedni môžeme vidieť, ako sa dá žiť úplne inak, a to iba o jednu štátnu hra­nicu a pár kilo­met­rov ďalej.

Vie­deň je mes­tom čas­tých výle­tov množ­stva turis­tov z celého sveta. Slo­vá­kov tam chodí nesku­točne veľa, najmä kvôli dostup­nosti a rôz­nym atrak­ciám a pamiat­kam. Mnoho mlad­ších tam ces­tuje do školy a nie­ktorí starší za prá­cou. Vo Viedni je toho toľko, že sa v nej naozaj oplatí aj pre­spať a zostať na pár dní, a tak som sa znovu vydala na Airbnb hľa­dať miesta, ktoré by boli skve­lým brlo­hom na pre­dl­žený víkend

#1

Veľmi zau­jí­mavý dre­vený dopl­nok v byte je úpl­ným cen­trom dia­nia. To, že neviem, čo to presne je, mu nič na kráse neuberá. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 1

#2

Biele byty, to je moje. Tento je krásne zla­dený s inými far­bami a má ešte k tomu zau­jí­mavé okná a otvo­rené pries­tory. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 2bytik 2 dalsia

#3

Tento byt sa dostal do výberu vďaka tro­chu niž­šej cene, zele­ným dopl­n­kom a malič­kej krás­nej terase. Byt si môžeš pozrieť tu.

byt 3byt 33

#4

Tento mini bytík je úplne chutný. Inak to ani neviem pove­dať a za 32 eur na noc, je to to pravé na jed­no­nočnú pre­spá­vačku. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 4bytik 4 d

#5

Jeden z tro­chu väč­ších bytov, ten­to­krát pod­krovný. Byt dostáva body za cool terasu a krásnu kuchyňu. Byt si môžeš pozrieť tu.

byt 5byt 5 d

#6

Tento pod­krovný byt je jed­nak zau­jí­mavý tým, že je tak malý, ale aj tým, že šikmá stre­cha zava­dzia v kaž­dom kúsku bytu. Avšak aj s takýmto nie­čím si vedeli vo Viedni pora­diť a spra­viť z neho dizaj­nový a útulný byt. Byt si môžeš pozrieť tu.

byt 6byt 6 d

#7

Tento 55-eurový byt zís­kava všetky body sveta za ten žltý reb­rík a bal­kón do dvora. Booku­jem! Byt si môžeš pozrieť tu.

byt 7byt 7 teras

#8

Môj sen je sklo a drevo všade, takže je úplne jasné, že tento byt sa sem musel dostať. Nád­herný výhľad výho­dou. Byt si môžeš pozrieť tu.

byt 8byt 8 sklo

#9

Tento byt z tro­chu drah­šej, 160 euro­vej kate­gó­rie je aty­pický cool schodmi a zau­jí­mavý najk­raj­šími sto­lič­kami na svete a vyso­kými stropmi. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 9bytik 9 schodky

#10

Tro­chu som pod­vá­dzala, keďže posledný v zozname je dom, nie byt. Neodo­lala som a musela som sem hodiť tento 240 eurový dom, ktorý je zau­jí­mavý, pre­skelný a má nád­herný výhľad. Poži­čajte mi nie­kto pro­sím peniaze. Dom si môžeš pozrieť tu.

dom 10bytik 10

zdroj: airbnb.com, zdroj foto­gra­fií: airbnb.com, zdroj titul­nej foto: austria.info/airbnb

Pridať komentár (0)