Naj­zau­jí­ma­vej­šie Airbnb byty v európ­skych mes­tách #5: Mos­kva

Petra Lančaričová / 31. júla 2016 / Business

Ten­to­krát sme siahli až na východné hra­nice Európy a určite to stálo za to. Hľa­da­nie bolo síce dlh­šie, no byty zau­jí­ma­vej­šie.

Mos­kov­ské byty boli väč­ši­nou také tie kla­sické, oby­čajné, ktoré ja však nehľa­dám. Veľmi málo bolo tých pek­ných a nie­čim iných. #5 Airbnb bude tro­cha viac zame­rané na jed­ného člo­veka, ktorý vlastní „moto­ris­tickú” sériu bytov, ale nechajme si naj­lep­šie na koniec. Tu je tých pár pek­ných okrem per­ličky na záver.

#1

Tento byt za 50 eur na noc je v úplne honos­nom štýle v porov­naní s cenou. O krbe ani nemu­síme hovo­riť, ale ten hote­lový štýl, jed­no­du­ché farby a malá pre­de­ľo­va­cia stena sú láska na prvý pohľad. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 1bytik 1 krb

#2

Druhý byt je znovu z tých mojich vyso­kos­trop­ných so schodmi. Veľmi pekne zla­dený a samoz­rejme nemôžu chý­bať obrov­ské okná. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 2 horebytik 2 dole

#3

Tento byt má veľmi cha­tový nádych. Všade, kam sa pozrieš, len drevo a dosť zvláštne dizaj­nové a ozdobné prvky. Pri pohľade na posteľ reálne vidím ruskú posad­nu­tosť kober­cami a kober­co­vými vzormi, no vyskú­šať by som určite šla. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 3bytik 3 postel

#4

štvorka je krás­nym prí­klad toho, ako sa dá z mála vyča­ro­vať veľa. Byt zaujme kaž­dého a keď k tomu pri­dáš nejaké tie dobré recen­zie a nízku cenu, úspech je zaru­čený. Avšak keby som tam bola, asi im ukrad­nem kuchynku kom­pletne celú, najmä s kach­lič­kami za ňou a ope­radlo postele. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 4bytik 4 kuchyna

A teraz k môjmu malému objavu. Sedem bytov tohto pána je asi naj­lepší airbnb mar­ke­tin­gový ťah. Všetky z jeho bytov stoja 37 eur za noc. Tým, že sú všetky veľmi podobné a v rov­na­kej budove, sys­tém je tak­mer hote­lový. Upra­to­va­nie a výmena posteľ­ného prádla je v cene a každý byt ozvlášt­ňuje iba malá nakres­lený zmena a pár ozdôb. Reviews má výborné, takisto ako blíz­kosť do cen­tra a ja by som teda nevá­hala si vybrať práve jeden z nich. No ale už poďme na ne:

Bicy­kel

bytik bikebytik bike 2

Motorka

bytik motorka

Loď/Námornícky

bytik more

Vzdu­cho­loď

bytik vzducholod

Elek­trička

bytik elektricka

Auto

bytik auto

Metro

bytik metrobytik metro mapa

zdroj: Airbnb,zdroj foto­gra­fií: airbnb.com, zdroj titul­nej foto: en.spbrossitour.com/airbnb.com

Pridať komentár (0)